23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-166231
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Til
19.04.2021 Kl. 12:00

Anmodning om deltagelse

Til
29.04.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fcejfgnmmc

Udbyder

Viborg Private Realskole

Viborg Private Realskole - helhedsplan og realisering af etape 1 - totalrådgivning


Viborg Private Realskole

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Private Realskole
CVR-nummer: 42345628
Postadresse: Trekronervej 10-14
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Storgård Rose-Hansen
E-mail: lisbeth.rose-hansen@viborgrealskole.dk
Telefon: +45 61223600
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viborgrealskole.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fcejfgnmmc
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Pape Larsen
E-mail: karin@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 61477734
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fcejfgnmmc
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatskole
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Viborg Private Realskole, Helhedsplan og realisering af etape 1. Udbud af totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Viborg Private Realskole skal have gennemført projektet "Helhedsplan og realisering af etape 1". Skolen oplever stor elevtilgang og har derfor erhvervet sig en nabogrund, som de ønsker bebygget (etaper 1). Derudover skal der udarbejdes en overordnet helhedsplan indeholdende en etape 1 samt eventuelle efterfølgende etaper. Skolens bygningsbehov er på ca. 3 600 m2.

Anlægsbudgettet udgør 17- 26 mio. DKK ekskl. moms til etape 1.

For nærmere beskrivelse af projektet henvises til udbudsmaterialets projektbeskrivelse.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Dumpen 17, 8800 Viborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der ønskes indkøbt totalrådgiverydelser, herunder hovedsageligt arkitektydelser og ingeniørydelser i henhold til udbudsmaterialet.

Til orientering har konkurrencen i en indledende fase karakterer af konkurrencepræget dialog.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Skitseforslag / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den fornødne motivation.

- At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver. "Lignende opgaver" forstås af ordregiver som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende:

- Helhedsplaner ifm. undervisningsbyggeri

- Undervisningsbyggeri

- Udearealer til bevægelse og læring til undervisningsbyggeri

- Byggeri af parkeringshuse

. At ansøger har en velbegrundet teamsammensætning hvor alle efterspurgte kompetencer er til stede.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Omsætning og egenkapital:

- Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal overholde følgende minimumskrav:

- Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital for den periode, hvor virksomheden har bestået.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 10 år tilbage i tiden.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

- Projektet

- kunde

- rådgiverens ydelse og omfang — herunder referencens relevans i forhold til nærværende udbud

- oplysninger om anlægssum og udbudsform

- udførelsesperiode (status).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fcejfgnmmc.

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 19. april 2021 kl. 12.00.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www-kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2021

Send til en kollega

0.047