23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Solenergianlæg

Aabenraa Byråd har vedtaget Lokalplan nr. 121, Kommuneplantillæg nr. 23 samt sammenfattende redegørelse for solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup endeligt.

Det nye plangrundlag udlægger området til teknisk forsyningsanlæg i form af solenergianlæg med nødvendige tekniske installationer og transformerstation.

Kloakarbejde

Mariagerfjord Byråd har godkendt tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 - Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby endeligt.

Tillægget vedrører separatkloakering, kloakomlægning og -renovering i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby.

Samtidig har byrådet tilkendegivet at være indstillet på at gennemføre ekspropriation, såfremt Mariagerfjord Vand a|s ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de ledningsanlæg, pumpestationer m.v., som er nødvendige for gennemførelse af de tiltag, som tillægget beskriver.

Spildevandet fra området ledes uændret til Mariagerfjord Renseanlæg, mens overfladevandet udledes til Skals Å og det offentlige vandløb "Afløb fra Sdr. Onsild Sø" dels via eksisterende regnvandsbassin og dels via planlagte bassiner.

Spildevandsledninger

Mariagerfjord Byråd har vedtaget tillæg nr. 26 til spildevandsplanen endeligt, og hermed bliver det muligt for Mariagerfjord Vand a|s at etablere to nye afskærende spildevandsledninger.

Byrådet er indstillet på at gennemføre ekspropriation, såfremt Mariagerfjord Vand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af spildevandsledninger og brønde m.v.

De to ledninger har ikke noget med hinanden at gøre, og etableres på to forskellige steder i kommunen. Ved det ene projekt ønsker Mariagerfjord Vand at forny Skivevej pumpestationen i Hobro. Derudover forberedes kloaksystemet for fremtidig byudvikling i Hobro mod nordvest. Skivevej ny pumpestation forsynes med to nye rørbassiner i Skivevejs vejareal til håndtering af spidsbelastninger.

Det andet projekt omfatter Mariagerfjord Vands andel af en afskærende spildevandsledning fra Vesthimmerlands kommune via Rebild Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg. Den nye spildevandsledning er nødvendig for at kunne lede spildevandet fra de to nabokommuner til rensning på Mariagerfjord Renseanlæg. Dette projekt har de tre byråd besluttet tidligere på året.

Sparebassiner

Tønder Kommunalbestyrelse har sendt forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2018 - 2027 - Toftlund - Etablering af sparebassiner i offentlig høring.

I tillægget beskriver Tønder Spildevand A/S, hvad der skal ske med en række overløbsbygværker i Toftlund. Samtidig udgør tillægget det juridiske grundlag for en mulig ekspropriation i forbindelse med køb af arealer.

Tønder Spildevand A/S har undersøgt spildevandssystemet i byen og registreret og beregnet overløbshændelser ved bygværkerne.

For at reducere udledningen, vil selskabet etablere sparebassiner og ledningsanlæg i arealer som henholdsvis er statsejede og privat ejede. Det forventes, at der kan indgås frivillige aftaler om erhvervelse af jord til bassiner og ledningsanlæg.

Separatkloakering

Det nye boligområde Vingen, som er ved at blive etableret mellem Baunemosen og Hvalsøvej i Osted, er planlagt spildevandskloakeret i spildevandsplanen, sådan at kun spildevand skal ledes til kloak, hvorimod regnvand skal nedsives lokalt i området.

Imidlertid viser geotekniske undersøgelser, at jorden i området ikke kan nedsive regnvandet.

Bygherre, som er Domea, ønsker derfor, at Vingen separatkloakeres, hvilket spildevandsforsyningen, Fors A/S, har accepteret.

Ændringen reguleres af tillæg 13 til spildevandsplanen, som Lejre Kommunalbestyrelse har besluttet at sende i høring.

Fjernvarmeledning

Sorø Kommune har meddelt tilladelse til nedlægning af ny fjernvarmeledning under Heglinge Å.

Sorø Fjernvarme etablerer nye fjernvarmeledninger fra det nye varmeværk på Kragelundsvej nord for Vestmotorvejen og frem til det nuværende varmeværk på Industrivej 9 i Sorø. Den nye ledning skal krydse Heglinge Å.

Formålet med projektet er at kunne forsyne Sorø by og Frederiksberg med fjernvarme fra det nye biomassefyrede varmeværk, der etableres på Kragelundsvej 12, 4180 Sorø.

Vindmøller

Ikast-Brande Byråd har besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 276 - Vindmøller, Ulkær Mose, Det åbne land og et ledsagende forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring.

Det nye plangrundlag vil give mulighed for at opstille 11 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

Regnvandsbassin

Herning Byråd har sendt tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 i høring.

Tillægget er udarbejdet efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at flytte et planlagt regnvandsbassin samt tilrette oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter første etape af kloaksepareringen i Timring.

Kloakseparering

Randers Byråd har godkendt et forslag til tillæg nr. 60 til spildevandsplanen, som herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Spildevandstillægget vedrører anden og sidste etape af separatkloakering af et område i Neder Hornbæk.

Den eksisterende udledning af regn- og spildevand til Svejstrup Bæk skal stoppes, og regnvand skal fremover udledes til Vorup Enge via et regnvandsbassin, som etableres ved genskabelse af fortidsmindet Chr. III´s kanal. Spildevand ledes til rensning på Randers Central Renseanlæg.

Byrådet har samtidig sagt god for, at der kan gennemføres ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed om erhvervelse af de nødvendige arealer ved en frivillig aftale.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.079