23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 205-467434
Offentliggjort
24.10.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

www.ibinder.dk

Udbyder

Offentligt udbud om Rammeaftale om Indkøb af træpiller

Opdateringer

Rettelse
(25.10.2018)

I.3
I stedet for:
www.ibinder.dk
Læses:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cmszwyhinm

Rettelse
(03.11.2018)Yderligere oplysninger
Bekendtgørelsen Annulleres idet det er fejlagtigt angivet i bekendtgørelsen, at det vedrører et begrænset udbud.

Annullering
(27.02.2019)

Offentligt udbud om Rammeaftale om Indkøb af Træpiller


Offentligt udbud om Rammeaftale om Indkøb af træpiller

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Offentligt udbud om Rammeaftale om Indkøb af træpiller
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Jeanette Fryhstyck
Telefon: +45 40329615
E-mail: fes-ues08@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud om Rammeaftale om Indkøb af Træpiller

Sagsnr.: 2018/004096
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09111400
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af træpiller til Forsvarsministeriets Ejendomstyrelses etablissementer i Danmark.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09100000
09110000
09111400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Nærmere anvises ved den enkelte bestilling iht. aftalen.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal forestå levering af træpiller til Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder af træpiller. Træpiller skal opfylde kvalitetsstandarden i DS/EN ISO 17225-2 1. udgave 2014 for fast biobrændsel og træpillerne skal være 8 mm plus, minus 1 mm i diameter. Aftalen omfatter levering til aftalens angivne leveringsadresser i hele Danmark.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136, samt udelukkelsesgrundende anført i Udbudslovens § 137.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for

Principperne i FN’s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er herunder stillet kontraktmæssigt krav i henhold til ILO-konvention 94 og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 26/11/2018
Tidspunkt: 23:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
07/12/2018

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret med eventuelle offentliggørelser på iBinder;

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende;.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det

Elektroniske udbudssystem, iBinder;

4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal sammen med sit tilbud indgive dette ESPD

I udfyldt stand som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en

sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de

deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på;

5) i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137.

Se nærmere herom i udbudsbetingelserne

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og ansøgere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill

perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 72200030
E-mail: erst@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2018

Send til en kollega

0.047