23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 064-153453
Offentliggjort
31.03.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Transport og tømning af containere fra Amager Ressourcecenters genbrugspladser


I/S Amager Ressourcecenter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Strand
E-mail: anj@a-r-c.dk
Telefon: +45 29294691

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport og tømning af containere fra Amager Ressourcecenters genbrugspladser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter afhentning, transport til modtageanlæg, tømning og returtransport af containere med forskellige affaldsfraktioner fra i alt 9 genbrugspladser som skal transporteres til forskellige behandlingssteder.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

Affaldet skal afleveres på de modtageanlæg, som ordregiver anviser.

Afregning for behandling af affaldet på modtageanlæggene, såvel udgifter som indtægter, er alene et mellemværende mellem modtageanlægget og ARC.

Se yderligere information i punkt II.2.4.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De affaldsmængder, som aftalen omfatter, er baseret på ARCs bedste skøn på udbudstidspunktet af de forventede mængder i kontraktperioden. Det faktiske antal transporter kan være meget mindre eller større end det i tilbudslisten skønnede antal transporter.

ARC giver ikke garanti for et vist kørselsvolume.

Affaldsmængderne kan desuden variere hen over året og der må forventes betydelige sæsonvariationer, både stigninger og fald, i mængderne.

ARC tager forbehold for, at opdelingen i fraktioner kan ændre sig i løbet af kontraktperioden. Det betyder, at der i kontraktperioden både kan komme flere og færre fraktioner som følge af ændret lovgivning eller efter ARCs ønske og behov.

Ændrede eller nye fraktioner vil ikke medføre ret til regulering af enhedspriserne, såfremt der anvendes modtageanlæg, hvor til der allerede er afgivet enhedspriser og hvor der ikke er større praktiske forskelle i leverandørens håndtering af affaldet.

ARC kan frit vælge, om nye eller ændrede fraktioner skal være omfattet af kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, idet det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 028-064664
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

ARC har ved gennemgang af de indkomne tilbud konstateret uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, som har givet anledning til at revurdere valg af udbudsform og de opstillede krav i udbuddet.

ARC ser sig derfor desværre nødsaget til, at annullere udbuddet.

ARC kan imidlertid oplyse, at kontrakten om transport og tømning af containere fra ARC`s genbrugspladser efter en gennemgang af udbudsmaterialet, vil blive udbudt på ny.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020

Send til en kollega

0.093