23948sdkhjf

Efter massescreening: Ulovlige sprøjtemidler er dukket op i grundvandet

Grundvandet har fået et grundigt serviceeftersyn over hele landet.

Miljøstyrelsen har undersøgt 263 vandboringer for 415 forskellige pesticidstoffer.

Her er der fundet for høje koncentrationer i flere boringer. Enkelte steder er der spor fra ulovlige sprøjtemidler, og der er fundet et enkelt stof, som er hormonforstyrrende.

Det er den største massescreening af grundvandet, der er gennemført herhjemme.

- Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til
forurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer. I den kommende tid vil Miljøstyrelsen
styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og jeg vil tage sagen op med
landbruget. Der, hvor der er fundet et hormonforstyrrende stof i grundvandet, er
vandværker og kommuner blevet bedt om at teste drikkevandet, siger miljøminister
Lea Wermelin i en pressemeddelelse. 

Det tiende stof
I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer. Der er ikke tale om drikkevandsboringer men boringer i grundvandsovervågningen. Med den nuværende viden er der ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med ni af de konkrete fund over kravværdien.

Det tiende stof man har fundet over kravværdien er amitrol. Det er et svampemiddel, der tidligere har været godkendt til brug i Danmark, men ikke længere er det. Det vil kræve yderligere vurdering, hvis stoffet skulle blive fundet i drikkevandet, da det er hormonforstyrrende. Amitrol vil derfor blive føjet til listen over stoffer, det er obligatorisk for vandværkerne at teste for. Berørte kommuner, hvor der er fund af amitrol, er blevet bedt om hurtigst muligt at sikre, at drikkevand og indvindingsboringer undersøges for stoffet.

I tre af boringerne er der fundet rester fra pesticider, det aldrig har været tilladt at anvende i Danmark. Det drejer sig om de tre stoffer metazachlor ESA, metazachlor OA og tsulfinylacetic acid, der er nedbrydningsprodukter fra to ukrudtsmidler, der er eller har været godkendt til en række landbrugsafgrøder i andre EU-lande.

Miljøstyrelsen vil i den kommende måned gennemføre en styrket kontrolindsats ift. ulovlig import af sprøjtemidler.

I 80 procent af boringerne er der ikke fundet rester fra pesticider og andre stoffer. I langt de fleste af de resterende 53 boringer er resterne af pesticider i så lave koncentrationer, at de holder sig under kravværdien.

Største undersøgelse nogensinde
Regeringen har skærpet overvågningen af grundvandet, så der i løbet af efteråret 2019 er blevet screenet for 415 stoffer til sammenligning med de cirka 40 stoffer, der løbende kontrolleres for.

- Drikkevandet er mange steder under pres. Vi finder alt for mange rester af sprøjtemidler. Derfor har jeg sat en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand i gang, så vi kan få en bedre beskyttelse af drikkevandet. Der vil derfor senere i år blive screenet for flere stoffer, så danskerne fortsat kan være trygge ved at åbne for vandhanen, siger Lea Wermelin.

Vandpanelet vil nu vurdere resultaterne, og tage stilling til, om flere af de fundne stoffer skal på den obligatoriske drikkevandskontrol eller i grundvandsovervågningen – ud over stoffet amitrol.

De stoffer, der screenes for, er enten aktivstoffer fra pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider. Ved en screening måles der for stofferne i udvalgte overvågningsboringer i hele landet.

Af de 415 stoffer, der er en del af undersøgelsen, er der fundet rester af 33. Fundene er gjort forskellige steder i landet. Alle fundene over kravværdien stammer fra pesticider, som ikke er godkendt til brug i Danmark i dag.

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 (S, SF, R, V, K, DF & LA) på anbefaling fra Vandpanelet. Undersøgelsen blev igangsat af miljøminister Lea Wermelin i august 2019.

Tal og fakta

Miljøstyrelsen har fået foretaget analyse for 415 stoffer i prøver fra 263 boringer.

Massescreening skal ses som supplement til grundvandsovervågning under NOVANA og til vandforsyningernes boringskontrol. Der er derfor stoffer, som indgår i grundvandsovervågningen og boringskontrollen, som ikke indgår i screening, for eksempel DMS, desphenyl-chloridazon og 1,2,4-triazol.

Der er fundet 11 stoffer over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Af disse 11 stoffer indgår seks allerede i vandværkernes kontrolprogram. De 10 af stofferne er pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider. 

Tre af de 11 stoffer, metazachlor ESA, metazachlor OA og t-sulfinylacetic acid, stammer fra to sprøjtemidler, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.

Amitrol, der er vurderet til at være hormonforstyrende, er fundet i fem af 263 screenede indtag.

Dertil er der fundet 22 stoffer under kravværdien. De tre af disse er allerede på vandværkernes kontrolprogram. Det vil sige at ud af de 415 stoffer, der er blevet analyseret for, er der i alt fundet 33 stoffer, og i alt ni af disse indgår allerede i vandværkernes kontrolprogram.

Fundene er gjort forskellige steder i landet, og alle fundene over kravværdien stammer fra pesticider, som ikke er godkendt til brug i Danmark i dag.

Det betyder, at i ca. 80 procent af de 263 indtag i boringer, der er taget prøver fra, har man ikke fundet nogen af de 415 stoffer.

Vandpanelet er et forum til drøftelse af håndteringen af konkrete trusler for grundvands- eller drikkevandsforureninger og for koordinering af indsatsen i forhold til problemer, der har betydning for flere vandforsyninger. Vandpanelet består af repræsentanter for Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Danske Vandværker, KL, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, GEUS, og Miljøstyrelsen.

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109