23948sdkhjf

Nye projekter på vej: Offgrid-bebyggelse i Middelfart og solceller ved Svinninge

Solcelleanlæg

Holbæk Kommunalbestyrelse har vedtaget lokalplan 10.12 og et tilhørende kommuneplantillæg for solcelleanlæg nordøst for Svinninge endeligt.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra European Energy/Vores Sol Ejendomsselskab om at etablere et solcelleanlæg på op til 30 hektar.

Kloakering

Kolding Byråd har vedtaget spildevandsplantillæg nr. 04 - Sommerhusområde ved Grønninghoved endeligt.

Hermed kan området, der er uegnet til lokal håndtering af regnvand, ændres fra at være spildevandskloakeret til at blive separatkloakeret.

BlueKolding vil således fremover håndtere tag- og overfladevand fra området, og der skal i den forbindelse blandt andet etableres regnvandsledninger til bortledning af regnvand.

Solcellepark

I februar i år besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune at igangsætte planlægningen for en solcellepark ved Nordskov Gods, hvor der var ansøgt om etablering af et 88 hektar stort solcelleanlæg. Ansøger har for nylig anmodet om at udvide projektet med cirka 46 hektar, og udvalget besluttede på sit seneste møde at imødekomme ønsket om en udvidelse og fortsætte planlægningen for projektet.

Der skal gennemføres en fordebat med indkaldelse af idéer og forslag til det udvidede projekt, inden lokalplanlægningen sættes i gang.

Fjernvarmeforsyning

Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme A/S ønsker at etablere fjernvarmeforsyning af Taphede og et varmepumpeanlæg ved Randersvej i Viborg.

Projektets gennemførelse kræver godkendelse efter varmeforsyningsloven fra Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, og den kom i hus på seneste møde i udvalget.

Projektet omfatter etablering af et eldrevet luft-vand-varmepumpeanlæg i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyningen af Taphede, udvidelse af Viborg Fjernvarmes forsyningsområde med området i etape 1 for byudvikling i Taphede i Viborg og etablering af et fjernvarmeledningsnet til forsyning af forbrugerne samt transmissionsledning fra Hamlen ud til området og videre ud til varmepumpen.

Efterhånden som tidsplan og udformning bliver kendt for de øvrige fire etaper i Taphede, vil Viborg Fjernvarme udarbejde nye selvstændige projektforslag.

Klimasikring

Aalborg Byråd har sagt ja til at yde kommunal lånegaranti til et lån på 5,5 mio. kr. til Aalborg Kloak A/S, som skal bruges til finansiering af udgifter forbundet med etablering af Sofiendal Enge Klimapark.

Aalborg Kloak A/S planlægger at lånefinansiere i takt med færdiggørelsen af projektets enkelte etaper. Udbygningen af klimaparken forventes at strække sig frem til 2025, og anlægget forventes fuldt indfaset i 2030, hvor alt regnvand fra de i dag separatkloakerede og planlagt separatkloakerede områder vil blive ledt til.

Projektet har til formål at håndtere regnvand fra store dele af Skalborg og det nye byområde i Sofiendal Enge samtidig med, at der skabes bynær natur og rekreative arealer til byens borgere.

Selvforsynende boligbebyggelse

Økonomiudvalget i Middelfart Kommune har sagt god for, at der kan igangsættes lokalplanlægning, der gør det muligt for Foreningen Grobund Brenderup at opføre en såkaldt Off-grid bebyggelse med 30-40 mindre huse på Bystævnevej 4 i Brenderup. Der er tale om en bebyggelse, der skal være selvforsynende med strøm og vand og selv håndtere spildevand og affald.

Kommunen vil gå nye veje i planlægningen med at afkoble bebyggelsen fra alle de normale forsyningsselskaber, og derfor vil der undervejs blive udfordringer med, hvordan dette kan indarbejdes og håndteres.

Da Off-grid byggeri er et af redskaberne til et mere bæredygtigt byggeri både med hensyn til byggematerialer, konceptet generelt og i forhold til økonomi, vil byggeriet og processen være åbent for almenheden.

Processen er i tråd med tankerne bag Middelfart kommunes Klimalaboratorium, hvor kommunen gerne vil være med til at understøtte og udvikle nye måder at bygge og bo på, der understøtter bæredygtige klimakrav og inspirerer til at ideerne kan spredes, hedder det i mødereferatet.

Genbrugsstation

Herlev Kommunalbestyrelse har besluttet at flytte genbrugsstationen i Herlev fra den sydlige del af Marielundvej til en ejendom på Mileparken og Marielundvej, og forleden besluttede Økonomi- og Planlægningsudvalget at sætte lokalplanprocessen i gang.

Forvaltningen foreslår, at anvendelsesbestemmelserne fastsættes bredt til offentlige formål og erhverv for at fremtidssikre genbrugsstationen og for at give mulighed for, at eksempelvis skoleklasser kan modtage undervisningsforløb på stedet, og at der eventuelt kan etableres værkstedsfaciliteter for foreninger eller mindre virksomheder.

Bebyggelsens placering og udformning fastlægges i lokalplanprocessen med udgangspunkt i det udarbejdede skitseforslag.

Et lokalplanforslaget forventes klar til politisk behandling primo 2021.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094