23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 098-178069
Offentliggjort
22.05.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.06.2015

Addresse
Damgaard Rådgivende Ingeniører
e-mail til Jesper Jøns Nielsen / jjni(at)damgaard-ri.dk med kopi til Lene Vinther Nielsen / ln@naestved-varme.dk

Mærke
Ansøgning om prækvalifikation, vekslere – Næstved Varmeværk

Udbyder

Næstved Varmeværk amba

Fjernvarme (indenbys)


Næstved Varmeværk amba

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Næstved Varmeværk amba
Åderupvej 22
Att: Lene Vinther Nielsen
4700 Næstved
DANMARK
Mailadresse: ln@naestved-varme.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://http://www.naestved-varme.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Damgaard Rådgivende Ingeniører
Danmark
Algade 43, 3
Kontaktpunkt(er): Damgaard Rådgivende Ingeniører
Att: Jesper Jøns Nielsen
4000 Roskilde
DANMARK
Mailadresse: hela@damgaard-ri.dk
Internetadresse: www.damgaard-ri.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Damgaard Rådgivende Ingeniører
Danmark
Algade 43, 3
Att: Jesper Jøns Nielsen
4000 Roskilde
DANMARK
Mailadresse: jjni@damgaard-ri.dk
Internetadresse: www.damgaard-ri.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Damgaard Rådgivende Ingeniører
Danmark
Algade 43, 3.
4000 Roskilde
DANMARK
Mailadresse: jjni@damgaard-ri.dk
Internetadresse: www.damgaard-ri.dk

I.2) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Levering af fjernvarmeveksler units til boliger.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK022

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Levering af fjernvarmeveksler units til boliger.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09323000, 42511100

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8) Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Rammeaftale vedr. levering af ca. 500-800 fjernvarmeveksler units til Næstved fjernvarme.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om kontrakter, der kan forlænges: forventet tidsramme for efterfølgende udbud:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ja der kræves sikkerhedsstillelse og garantier i henhold til AB92 (det er en indkøbsaftale dvs. uden AB92 som grundlag), men vedr. sikkerhedsstillelse og garantier er der de samme vilkår som i AB92.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsmateriale.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Sammenslutninger af aktører skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan træffe bindende beslutninger vedrørende kontrakten.
III.1.4) Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Dokumentation for at ansøgerne ikke befinder sig i nogen af de i direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 samt stk. 2, litra a), b), c), e) og f) nævnte situationer. Dette kan dokumenteres i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, en tro og love-erklæring eller lignende. Serviceattesten eller den tilsvarende dokumentation må højst være 6 måneder gammel ved udløbet af fristen for indlevering af ansøgningen.
2) Tro og love-erklæring om, at ansøgeren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK jf. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 3) For de seneste 3 år bedes vedlagt:
— firmaets omsætning for opgaver i forbindelse med levering af fjernvarmeunits
— firmaets overskud
— firmaets egenkapital.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Referencer der illustrerer virksomhedens erfaring og ekspertise i levering af fjernvarmeveksler units i Danmark til boliger hvor der veksles varme på både rumvarme og brugsvand.
Referencer må maksimalt være 5 år gamle.
Referencerne skal angive kontraktens samlede omfang i DKK, kundens navn, kontaktadresse og telefonnummer.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 60

2. Beskrivelse. Vægtning 40

 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.6.2015 - 12:00
IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationsmaterialet skal sendes pr. e-mail til Jesper Jøns Nielsen / jjni(at)damgaard-ri.dk med kopi til Lene Vinther Nielsen / ln@naestved-varme.dk

E-mail skal mærkes med »Ansøgning om prækvalifikation, vekslere – Næstved Varmeværk«
Hver ansøger kan alene indgive én anmodning om prækvalifikation.
Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, der vurderes egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3).
Ad. pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3). Ved mere end 3 egnede udvælges de tre med mest relevante referencer.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en erklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer.
Hvor en deltager i et konsortium, joint venture eller lign. ikke vedlægger de krævede oplysninger om personlige forhold, jf. punkt III.2.1), om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.2.2) og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.2.3), er ordregiver berettiget, men ikke forpligtet, til at afvise konsortiets ansøgning som ukonditionsmæssig.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan udvalgt

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.
Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.5.2015

Send til en kollega

0.032