23948sdkhjf

Fjerritslev Fjernvarme taber sag i Højsteret

Tredje gang var ikke lykkens gang for Fjerritslev Fjernvarme, der to gange tidligere er blevet dømt til at betale et millionbeløb til Jammerbugt Forsyning i erstatning.

Nu har Højsteret sat sidste punktum i sagen og dommen lyder:

- Fjerritslev Fjernvarme er erstatningsansvarlig for udledning af cadmium i kloaksystemet.

Dommen i Højesteret faldt i tirsdags efter sagen havde været en tur i byretten og Vestre Landsret.

Afslutningen i Højesteret
Højesteret  giver Landsretten medhold i at udledningen af cadmium i kloaksy­stemet er sket i et omfang omfattet af forureningsbegrebet i miljøskadeerstat­ningsloven.

Højesteret er endvidere enig i  at det forhold, at slammet som følge af for høj fo­rekomst af cadmium ikke kunne udbringes på landbrugsjord, måtte anses for en skade, som var forårsaget af forureningen.

Da den skete forurening måtte anses for at være en følge af den fjernvarmeproducerende aktivitet, der havde begrundet, at Fjernvarmeværket var omfattet af bilaget til miljøskadeerstatningsloven, var Fjernvarmeværket objektivt ansvar­lig for den skade, som forureningen af slammet havde medført.

Om sagen
Sagen, der har kørt siden 2012, angik spørgsmålet om, hvem der skulle bære de økonomiske følger af, at indholdet af tungmetallet cadmi­um i det slam, der var deponeret på Fjerritslev Renseanlæg, i en periode havde overskredet grænseværdien for ud­bringning af slam på landbrugsjord.

Det forhøjede indhold af cadmium betød, at Jammerbugt Forsyning måtte bortskaffe slammet til Tyskland med meromkostninger til følge.

Højesteret fandt bl.a., at det som anført af landsretten måtte lægges til grund, at overskridel­serne af grænseværdierne for cadmium i slammet hos Jammerbugt Forsyning skyldtes en eks­traordinær stor ud­ledning af cadmium i spildevandet fra Fjerritslev Fjernvarmeværk. Efter miljøskadeerstatningsloven er de virksomheder, der er omfattet af bilaget til loven, hvilket bl.a. var tilfældet for Fjerritslev Fjernvarmeværk, objektivt ansvarlige for de skader, som foru­rening fra virksomheden måtte medføre.

Højesteret udtalte bl.a., at det fremgår af forarbejderne til miljøskadeerstatningsloven, at foru­reningsbegrebet skal forstås på samme måde som efter miljøbeskyttelsesloven, og at kernen i begrebet ”forure­ning” herefter er, at der skal være sket en forrykkelse af den økologiske ba­lance. Forurenings­begrebet må i overensstemmelse med forarbejderne til miljøbeskyttelseslo­ven forstås bredt og som angående hele det kredsløb, som stoffer, produkter og materialer gennemløber fra udvin­ding, oparbejdning, behandling, montering, til forbrug og bortskaffelse ved deponering og forbrænding.

På den baggrund blev Fjerrislev Fjernvarme  altså den erstatningsansvarlige i sagen.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078