23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 066-157558
Offentliggjort
02.04.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/719

Udbyder

Miljøstyrelsen

Projekt om vurdering af effekt af forskellige fældetyper på mårhund samt undersøgelse af fødevalg


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Lyhne Højberg
E-mail: petlh@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/719
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/719
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Projekt om vurdering af effekt af forskellige fældetyper på mårhund samt undersøgelse af fødevalg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Projektet har 2 formål.

For det første skal leverandøren vurdere eventuelle skade ved fangst af mårhund i forskellige fældetyper. Baggrunden for denne del af projektet er, at der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget sådanne undersøgelser, og den viden, der udvindes af projektets første del, skal bidrage til at vurdere, hvilke fælder man kan anvende til regulering af mårhunde, således at dette kan indarbejdes i vildtskadebekendtgørelsen. Der gøres opmærksom på, at leverandøren som led i kontrakten skal indkøbe rørfælder til brug for projektet. Rørfælderne skal overdrages til Miljøstyrelsen efter kontraktens afslutning.

Andet formål med projektet er at undersøge mårhundens fødevalg - særligt i de følsomme naturområder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77400000
77610000
90720000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hele landet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4 ovenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/06/2020
Slut: 30/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse med 6 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder en option, hvorefter uforudsete opgaver, der ikke har været mulige at inddrage i projektbeskrivelsen, men som ligger til grund for opgavens gennemførelse, kan aftales håndteret af leverandøren.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6. Ordregiver har vurderet, at kontrakten ikke kan adskilles objektivt, hvorfor der ikke er hverken saglig eller økonomisk grundlag for opdeling i delkontrakter. Der er således tale om én samlet kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumsdækning på 5 mio. DKK årligt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) En liste med de 3 betydeligste leverancer af lignende projekter, der er udført (afsluttet) inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

2) Andel i underleverance (i procent).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I forhold til referencerne er mindstekravet fastsat til minimum én relevant reference fra leverandører af lignende tjenesteydelser, som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). En reference anses som relevant, når der er tale om:

1) Projekter vedrørende regulering af pattedyrarter

2) Projekter hvor der indgår obduktion af pattedyr, eller

3) Projekter hvor der indgår bestemmelse af fødevalg hos pattedyr.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul, som fremgår af kontraktens del 2, almindelige betingelser, pkt. 3.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Odense

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har valgt at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 vedr. konkurs, insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD direkte i det digitale udbudssystem, TenderKONNECT, og skal uploade det i systemet sammen med sit øvrige tilbudsmateriale.

Fremsendelse af faktura og elektronisk betaling af faktura foregår efter beskrivelsen i kontraktens del 1, projektspecifikke bestemmelser, pkt. 6.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2020

Send til en kollega

0.094