23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 220-634006
Offentliggjort
15.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Modtagestation Syddanmark

Opdateringer

Annullering
(02.12.2022)

Udbuddet annulleres og genudbydes snarest.

Annullering
(02.12.2022)

Udbuddet annulleres og genudbydes snarest.

EU-udbud af transportopgaver til Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)


Modtagestation Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Modtagestation Syddanmark
CVR-nummer: 31096839
Postadresse: Vejlbyvej 21
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bogø Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.motas.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28f27c4d-3009-4f0a-88d8-d726d82557a4/publicMaterial
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28f27c4d-3009-4f0a-88d8-d726d82557a4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28f27c4d-3009-4f0a-88d8-d726d82557a4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/28f27c4d-3009-4f0a-88d8-d726d82557a4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fælleskommunalt interessentskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af transportopgaver til Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter afhentning og transport af emballeret farligt affald og inspektion og tømning af olie- og benzinudskillere (efterfølgende kaldet OBU) samt sandfang.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Afhentning og transport af farligt emballeret affald

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Motas' interessentkommuner i Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kørsel med forskellige typer af farligt emballeret affald. Der kan være tale om affald i forskellige typer emballager, der skal afhentes ved kunden og transporteres til Ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan yderligere forlænge Rammeaftalen i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option: El-stabler forsynet med vægt.

såfremt Ordregiver kræver det, skal vejning af affald også opfyldes ved option i form af Merpris til enhedspris, for El-stabler forsynet med vægt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den estimerede maksimale omsætning på delaftalen er 25 % over den estimerede omsætning, jf. II.2.6) Anslået værdi.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Inspektion og tømning af OBU samt sandfang.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Motas' interessentkommuner i Region Syddanmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører kontrol af ca. 1.500 OBU’er og bundtømning af ca. 1000 OBU’er, samt kontrol af ca. 950 sandfang og bundtømning af ca. 550 sandfang i de 13 interessentkommuner. Da Ordregiver også påtager sig opgaver uden for interessentkommunerne, er et mindre antal placeret udenfor de 13 interessentkommuner. Delaftalen indeholder ligeledes udførsel af akut opståede behov for opsugning fra OBU’ere og sandfang af kemikalier mv..

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan yderligere forlænge Rammeaftalen i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den estimerede maksimale omsætning på delaftalen er 25 % over den estimerede omsætning, jf. II.2.6) Anslået værdi.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer nedenfor skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Vejledning: Tilbudsgiver udfylder ESPD’et i Systemet ved at klikke på ikonet ”+” under ”ESPD-dokumenter” i henhold til de efterspurgte oplysninger nedenfor. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på ”Gem ESPD”. Evt. Andre Enheder eller deltagere i Sammenslutninger skal ligeledes aflevere ESPD – disse tilføjes ved at klikke på ”+”.

Tilbudsgiver skal udfylde nedenstående i ESPD’et. Oplysningerne som afgivet i ESPD’et skal verificeres af Tilbudsgiver inden tildelingsbeslutning.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør, herunder oplysning om, hvilke delaftaler (delkontrakter) Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på,

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet,

Punkt D: Oplysninger om underleverandører jf. punkt 1.5.4.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses,

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder,

som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Gennemsnitlig årsomsætning” for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist, hvilket oplyses under ”Finansielle nøgletal”.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Er den gennemsnitlige årsomsætning for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskaber er på mindst 3 mio. kr.

Vedr. egenkapitalen, er der følgende mindstekrav:

at egenkapitalen er positiv ud fra et beregnet gennemsnit over de seneste tre (3) år.

at egenkapitalen som minimum er på 300.000 kr. ved senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal minimum anføre én (1) reference, som opfylder mindstekravene til den delaftale der afgives tilbud på:

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de første fem (5) anførte referencer pr. delaftale,

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer,

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb,

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end 3 år før tilbudsfristen,

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig ift. mindstekravene. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til delaftale 1:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven i form af mindst én reference fra en sammenlignelig opgave. Med sammenlignelig menes, at Tilbudsgiveren har transporteret farligt emballeret affald for andre virksomheder eller en offentlige ordregiver i en periode på minimum et (1) år.

Mindstekrav til delaftale 2:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven i form af mindst én reference fra en sammenlignelig opgave. Med sammenlignelig menes, at Tilbudsgiver har kontrolleret og tømt OBU’er i en periode på minimum et (1) år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en social klausul.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/12/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

TIlbudsgivere har ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i Systemet.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

Spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af Systemet skal stilles til supporten.

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbuddet. Herunder beskrives det, hvordan denne dokumentation skal fremlægges.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation.

Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

Skatteforvaltningen

ATP

Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers samlede egenkapital, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der skal ikke afleveres dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne.

Det er en forudsætning, at den vindende tilbudsgiver, forinden aftaleindgåelse, kan dokumentere at leve op til forordning 2022/576 af 8. april 2022, som indeholder et forbud mod tildeling af offentlige kontrakter til

økonomiske aktører i Rusland eller med forbindelse til Rusland.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om

Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2022

Send til en kollega

0.11