23948sdkhjf

Nye udbud og projekter: Landstrøm på Langelinie og varmepumpe på malt-fabrikken

Sophus Fuglsang Export-maltfabrik og Haderslev Fjernvarme, Varmeanlæg

Som led i den grønne omstilling har Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik og Haderslev Fjernvarme behov for at udvide deres respektive varmeforsyningsanlæg, så virksomhederne bevæger sig fra naturgas til elektrificering. De to virksomheder har derfor udviklet et fælles projekt for nye samplacerede varmeanlæg i den nordlige side af Fuglsangs produktionsområde langs det tidligere jernbanetracé. Varmeanlæggene vil gøre omstillingen fra gas til el mulig og samtidig give mulighed for, at Haderslev Fjernvarme kan udnytte overskydende procesvarme fra Fuglsangs produktion. Projektet forudsætter udarbejdelsen af et plangrundlag i form af en lokalplan. Teknik- og Klimaudvalget har godkendt, at udarbejdelsen af en lokalplan for erhvervsområde Ved Banen Fuglsang sættes i gang.

Lokalplanen vil åbne mulighed for etablering af en ny større bygning til Fuglsang. Bygningen vil dels rumme en varmecentral og dels produktionsanlæg til maltproduktionen. Lokalplanen åbner også mulighed for, at den tidligere godsekspedition til Haderslev Station nedrives. I tilknytning til den nye varmecentral kan etableres to større lagertanke til varmt vand. Bygherre har et ønske om at kunne etablere dette byggeri snarest. Lokalplanen vil samtidig åbne mulighed for, at Haderslev Fjernvarme kan opføre en selvstændig ny bygning til en ny varmecentral samt opføre en tredje lagertank til varmt vand.

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget ved udgangen af 2023.

Projekttyper: Energi, Produktion, Lager

Dato: 25. august 2023


Bjæverskov Fjernvarme 

Bjæverskov Fjernvarme A.m.b.a. har bedt om Køge Kommunes godkendelse af et projektforslag for fjernvarme i Bjæverskov, som både indeholder produktion samt distribution, og den kom i hus medio august 2023.

Bjæverskov varmeforsynes i dag med naturgas. På baggrund af statens udmelding om udfasning af naturgas til boligopvarmning, blev Bjæverskov Fjernvarme stiftet den 29. juni 2022. Projektet omfatter konvertering af varmeforsyning i relevante ejendomme i projektområdet, etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet, etablering af varmeproduktionsanlæg inkl. varmepumpe, udnyttelse af overskudsvarme fra Energinets transformerstation, akkumuleringstank samt naturgaskedel til spidslastforsyning. Den nye varmecentral placeres mellem Pilebækvej og Vollerslevvej, umiddelbart syd-øst for Energinets eksisterende transformerstation, på en grund der skal købes af Køge Kommune.

Følgende påtænkes etableret:

- Etablering af 5-10 MW varmepumpe i ny teknik bygning (600 kvm, højde ca. 8 m)

- Naturgaskedel og evt. elkedel til spidslast

- Etablering 3.000-7.000 m3 akkumuleringstank

Estimeret projektsum: 272.270.000 kr.

Grundareal: 9100 kvm.

Projekttyper: Energi, Forsyning, Parkering, Vej

Dato: 25. august 2023


Haslev Fjernvarme -Gaskonvertering af Haslev By

Udbuddet omfatter anlægsentreprisen i forbindelse med Haslev Fjernvarmes gaskonvertering i Haslev by.

Projektet omfatter etablering af transmissionsledning fra varmecentralen ved Humlevænget frem til et kommende boligområde ved Lysholm Allé, etablering af hovedledning under Vestre Ringvej til erhvervsområde ved Grønlandsgade samt etablering af hoved- og stikledninger i det eksisterende boligområde syd for Lysholm Allé omfattende Højagervej, Valmuevej, Syrenvej og Rosenvænget med sideveje.

Anslået samlet kontraktværdi: 14.200.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 1. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 5. september 2023


Haslev Fjernvarme - Gaskonvertering i Haslev By, rørleverance

Udbuddet omfatter rørleverance af stålrør og fleksible rør til Haslev Fjernvarmes anlægsarbejder i forbindelse med gaskonvertering i Haslev by.

Anslået samlet kontraktværdi: 9.475.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 2. oktober 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 5. september 2023


Prækvalifikation - Ledningsleverancen Sjørring Forsyningsledning

For at flere forbruger kan komme på fjernvarme i stedet for olie/gas ønsker Thisted Varmeforsyning udvide forsyningsområdet med en forsyningsledning fra Thisted via Thorsted og videre til Sjørring.

Efterfølgende bliver Sjørring by om konverteret til Fjernvarme med et nyt distributionsnet.

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 14. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for anmodning om deltagelse: 27. september 2023

Anmodning om deltagelse til: Se link i udbudsteksten

Dato: 30. august 2023


Rør og fittings Thisted Drikkevand A/S - Thisted Drikkevand

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør på levering af div. rør og fittings til brug for Thisted Drikkevand A/S.

Aftalen har en ordinær løbetid på 2 år samt option for yderligere forlængelse 2 x 12 mdr.

Anslået samlet kontraktværdi: 7.800.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 11. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 25. september 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 28. august 2023


Service til fjernvarmekunder - Vestforbrænding og datterselskaber

Udbuddet vedrører planlagt service, vedligeholdelse og vagtordning til eksisterende og kommende fjernvarme kundeinstallationer.

Anslået samlet kontraktværdi: 55.000.000 kr. ekskl. moms

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for spørgsmål: 18. september 2023

Spørgsmål rettes til: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 25. september 2023

Tilbud sendes til: Se link i udbudsteksten

Dato: 25. august 2023


Oceankaj og Langelinie, København - Etablering af kabelforbindelse for landstrø til krydstogtskibe

Projektet omhandler overordnet etablering af kabelforbindelse for landstrøm til krydstogtskibe på Oceankaj og Langelinie.

Formålet med projektet og omfanget af udbuddet er følgende:

- Etablering af forbindelse fra midlertidig forsyning på 30 kV i Nordhavn frem til Copenhagen Malmø Port's konverterstation, herunder forberedelse for permanent 132 kV forsyning fra kommende Energinet transformerstation, der etableres op ad midlertidig 30 kV forsyning.

- Etablering af i alt 5 stk. 11 kV forbindelser mellem CMPs konverterstation og tilslutningspunkter på hhv. Oceankaj og Langelinie, fordelt på 3 stk. forbindelser der etableres på Oceankaj (disse omfatter kun landkabler) samt 2 stk. forbindelser til Langelinie, hvilke omfatter land- og søkabler, samt samlebokse ved overgang mellem land- og søkabler.

- Etablering af fiberforbindelser mellem forsyning og konverterstation, samt fra konverterstation til hvert enkelt tilslutningspunkt.

- Etablering af 4 stk. 0,4 kV forsyning til mobile kraner. Kranerne håndterer selve tilslutningen mellem tilslutningspunkterne og skibene. Kranerne er ikke en del af nærværende udbud, men indgår i udbuddet af konverterstationen.

- Koordinering med tilstødende projekters entreprenører og leverandører, dele af koordineringen må forventes at foregå på engelsk.

Estimeret projektsum: 28.000.000 kr.

Projektstart: Q4 2023

Projekt fuldført: Q2 2024

Projekttyper: Energi, Havn

Dato: 22. august 2023


Nyt ledningsnet i Rebæk Nord - Hvidovre Fjernvarmeselskab Amba

Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker at udbygge ledningsnettet i område Rebæk Nord samt nord for banen.

Projektet omfatter konvertering til fjernvarme i område: Rebæk Nord i Hvidovre. Hovedentreprisen omfatter samtlige ydelser til driftsklart anlæg samt reetablering.

Projektet omfatte ca 5.600 meter hovedledning og 5.000 meter stikledning samt ca 200 indvendige installationer

Udbudsmateriale fås fra: Se link i udbudsteksten

Frist for afgivelse af tilbud: 11. september 2023

Dato: 25. august 2023

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.453