23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 064-153222
Offentliggjort
31.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/126728621.aspx

Udbyder

Herning Kommune

Energimærkning og teknisk registrering


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29189919
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Hermansen
E-mail: niels.hermansen@herning.dk
Telefon: +45 96282346

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126728621.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126728621.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse</div>
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126728621.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Herning Kommune, udbud af energimærkning og teknisk registrering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af energimærkning og teknisk registrering til Herning Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Herning Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter ca. 200 bygninger med et samlet areal på ca. 270 000 kvm.

Fordelt i:

1) 2020 - 92 bygninger med et areal på ca. 92 000 kvm.

2) 2021 - 53 bygninger med et areal på ca. 120 000 kvm.

3) 2022 - 40 bygninger med et areal på ca. 58 000 kvm.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital på minimum 100 000 DKK i sidste årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal være certificeret til at udføre energimærkning. Certificeringen kræver et kvalitetssikringssystem efter reglerne i den internationale standard ISO 9001. Certificering gennemføres af et certificeringsorgan, som er akkrediteret af Danak (Dansk Akkreditering) - eller tilsvarende organ i et andet EU-land tilsluttet den fælles europæiske akkrediteringsorganisation EA.

Tilbudsgiver skal allokere minimum 3 uddannede energimærkningskonsulenter til opgaven.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere referencer som vedrører både energimærkning og teknisk registrering af skoler, institutioner, kontorbygninger og plejehjem. Det er ikke et krav at tilbudsgiver har erfaring indenfor alle de oplistede ejendomstyper, men dog minimum referencer som vedrører 3 af de anførte bygningstyper. Dette skal gøres ved dokumentation for minimum 3 referencer vedrørende energimærkning, hvoraf minimum 1 reference skal vedrøre teknisk registrering. Hver reference skal vedrøre energimærkning og teknisk registrering af minimum 50 000 kvm bygninger. Referencerne skal være afsluttede indenfor de seneste 5 år målt tilbudsfristen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Følgende udelukkelsesgrunde gælder for dette udbud:

Deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og andre former for menneskehandel, betaling af skatter og afgifter, betaling af bidrag til sociale sikringsordninger

, tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, tilsidesættelse af forpligtelser på

sociallovgivningsområdet, tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område, konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver, der administreres af en kurator, Erhvervsvirksomheden er indstillet, skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, ophævelse eller en lignende sanktion, skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2020

Send til en kollega

0.125