23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-229739
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.06.2019 Kl. 13:00

Udbyder

Region Nordjylland

Opdateringer

Annullering
(21.05.2019)

Idet der er konstateret fejl i udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 095-229739 er det fundet nødvendigt at aflyse (annullere) udbuddet.
Udbuddet vil blive offentliggjort på ny.

Rettelse
(23.05.2019)

III.1.1
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Ansøger skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:
— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og
— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og
— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelseaf forpligtelser på social lovgivningsområdet m.fl.) og nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.
Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster-eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.
Læses:
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæring om følgende forhold:
— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og
— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og
— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af forpligtelser på social lovgivningsområdet m.fl.) og nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.
Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster-eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Side 3
I stedet for:
Hvis ansøgeren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at én konsortiedeltager kan dokumentere det krævede nøgletal.
Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at ansøgeren og den enhed ansøgeren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.
Læses:
Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at én konsortiedeltager kan dokumentere det krævede nøgletal.
Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at tilbudsgiveren og den enhed tilbudsgiveren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

III.1.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Side 3 og side 4
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
— Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår kan dokumentere en omsætning på minimum 20 000 000 DKK,
— Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår har haft en soliditetsgrad påminimum15%.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum 1 000 000 DKK.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum 1 000 000 DKK.

Indledende undersøgelser i Region Nordjylland


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29 19 09 41
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Ann Steen Nikolajsen
Telefon: +45 97648550
E-mail: asj@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gzjipbalfn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland

 

Sagsnr.: 2019-024338
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udførelse af indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede ejendomme i Region Nordjylland.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Nordjylland skal i henhold til Jordforureningsloven kortlægge arealer, hvor der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til indgåelse af tre (3) parallelle rammeaftaler, med tre (3) forskellige leverandører, om udarbejdelse af indledende undersøgelser.

Region Nordjylland forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser på de 3 rammeaftaler tilsammen pr. år vil udgøre mellem 150-225 indledende undersøgelser (lokaliteter), beregnet i forhold til Regionens nuværende budgetramme.

Antallet af lokaliteter afhænger af Regionens budgetter og de under udbuddet opnåede priser. Da budgettet for 2020 og frem endnu ikke er kendt, er der tale om en uforpligtende fremskrivning på baggrund af budgettet for 2019 på ca. 10 000 000 DKK pr. år for de udbudte forureningsundersøgelser (inklusive udlæg og analyser).

Uanset ovenstående estimat indeholder udbuddet en udvidelse af rammen for træk på rammeaftalen, hvorefter ordregiver, udover ovenstående estimerede værdi, kan foretage yderligere indkøb på rammeaftalerne på op til 5 000 000 DKK pr. år. Den af Regionen fastsatte udvidelse er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af den nuværende usikkerhed af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018 i sag C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi..

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæiskudbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet m.fl.) og nr. 2 (vedrørendekonkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

1) Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede nettoomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det seneste afsluttede regnskabsår;

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en støttende enhed (underleverandør), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge tilbudsgivers egen omsætning sammen med de forpligtede støttende enheder, som stiller deres økonomiske/finansielle kapacitet til rådighed.

Hvis ansøgeren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at én konsortie deltager kan dokumentere det krævede nøgletal.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at ansøgeren og den enhed ansøgeren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår kan dokumentere en omsætning påminimum 20 000 000 DKK,

— Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum15%.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum 1 000 000 DKK.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10 000 000 DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK pr. skadegørende handling.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori tilbudsgiver skal angive følgende:

1) Fremlæggelse af en liste over væsentligste sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som den eller de afdelinger / kontorer i Tilbudsgivers virksomhed, der forventes at udføre de udbudte opgaver, har udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kundereference, udførelsesperiode og kontaktperson hos kunden.

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet "Beskrivelse" skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende leverancer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af kontrakten, skal de pågældende dele af kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiveren baserer sit tilbud på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Vær opmærksom på, at det vil blive krævet, at den enhed, som stiller sine referencer til rådighed, faktisk udfører disse ydelser ved kontraktens gennemførelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år har udført indledende undersøgelser, jf. udbudsbekendtgørelse afsnit II.2.4), 1. afsnit, for minimum 4 forskelige kunder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en aktør, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Tilbud skal uploades i iBinder - link fremgår af punkt I.3). Tilbud kan ikke afgives andetsteds;

2) Dokumentation:

Ad pkt. III.1.1). Som bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

Ad pkt. III.1.2). Som dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen fremlægges seneste godkendte årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, hvis ikke ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på anden enhed for at dokumentere økonomisk og finansiel formåen, skal den anden enhed fremlægge dokumentation for, at enheden stiller den pågældende omsætning til rådighed, og påtager sig solidarisk hæftelse, hvis virksomheden tildeles kontrakten. Virksomheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal den enkelte virksomhed fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
København Ø
2100
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2019

Send til en kollega

0.094