23948sdkhjf

Her er 14 initiativer der skal kickstarte det danske PtX-eventyr

Regeringen foreslår konkret 14 tiltag, der skal understøtte udviklingen af grønne brændstoffer og Danmarks rolle som grønt foregangsland:

1. 1,25 mia. kr. til støtte til PtX

Potentialet for både at anvende PtX produkter i Danmark og eksportere dem til udlandet er stort. Der er i dag dog hverken en betydelig produktion eller anvendelse af PtX i Danmark. Produktionen skal op i skala og ned i pris, før de grønne brændstoffer kan konkurrere med fossile- og biobrændstoffer. Derfor har regeringen med Klimaaftale for energi og industri 2020 afsat min. 750 mio. kr. til et udbud for PtX. Det er lykkedes at øge udbuddet med 66 procent til 1,25 mia. kr. og regeringen vil målrette midlerne til støtte af produktion. Finansieringen er tilvejebragt ved aftale om salg af VE-andele til Nederlandene

2. Regeringen vil i EU arbejde for klare og ensartede regler for PtX-produkter

For at PtX produkter skal være rigtigt bæredygtige, kræver det, at strøm skal komme fra vedvarende energikilder som fx vindmøller og solceller, og at det kulstof, der skal bruges til at lave mere komplicerede PtX-brændstoffer (CCU), også skal komme fra bæredygtige kilder.

Der er behov for, at EU i højere grad fokuserer på brint produceret på grøn strøm, og skaber klare og ensartede regler for dokumentation af PtX-produkter. Det skal sikre, at den grønne brint rent faktisk er grøn og at hverken danske eller europæiske projekter bliver forsinket eller fordyret på grund af usikkerhed om fortolkning af regler og krav.

3. Regeringen vil identificere barriererne for udviklingen af et brintmarked og etableringen af en brintinfrastruktur

Der er de seneste år sket en markant udvikling inden for brint- og PtX-området. Det betyder, at den eksisterende regulering inden for en lang række relevante områder, bl.a. sikkerhed, miljø, planlægning mv., ikke på nuværende tidspunkt kan imødekomme den hastige udvikling.

Regeringen vil derfor gennem en kortlægning identificere hvilke regulatoriske barrierer, der er for udviklingen af et brintmarked samt etablering af PtX-anlæg og en brintinfrastruktur. Dette skal gøre det lettere for danske og internationale virksomheder at producere og anvende PtX i Danmark.

4. Regeringen vil udarbejde national regulering af brint, der sikrer fair og gennemsigtige konkurrencevilkår og giver mulighed for, at eksisterende metangasrør kan konverteres til transport af brint

For at sikre, at dansk produceret grøn brint kan transporteres over store afstande, er der behov for at bygge en brintinfrastruktur i Danmark. Dette kræver konkurrenceregulering, for at sikre fair konkurrencevilkår, når infrastrukturen skal etableres. Brintinfrastrukturen kan både understøtte fremtidig PtX eksport og skabe fleksibilitet for PtX anlæggene. Ved brintinfrastruktur forstås gasrør og gaslagre til transport og lagring af brint. Etablering af brintinfrastruktur indebærer enten genanvendelse af dele af det eksisterende gassystem eller etablering af en dedikeret brintinfrastruktur.

Energinet vurderer, at det ene af de to gasrør, der i dag forbinder det danske og tyske gassystem i Syd- og Sønderjylland, kan konverteres til transport af ren brint på kort sigt, og derved bidrage til at sammenkoble danske PtX-producenter med en europæisk brintinfrastruktur. Ligeledes vil dele af gasdistributionssystemet potentielt kunne genanvendes i takt med, at gasfyr til individuel boligopvarmning gradvist udfases.

5. Regeringen foreslår, at Energinet og Evida gives mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur

Ved at få mulighed for at eje og drive brintinfrastrukturen kan Energinet og Evida anvende midler til udviklingen af brintinfrastrukturprojekter som fx markedsafdækningsbehov og forundersøgelser på lige fod med andre relevante markedsaktører i EU. Det vil understøtte både producenter og forbrugere af brint.

6. Regeringen vil prioritere 344 mio. kr. til etablering af en national
investeringsstøtteordning målrettet grønne innovative teknologier inden for især PtX og brint

Støtteordningen kan finansiere grønne produktions- og demonstrationsprojekter. Finansieringen vil komme fra EU’s regionale midler (REACT-EU) og Fonden for Retfærdig Omstilling. Med ordningen kan virksomheder opnå tilskud til innovations- og udviklingsaktiviteter samt produktive investeringer forbundet med opskalering af grønne produktions- og demonstrationsprojekter. Formålet er at understøtte en
hurtigere produktionsopbygning af grønne nøgleteknologier i Danmark.

7. Regeringen vil understøtte virksomhedernes adgang til risikovillig kapital til at fremme den kommercielle udvikling af PtX

Med udsigt til en samlet efterspørgsel i EU på brint svarende til 80 GW i 2030 giver brintproduktion et kæmpe erhvervs- og eksportpotentiale for danske virksomheder. Regeringen vil understøtte virksomhedernes adgang til risikovillig kapital, herunder eksportfinansiering, for at fremme den kommercielle udvikling af PtX-teknologier og –produkter.

8. Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra vækstteam Sydjylland om etableringen af et lokalt erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling

Sydjylland har et særligt stort potentiale for at kunne producere grønne brændstoffer. Det skyldes dels, at det er den landsdel, hvor strømmen fra både eksisterende og kommende havvindmølleparker i Nordsøen føder store mængder strøm ind i det danske elnet. Derfor vil der ikke være behov for at transportere strømmen store afstande, hvilket påvirker omkostningerne til transport af strømmen. I tillæg har landsdelen en god gasinfrastruktur med store gasledninger fra vest til øst og mod Tyskland, samt tilstedeværelsen af en række stærke grønne virksomheder

Derfor investerer regeringen i etableringen af et erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland. En række lokale og nationale aktører har samlet sig i et konsortium, der skal samarbejde om opbygningen af erhvervsfyrtårnet. Regeringen vil derudover indgå et varigt samarbejde med de lokale for at styrke udviklingen af en grøn energiindustri i landsdelen.

9. Regeringen vil arbejde for et styrket internationalt samarbejde om PtX, herunder med henblik på eksport og tiltrækning af udenlandske investeringer i Danmark

Gennem et aktivt klimadiplomati vil regeringen arbejde målrettet på at højne det internationale ambitionsniveau for produktion og anvendelse af grøn brint og andre PtX-produkter i sektorer, som ellers er svære at omstille, såsom søfart og dele af industrien. Danske virksomheders løsninger har potentiale til at bidrage til styrket international udbredelse af grøn brint og andre PtX-produkter. Udenrigsministeriet vil gennem Trade Council bistå danske PtX-producenter med internationalisering, innovation og eksport.
Invest in Denmark vil arbejde for tiltrækning af udenlandske investeringer i danske PtX-anlæg og den danske PtX-industri.

PtX skal bidrage til CO2-reduktioner i Danmark
PtX kan spille en væsentlig rolle i de sektorer, hvor direkte elektrificering ikke er muligt eller er forbundet med prohibitivt høje omkostninger som for eksempel i dele af industrien, dele af vejtransporten, søfarten og luftfarten. Omstillingen af disse sektorer er afgørende for at nå det langsigtede mål om klimaneutralitet i senest 2050, samt de internationale klimamål, som Danmark har forpligtet sig til i EU og gennem Parisaftalen.

10. Regeringen vil arbejde for ambitiøse krav i Fit-For-55, herunder inden for luftfart og søfart

Europa-Kommissionens Fit-for-55 pakke indeholder en række forslag til at understøtte EU’s klimamålsætning om 55 pct. reduktion af drivhusgasudledninger senest i 2030.

Det drejer sig bl.a. om forslag til ny europæisk regulering af transportsektoren, inklusiv søfart og luftfart. Kravene kan sikre en øget national og international efterspørgsel på PtX-produkter gennem grundlæggende ensartede rammevilkår på tværs af EU, og bidrage til, at anvendelsen af PtX fremmes, hvor det er hensigtsmæssigt på den lange
bane.

11. Regeringen vil iværksætte en analyse af bioressourcer til grøn omstilling

Der udarbejdes en analyse af de tilgængelige bioressourcer, der kan understøtte målsætninger om grøn omstilling i flere sektorer, herunder områder som fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS), pyrolyse, biogas, PtX mv. Samtidig er der også behov for at undersøge, hvordan bioressourcerne kan spille sammen med forskellige teknologier, så der opnås størst mulig synergi og samfundsøkonomisk gevinst.

Analysen kan fungere som en del af grundlaget for en mulig kommende National Bioøkonomistrategi og gennemføres som led i implementering af aftalen om en grøn omstilling af dansk landbrug, som regeringen har indgået sammen med Folketinget.

12. Regeringen vil gennemføre en analyse af tilgængelighed af nye brændstoffer i danske havne

Regeringen vil gennemføre en analyse af tilgængelighed af nye brændstoffer i danske havne, med ophæng i Infrastrukturplan 2035, idet danske havne kan spille en nøglerolle i omstillingen af den danske søfart. Fx kan havnene udleje ledige arealer til private virksomheder, der vil producere Power-to-X, såfremt produktionen forudsætter havnenær beliggenhed, eller arealerne ikke kan udlejes til havnerelaterede aktiviteter. Regeringen anser derudover infrastruktur til tankning i danske havne som en forudsætning for at muliggøre skibsfartens omstilling fra fossile til grønne brændstoffer.

PtX skal spille sammen med resten af energisystemet

PtX-anlæg kan spille en værdifuld rolle i elsystemet ved at aftage store mængder grøn strøm, når vinden blæser og solen skinner, og lukke ned, når det er vindstille. Dette forudsætter, at anlæggene kan køre fleksibelt, og at de placeres geografisk hensigtsmæssigt. Regeringen vil derfor gøre det mere attraktivt, at PtX-anlæg placeres de steder i landet, hvor de kan skabe værdi for elsystemet ved at tilbyde fleksibilitet og mindske behovet for netudbygning og -forstærkning.

13. Regeringen vil give mulighed for lavere tariffer, når store elforbrugere, som PtXproducenter, etablerer sig hensigtsmæssigt i elnettet – fx tæt på vindmølleparker eller solcelleanlæg

Elektrificering af energisystemet kræver omfattende udbygning og forstærkning af elnettet. Geografisk differentierede forbrugstariffer kan mindske behovet for forstærkning og udbygning af elnettet, hvilket skaber samfundsøkonomisk værdi. Det kan de gøre ved at anspore store elforbrugere, som PtX-producenter til at placere sig i nærheden af, hvor strømmen bliver produceret og dermed mindske belastning af elnettet.

En stor del af omkostningerne til brintproduktion er styret af elprisen og betaling for brug af elnettet (tariffer). Tarifbetalingen alene udgør omkring 1/3 af omkostningerne ved brintproduktion og mere omkostningsægte tariffer kan dermed også bidrage til at gøre PtX konkurrencedygtig, hvis de placerersig hensigtsmæssigt i elnettet. 

14. Regering vil give mulighed for, at store elforbrugere, som PtX-anlæg, kan lave en direkte elforbindelse til fx solcelleanlæg eller vindparker

Et andet værktøj, der kan understøtte samplacering af produktion og forbrug af el, og dermed potentielt reducere omkostninger til udbygning og forstærkning af det kollektive elnet, er muliggørelsen af direkte linjer for store elforbrugere. Direkte linjer vil dermed også fremme PtX, der er kendetegnet ved et stort strømforbrug. Tilladelse til direkte linjer skal kunne gives efter en konkret vurdering på baggrund af fastlagte kriterier, der skal understøtte samfundsøkonomiske hensyn.

Produktion af grønne brændstoffer som fx brint, kræver store mængder grøn strøm. Med delaftalen Investeringer i et fortsat grønnere Danmark i forbindelse med Finansloven for 2022, er der planlagt massiv udbygning af vedvarende energiproduktion. Hvis PtX potentialet skal indfries, kan det kræve yderligere
udbygning med vedvarende energianlæg, hvorfor behovet for yderligere udbygning med vedvarende energi genbesøges i forbindelse med regeringens kommende energi- og forsyningsudspil i 2022, herunder analyser, der kan danne grundlag for eventuel beslutning om yderligere 1 GW havvind. 

Kilde: PtX-udspillet Fremtidens grønne brændstoffer

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.095