23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 079-139988
Offentliggjort
23.04.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Ikast-Brande Kommunes hjemmeside under »Erhverv-Udbud«

Indlevering af tilbud

Til
11.06.2015 Kl. 10:30

Addresse
Ikast-Brande Kommune
Centerparken 1
Annika Aarhus
7330 Brande
+45 99604000
anaar@ikast-brande.dk
+45 99604044

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vintertjeneste 2015-2019 - Lastbil - Vinterklasse 1 veje


Ikast-Brande Kommune

Danmark-Brande: Snerydning

2015/S 079-139988

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Ikast-Brande Kommune
Centerparken 1
Annika Aarhus
7330 Brande
DANMARK
+45 99604000

+45 99604044

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.ikast-brande.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Vintertjeneste 2015-2019 — Lastbil — Vinterklasse 1 veje.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ikast-Brande Kommune.

NUTS-kode DK04

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Kontrakten vedrører snerydning og glatførebekæmpelse af 147 km. vinterklasse 1 veje. Kontrakten er opdelt i tre delaftaler. Kontrakten omfatter option på forlængelse i op til 1 år.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja

Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Kontrakten omfatter 147 km. vej.

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1

Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:

måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 60 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1Betegnelse: Rute K1R01

1) Kort beskrivelse

Delaftalen omfatter vintertjeneste på den i udbudsmaterialet beskrevne rute.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 2Betegnelse: Rute K1R02

1) Kort beskrivelse

Delaftalen omfatter vintertjeneste på den i udbudsmaterialet beskrevne rute.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 3Betegnelse: Rute K1R03

1) Kort beskrivelse

Delaftalen omfatter vintertjeneste på den i udbudsmaterialet beskrevne rute.

2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90620000, 90630000

3) Mængde eller omfang
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til tilbudsafregningsgrundlaget jf. udbudsmaterialet: SBB.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende en for alle og alle for en. Det skal af tilbuddet fremgå, hvem har forhandlingsretten.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: For at få tildelt opgaven skal leverandøren dokumentere sin ret til at udføre erhvervet ved at:

— anføre Færdselsstyrelsens ID-nummer samt antal »Tilladelser til godskørsel« på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL) (Dette gælder alene for entrepriser omfattende lastbiler til saltspredning og bortkørsel af sne) Id-nummer skal anføres for såvel hovedentreprenør og underentreprenør

— dokumentere sin optagelse i det Centrale Virksomhedsregister, ved at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL).

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal udfyldes og underskrives erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Der skal afleveres dokumentation for materiellets egnethed til den udbudte opgave (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL), herunder at lastbil mindst er forsynet med EURO 3 motor eller bedre.

Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hjem til mødested (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL).

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

11.6.2015 - 10:30

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

dage: 40 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Dato: 11.6.2015 - 10:30

Sted:

Centerparken 1, 7330 Brande.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Tilbudsåbning finder sted d. 11. juni klokken 10:30 på Centerparken 1, 7330 Brande.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan tilgås på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside under »Erhverv-Udbud«.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK

+45 35291000
http://klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i klagenævnet:

— inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt

— inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

— inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

+45 41715000
http://kfst.dk
+45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

20.4.2015

 

Send til en kollega

0.047