23948sdkhjf

Rapport er klar: Det ville Hofors spildevandsudledning have betydet for Øresund

Hofor fik i foråret sidste år tilladelse til at udlede 160.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand fra Strandvængets Pumpestation ud i Kongedybet ud for Københavns Havn.

Samtidig fik Novafos tilladelse til at udlede 130.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand fra Skovshoved Pumpestation ud i Øresund. 

Aldrig så snart var tilladelserne givet og offentligt kendte, før kritikken væltede ned over selskaberne og kommunerne, der havde udstedt tilladelserne til forsyningsselskaberne. 

Hofor og Novafos besluttede i kølvandet på kritikken ikke at benytte tilladelserne, der var nødvendige idet hovedspildevandsledningen, hvor spildevandet normalt løber, skulle lukkes midlertidigt. 

Samtidig besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, der havde udstedt tilladelsen til Hofor, at iværksætte en undersøgelse dels af sagsbehandlingen i Københavns Kommune og dels af de konsekvenser udledningen ville have fået for havmiljøet i Øresund, såfremt Hofor havde benyttet tilladelsen.

Sirius Advokater og Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi, blev sat til at udarbejde henholdsvis en advokatundersøgelse og en teknisk undersøgelse. Begge undersøgelser er afsluttede og en rapport med resultaterne ligger klar, skriver Sirius på sin hjemmeside.

Ikke mærkbar effekt 

Nationalt Center for Miljø og Energi har i forbindelse med sin del af opgaven vurderet den potentielle effekt, som Hofors del af udledningen ville have haft på havmiljøet – såfremt selskabet havde gjort brug af tilladelsen. 

- Udledningen fra Strandvængets Pumpestation vil ikke have nogen mærkbar effekt på havmiljøet i Øresund som helhed, hvor det er de samlede tilførsler over længere tid, som har betydning, fremgår det af rapporten. 

- Øresund modtager hvert år store mængder af næringsstoffer og organisk stof, hvoraf størstedelen kommer fra mange spredte spildevandsudledninger, som samlet medfører eutrofiering og påvirker havmiljøet. Derfor har en kortvarig udledning fra Strandvængets Pumpestation kun en relativt lille effekt på havmiljøet i Øresund, som er begrænset til området omkring udledningspunktet. Men denne midlertidige udledning bidrager med næringsstoffer og organisk stof til et økosystem, som allerede er overbelastet og ikke opfylder de økologiske målsætninger, skriver Nationalt Center for Miljø og Energi i sin konsekvensvurdering. 

Centeret anbefaler dog, at skulle det i fremtiden blive nødvendigt med større udledninger, anbefales det at gøre det i det sene efterår eller i den tidlige vinter, hvor rekreative aktiviteter og algernes optag af næringstoffer er minimale. 

Sagsbehandlingen

Samtidig med den tekniske undersøgelse, ønskede Københavns Kommune at få belyst hvorvidt sagsbehandlingen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning var forløbet uden fejl og om processen kunne forbedres fremadrettet.

Sirius Advokater er kommet til den konklusion, at der ikke er sket fejl i behandlingen af ansøgningen fra Hofor. 

- om end Teknik- og Miljøudvalget burde have været orienteret om ansøgningen og tilladelsen, skriver advokatselskabet i en meddelelse på sin hjemmeside. 

Sirius kalder endvidere den generelle sagsbehandling af ansøgninger om udledningstilladelser generelt set betryggende. 

- men at de såkaldte ”fagprocedurer for behandling af sager om udledningstilladelser” på enkelte punkter kunne udbygges, således at forvaltningen fik dokumenteret den praksis for sagsbehandling, som man praktiserer. 

Nr. 194: Konsekvensvurdering af spildevandsudledning i Øresund

Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Udledning af 160.000 m3 mekanisk renset spildevand med høje koncentrationer af næringsstoffer og organisk stof er estimeret til at medføre en øget tilførsel til Øresund på 96 tons COD, 52 tons BOD, 8,7 tons TN og 1,3 tons TP. Dette bidrag udgør mindre end 1 % af de årlige tilførsler af næringsstoffer og lidt mere for COD og BOD. Bidraget svarer til en fordobling af de daglige tilførsler fra punktkilder til Kongedybet for COD, TN og TP og en 10-dobling for BOD over perioden på de fem dage.

Udledningen fra Strandvængets Pumpestation vil ikke have nogen mærkbar effekt på havmiljøet i Øresund som helhed, hvor det er de samlede tilførsler over længere tid, som har betydning.

Derimod forventes svagt forhøjede koncentrationer af næringsstoffer og klorofyl og nedsat sigtdybde i Kongedybet, men disse midlertidige effekter er små i forhold til de naturlige variationer over tid. I umiddelbar nærhed af udledningspunktet U4 vil man kunne forvente en øget algevækst på niveau med forårsopblomstringen og reduceret sigtdybde. Denne kortvarige opblomstring og reduceret sigtdybde vil dog ikke påvirke ålegræs og makroalger i området.

Ligeledes vil tilførslen af let nedbrydeligt organisk stof i det mekanisk rensede spildevand kunne medføre iltsvind i umiddelbar nærhed af udledningspunktet. Et tidsbegrænset fald i iltkoncentrationen vil formentlig have en lille effekt på bunddyrene, med mindre at der opstår iltfrie forhold med frigivelse af det giftige svovlbrinte. Da udledningen fra Strandvængets Pumpestation ikke er permanent, vil bunddyrssamfundet omkring udledningspunktet reetablere sig inden for nogle år i tilfælde at svovlbrintefrigivelse.

Kilde: Konsekvensvurdering af spildevandsudledning i Øresund. Potentielle effekter for havmiljøet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Forsidefoto: Colourbox

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.113