23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 078-184348
Offentliggjort
21.04.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
20.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f81c89ed-4e4c-43ea-bacb-73a984734811/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Vindere

Valgt firma

(02.02.2021)
Remondis A/S
Abildager 16
2605 Brøndby

Transport og tømning af container ARC`s genbrugspladser - genudbud


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Strand
E-mail: anj@a-r-c.dk
Telefon: +45 29294691

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f81c89ed-4e4c-43ea-bacb-73a984734811/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f81c89ed-4e4c-43ea-bacb-73a984734811/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f81c89ed-4e4c-43ea-bacb-73a984734811/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport og tømning af container ARC`s genbrugspladser_genudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter afhentning, transport til modtageanlæg, tømning og returtransport af containere med forskellige affaldsfraktioner fra i alt 9 genbrugspladser som skal transporteres til forskellige behandlingssteder.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

Affaldet skal afleveres på de modtageanlæg, som ordregiver anviser.

Afregning for behandling af affaldet på modtageanlæggene, såvel udgifter som indtægter, er alene et mellemværende mellem modtageanlægget og ARC.

Se yderligere information i punkt II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

De affaldsmængder, som aftalen omfatter, er baseret på ARCs bedste skøn på udbudstidspunktet af de forventede mængder i kontraktperioden. Det faktiske antal transporter kan være meget mindre eller større end det i tilbudslisten skønnede antal transporter.

ARC giver ikke garanti for et vist kørselsvolume.

Affaldsmængderne kan desuden variere hen over året og der må forventes betydelige sæsonvariationer, både stigninger og fald, i mængderne.

ARC tager forbehold for, at opdelingen i fraktioner kan ændre sig i løbet af kontraktperioden. Det betyder, at der i kontraktperioden både kan komme flere og færre fraktioner som følge af ændret lovgivning eller efter ARCs ønske og behov.

Ændrede eller nye fraktioner vil ikke medføre ret til regulering af enhedspriserne, såfremt der anvendes modtageanlæg, hvor til der allerede er afgivet enhedspriser og hvor der ikke er større praktiske forskelle i leverandørens håndtering af affaldet.

ARC kan frit vælge, om nye eller ændrede fraktioner skal være omfattet af kontrakten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 2 x 6 måneder, således at kontrakten kan få en samlet varighed på op til 6 år.

Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

ARC påregner at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil ARC foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensynstagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Opgaven indeholder følgende optioner, jf. kravspecifikationens punkt 7:

1) Option 1: Kabeltur

2) Option 2: Oprettelse af døgnåbent på en genbrugsplads

3) Option 3: Transport til og fra ARC omlastning/sortering.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, idet det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i det nationale affaldsregister som affaldstransportør.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse om følgende:

1) Egenkapital det seneste reviderede regnskabsår

2) Samlet omsætning det seneste reviderede regnskabsår

3) Samlet omsætning for sammenlignelige ydelser i hvert af de seneste 2 år.

Ved en sammenlignelig ydelse forstås en ydelse af samme art, dvs. en ydelse, der vedrører transport og tømning af containere fra genbrugspladser, men ikke nødvendigvis en ydelse af samme omfang

Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver har haft en egenkapital på 5 mio. DKK det seneste reviderede regnskabsår.

Tilbudsgiver har haft en samlet omsætning på mere end 15 mio. DKK i det seneste reviderede regnskabsår.

Tilbudsgiver har haft en samlet omsætning for sammenlignelige ydelser på mere end 5 mio. DKK i hvert af de seneste 2 år. Ved en sammenlignelig ydelse forstås en ydelse af samme art, dvs. en ydelse, der vedrører transport og tømning af containere fra genbrugspladser, men ikke nødvendigvis en ydelse af samme omfang.

Tilbudsgiver har en gældende erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse om sine referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver har mindst 1 relevant reference inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave af samme art, dvs. en opgave, der relaterer sig til transport og tømning af containere fra genbrugspladser, men ikke nødvendigvis en opgave af samme omfang. Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

1) Ordregiver

2) Periode

3) Opgavens omfang, herunder omsætning/kontraktsum.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Transportøren skal minimum have 8 biler, der som minimum opfylder EURO VI-normen og anvender gas som drivmiddel. Disse gasbiler skal benyttes som det primære materiel til hovedopgavens udførelse samt evt. optioner på døgnåbent og option på kørsel for omlastningen/sortering.

Transportørens øvrige biler benyttet på ARCs pladser skal som minimum opfylde EURO VI-normen. Der er til disse biler ikke krav om biogas som drivmiddel.

Såfremt transportørens vognpark ikke opfylder ovennævnte krav ved kontraktindgåelse, skal transportøren senest 14 dage efter kontraktindgåelse fremvise ARC en ordrebekræftelse på bestilling af vogn-park, der opfylder kravene. I en dispensationsperiode (mobiliseringstid) på 12 måneder fra kontraktunderskrivelse kan transportøren benytte diesel- eller gasbiler, som mindst overholder EURO V-normen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 028-064664
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, som angivet i udbudsbetingelsernes punkt 11.

Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud at forberede den nødvendige dokumentation.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2020

Send til en kollega

0.062