23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 078-184391
Offentliggjort
21.04.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/733

Indlevering af tilbud

Til
22.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/733

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

Valgt firma

(02.11.2020)
DHI A/S
Agern Allé 5
2970 Hørsholm

Opdateringer

Annullering
(25.06.2020)

Ordregiver overgår til udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2.

Rammeaftale vedrørende udarbejdelse af habitatkonsekvensvurderinger for havbrug


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Antvorskov Allé 139
By: Slagelse
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Jensen
E-mail: jeppj@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/733
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/733
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedrørende udarbejdelse af habitatkonsekvensvurderinger for havbrug

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen omhandler udarbejdelse af habitatkonsekvensvurderinger for havbrug. Der kan være tale om såvel eksisterende havbrug, som nye ansøgninger om etablering og drift af nye havbrug. Habitatkonsekvensvurderingen skal udarbejdes efter beskrivelsen i kravspecifikationen (herunder gældende regler og vejledninger). Der er tale om en rammeaftale med én leverandør. Ordregiver kan bestille op til 19 habitatkonsekvensvurderinger på rammeaftalen, dog med en option på tilkøb af op til 6 habitatkonsekvensvurderinger yderligere. Ordregiver ønsker som udgangspunkt at få lavet så mange habitatkonsekvensvurderinger som muligt i 2020 og 2021, men der for en sikkerheds skyld tilknyttet en option på forlængelse af rammeaftalen, såfremt behovet herfor skulle opstå.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Der er ikke krav til fysisk placering i forhold til opgaveudførelsen, men der kan evt. forekomme møder med behov for fysisk tilstedeværelse på en af ordregivers placeringer (Aarhus/Odense/Slagelse).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Som beskrevet i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.4 omhandler rammeaftalen udarbejdelse af op til 19 (evt. 25) habitatkonsekvensvurderinger. Hver habitatkonsekvensvurdering (opgave) er opdelt i 3 delleverancer, som omhandler:

a) opgavebeskrivelse

b) præsentation af resultater og

c) Endelig rapport med en samlet habitatkonsekvensvurdering for et konkret havbrug.

Der kan i visse tilfælde være tale om, at leverandøren ikke skal gennemføre alle 3 delleverancer, hvis Styrelsen ud fra første eller anden delleverance vurderer, at der ikke er grundlag for at fortsætte med næste delleverance.

Bestilling af en opgave foregår på delleveranceniveau, således at ordregiver anmoder leverandøren om et tilbud en delleverance ad gangen (og evt. et estimat på de øvrige delleverancer, som senere kan revideres/accepteres efter behov).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Strategi for opgaveløsning / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen indeholder 2 optioner:

Option 1: Mulighed for tilkøb af 6 yderligere habitatkonsekvensvurderinger, såfremt der opstår behov herfor i rammeaftalens løbetid (frivillig option, som ordregiver kan tage stilling til i rammeaftalens løbetid).

Option 2: Mulighed for tilførelse af økonomiske midler på op til 20 % af rammeaftalens estimerede værdi (frivillig option, som ordregiver kan tage stilling til i rammeaftalens løbetid).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftalen er ikke opdelt i særskilte delaftaler, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6. Baggrunden herfor skal findes i, at der for de forskellige opgaver/delleverancer under rammeaftalen kan gøres brug af de erfaringer, som leverandøren tilegner sig løbende. Derved kan det være med til at minimere omkostningerne for ordregiver, hvis alle vurderinger håndteres af samme leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

2) Relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad.1) En samlet årlig omsætning på mindst 28 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Ad 2) En relevant erhvervsansvarsforsikring med minimumsdækning på 20 mio. DKK årligt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) En liste med de 3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

2) Forventet andel i underleverance (i procent).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1) Minimum 1 relevant reference fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser, som den udbudte rammeaftale, forstås følgende:

— Opgaven omfatter vurdering af miljøpåvirkninger af marine områder, og

— Opgavens (Kontrakten/Rammeaftalen) varighed er mellem 1 og 4 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der gøres opmærksom på, at rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul, jf. rammeaftalens pkt. 19.

Herudover indeholder rammeaftalen en mulighed for prisregulering, som kan anvendes såfremt ordregiver beslutter at gøre brug af forlængelsesmuligheden efter kontraktens første 2 år.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Aarhus/Slagelse

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det vil ikke være muligt at deltage i åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal udfylde og uploade ESPD-dokumentet direkte i det elektroniske udbudssystem, TenderKONNECT.

Ordregiver har valgt (ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde), at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende konkurs, insolvens, kuratoradministrede aktiver, tvangsakkord, indstilling af erhverv eller lignende situation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/04/2020

Send til en kollega

0.047