23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 102-185870
Offentliggjort
29.05.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.07.2015 Kl. 12:00

Addresse
http://permalink.mercell.com/50667040.aspx

Udbyder

SamAqua

Vindere

Spuling og TV-inspektion samt relaterede ad hoc-opgaver

(26.08.2015)
FKS Slamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Spuling og TV-inspektion samt relaterede ad hoc opgaver


SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

SamAqua
Denmark
Ejby Møllevej 22
Att: Charlotte Hardam
5000 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 63132320
Mailadresse: cgh@samaqua.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/50667040.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/50667040.aspx

Yderligere oplysninger fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/50667040.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/50667040.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/50667040.aspx

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Andet: Spildevand
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Middelfart Spildevand A/S
Dansk
Strandvejen 100
5500 Middelfart
DANMARK

Provas
Dansk
Fjordagervej 32
6100 Haderslav
DANMARK

VandCenter Syd
Dansk
Vandværksvej 7
5000 Odense C
DANMARK

 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Spuling og TV-inspektion samt relaterede ad hoc opgaver.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odense, Nordfyn, Middelfart og Haderslev.

NUTS-kode DK031

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 25
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Mængder er opført i KM samt timer og er skønnet i henhold til de historiske indkøb som er foretaget. Disse er oplyst på årsbasis pr. selskab.
Udbuddet indgås som en rammeaftale og skønnede mængde m.v. kan ses i separat bilag 2 — Estimeret forbrug pr. selskab.
Rammeaftalen forudsættes indgået med tre leverandør, for perioden 1.8.2015 – 31.8.2018.
Der vil være mulighed for at ordregiver kan forlænge kontrakten med 2 x 12 måneders option, på samme kontraktuelle vilkår.
Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede ydelser, hos de valgte tilbudsgivere på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.
Det samlede årlige forbrug af Spuling og TV-inspektion, omfattet af udbuddet, fremgår af tilbudsposter oprettet i Mercell samt vedlagt separat bilag 2 »Estimeret forbrug pr. selskab«. Det anførte forbrug indenfor de enkelte ydelsestyper er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.
Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/50667040.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90000000, 90400000, 90640000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der er i udbudsmaterialet separat bilag 2 opgjort mængder pr. år pr. obligatoriske selskaber.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: 1. Spuling og TV inspektion for Ærø Vand A/S udgør 50 – 75 000 på årsbasis eller TV på ca. 500 meter kloakledning
2. Næste større spuling og TV projekt ligger nogle år ud i fremtiden, der foretages for nuværende kun, som pkt. 1.
Ærø: Der kan årligt forventes 2 anstillinger á en dags varighed for TV og 2 anstillinger for spuler a' 3 dages varighed.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.8.2015. Færdiggørelse 31.8.2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
For volumen i henhold til Provas skal der stilles en sikkerhedsstillelse på 15 % af første års forventede produktion, jf. udbud.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. 2004/17/EF af 31.3.2004. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.
— Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede regnskabsår udfyld bilag 3.
— I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Bilag 3.
— I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Bilag 3.
— Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Egenkapital på min. 2 000 000.
Positive Nøgletal: soliditetsgrad, Egenkapitalens forrentning og overskudsgrad.
Der skal vedlægges kopi af gyldig, Erhvervs og produktansvarsforsikring.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført, inden for de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancer og angivelse af kontaktperson. Mindst 5, skal oplistes på bilag 4
— Fremsend virksomhedsbeskrivelse, som blandt andet skal indeholde oplysninger om virksomhedens selskabsform, organisatoriske opbygning, kontaktpersoners branchekendskab.
— Underskriv accept af »Kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter« Bilag 6
— Underskriv accept af »Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for SamAquas ejere« jf. Bilag 7.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
5 sammenlignelige referencer.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2014-429510_TV inspektion
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
6.7.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
til: 30.10.2015
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Ordregiver indgår rammeaftale med 3 leverandør ud fra kaskademodel, hvoraf den bedst placerede tilbudsgiver altid først vil få tilbudt leverancen.
Kaskademodellen betyder, at der indgås en rammeaftale med 3 leverandører. Når den ordregivende myndighed har behov for, at fortage en ordre henvender ordregiver sig til den leverandør på rammeaftalen der ved tildeling jf. de opstillede kriterier bedømmes som nr. 1 (den leverandør som har afgivet den laveste pris). Såfremt denne ikke kan løfte opgaven henvender ordregiver sig til den leverandør der er tildelt som nr. 2 osv.
Der skal derfor henledes opmærksomheden på, at er leverandøren tildelt som nr. 2 eller 3 kan ordregiver ikke garantere, at der i kontraktperioden foretages ordre hos denne.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.5.2015

Send til en kollega

0.047