23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 066-156458
Offentliggjort
02.04.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Hans Jørgensen & Søn A/S

Fire fagentrepriser vedr. VVS-, ventilations-, El- og elevator-entreprisen


Hans Jørgensen & Søn A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hans Jørgensen & Søn A/S
CVR-nummer: 30694244
Postadresse: Sivmosevænget 4
By: Odense S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Jepsen
E-mail: mj@hjsas.dk
Telefon: +45 66120683

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/124939744.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjsas.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/124939744.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/124939744.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Forhåndsbendtgørelse - udbud af 4 fagentrepriser vedr. VVS-, ventilations-, El- og elevator-entreprisen

 

Sagsnr.: 24352-0048
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hans Jørgensen & Søn A/S skal opføre i alt ca. 11 298 m2 bebyggelse, herunder private boliger, butik og almene boliger. Som delegeret bygherre for Boligselskabet Sydfyn skal Hans Jørgensen & Søn A/S opføre de almene familieboliger i bebyggelsen: Afd. 7526 Nordre Park, Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg, hvilket indebærer, at Hans Jørgensen & Søn A/S forestår udbudspligten for Boligselskabet Sydfyn. Hans Jørgensen & Søn A/S annoncerer ved nærværende forhåndsmeddelelse det forestående udbud af 4 fagentrepriser vedrørende G: VVS-entreprisen, H: ventilations-entreprisen, I: El-entreprisen, K: Elevator-entreprisen.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000
31500000
31625200
32552600
42416000
42417000
44115200
45311000
45311100
45312100
45313100
45316000
45331000
45331210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Nordre Park, Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hans Jørgensen & Søn A/S annoncerer ved nærværende forhåndsmeddelelse det forestående udbud af 4 fagentrepriser vedrørende G: VVS-entreprisen, H: ventilations-entreprisen, I: El-entreprisen, K: Elevator-entreprisen.

Projektet omfatter opførelse af i alt ca. 11 298 m2 bebyggelse i op til 5 etager, i 3 sammenbyggede blokke, blok 1, 2 & 3 og 2 selvstændige blokke, blok 4 &5.

Blok 1 består af en butik i stueetage på ca. 905 m2, samt 17 private boliger fra 1. etage og op til 4. etage, ca. 1 867 m2.

Blok 2, 3, 4& 5, der omfatter 95 almene boliger, i alt ca. 8 526 m2, opføres i varierende højde fra stueetage op til 4. etage.

Forud for entrepriserne er udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, terrændæk samt forsyninger og kloak i jord.

Udbud af 4 fagentrepriser til opførelse af butik, 17 private boliger og 95 almene boliger.

Fagentrepriserne består i hovedtræk af følgende:

G: VVS-entreprisen, herunder:

Ledninger i terræn

Afløbsinstallationer

Vandinstallationer

Varmeinstallationer

Teknisk isolering VVS.

H: Ventilations-entreprisen, herunder:

Centralt ventilationsanlæg til butik

Decentrale ventilationsanlæg til boliger og fællesrum

Kanaler og armaturer

Teknisk isolering ventilation

Indregulering og dokumentation.

I: El-entreprisen, herunder:

Stikledninger og ledninger i terræn

Hoved- fordelings- og gruppetavler

Kraft og lysinstallationer

Belysningsanlæg, inkl. terrænbelysning

Flugt- og panikbelysning

Rørinstallation for antenne

Brandalarmanlæg

Varslingsanlæg butik

Datainstallationer

ADK-anlæg

Dør- og porttelefonanlæg

Fortrådning VVS og ventilation

Fugtsikringsanlæg.

K: Elevator-entreprisen, herunder:

Levering og montering af elevatorer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/05/2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013, samt de forpligtelser og krav til kvalitetssikring, der påhviler en almen boligorganisation, eksempelvis bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristen i forhold til prækvalifikation er 20 kalenderdage fra dagen efter underretning om valg af prækvalificerede til opgaven. Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Der henvises endvidere til hjemmesiden hos Klagenævnet for Udbud samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ og https://www.kfst.dk/faq/udbud/nyt-udbud/fase-5/hvilke-klagefrister-gaelder-der/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020

Send til en kollega

0.078