23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 063-150905
Offentliggjort
30.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/708

Udbyder

Miljøstyrelsen

Formidlingsydelse om jagt- og vildtforvaltning


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Larsen
E-mail: alars@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/708
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/708
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Formidlingsydelse om jagt- og vildtforvaltning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører formidlingsydelse inden for jagt- og vildtforvaltningsområdet. Opgaven består i at skrive og distribuere relevante og interessante artikler af et højt fagligt niveau, samt udgivelse af artiklerne i tidskrift og via elektroniske medier. Aftagerne af den viden, der skal formidles omkring, er danske jægere i alle aldersgrupper. Formidlingsindsatsen skal være målrettet alle de forskellige grupperinger af jægere.

Den udbudte opgave udgør et supplement til ordregivers egen formidling og kommunikation til jægerne, og skal således ikke opfattes som erstatning for den information, som ordregiver foretager sig.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77600000
90721700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens parter skal i løbende dialog fastlægge halvårlige programmer for, hvad der skal formidles omkring i overskriftsformat. Leverandøren har herefter ansvaret for at udarbejde fagrelevante artikler af et højt fagligt niveau. Sprog og kontekst skal være i fokus, da artiklerne skal ramme en bred gruppe af modtagere.

Der er fastsat mindstekrav til antallet af fysiske sider (110) og elektroniske artikler (45), som leverandøren som minimum skal kunne levere på årlig basis. Der kan tilbydes flere ud over det fastsatte minimum ved tilbudsafgivelsen.

Der er stillet krav om fysisk udgivelse af tidskrift eller lignende minimum 6 gange årligt. Der kan tilbydes flere i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Det er særdeles relevant at have stærke faglige kompetencer tilknyttet kontrakten, særligt inden for områderne jagt (generelt), forvaltning af vildt, naturpleje og jagtvåben.

Herudover skal leverandøren tilknytte 1-2 erfarne redaktører, som bl.a. kan varetage opgaven med såvel de fysiske udgivelser som de elektroniske.

Der tilknyttes et rådgivende udvalg til kontrakten.

Afregning sker på bagrund af dokumenterede antal fysiske sider/elektroniske artikler, som leverandøren har udgivet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Antal tilbudte sider og elektroniske artikler / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Strategi for varetagelse af formidlingsopgaven / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Sikring af faglighed / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Forslag til artikel / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 10
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Frivillig option; mulighed for tilkøb af yderligere fysiske sider og/eller artikler i elektroniske medier for op til 1 000 000 DKK årligt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6. Ordregiver har vurderet, at der ikke foreligger mulighed for opdeling i delkontrakter, idet en opdeling vil medføre manglende faglig sparring på tværs af flere forskellige emner inden for jagt og vildtforvaltningsområdet. Endvidere vil der være risiko for, at flere overlappende opgaver vil skulle håndteres af forskellige leverandører, hvilket særligt vil medføre en betydelig mængde meromkostninger, da ordregiver i så fald risikerer at betale 2 gange for tilegnelse af identisk viden hos flere forskellige leverandører.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul, jf. kontraktens del 2 (Almindelige bestemmelser), pkt. 3. Klausulen skal bl.a. sikre, at leverandørens ansatte og eventuelle underleverandører er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 204-496725
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/04/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Odense

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

ESPD udfyldes direkte i TenderKONNECT og uploades sammen med tilbudsmaterialet.

Ordregiver har - udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde - valgt at gøre brug af udelukkelsesgrunde vedr. konkurs, insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2020

Send til en kollega

0.094