23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 060-143961
Offentliggjort
25.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266561&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Vindere

Valgt firma

(01.07.2020)
HM Flis
Tvorupvej 30
7700 Thisted

Bestandsgående flishugning i Jylland - primært Thy og Vendsyssel


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Celine Voldby Sørensen
E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266561&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266561&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bestandsgående flishugning i Jylland - primært Thy og Vendsyssel

 

Sagsnr.: NST-044-00107
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører bestandsgående frontmadet flishugning, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej i forbindelse med naturpleje.

Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Thy og Vendsyssel.

En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Thy og Vendsyssel

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører bestandsgående flishugning og udkørsel af flis.

Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Thy og Vendsyssel.

En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

Opgaven vil primært bestå af bestandsgående frontmadet flishugning, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på en depotplads ved bilfast vej i forbindelse med naturpleje.

Naturpleje opgaven omfatter flishugning og udtransport af meget spredt hugst med lav udbytte, der som oftest er skovet med motorsav og derfor ligger stammer og buske enkeltvis spredt over arealet. Naturpleje opgaven kan også omfatte flishugning og udtransport i meget stejlt klitterræn eller vådområder i klitlandskabet.

Opgaven vil desuden bestå af mere traditionel bestandsgående frontmadet flishugning i hugstspor, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på en depotplads ved bilfast vej. Der vil her være tale om flishugning af hele træer, trædele eller hugstaffald i tyndingsbevoksninger. På afdrifts- og lysstillingsarealer vil træerne overvejende være fældet enten med fældebunkelægger eller med motorsav.

Kravene til den udbudte opgave fremgår af kravspecifikationen, jf. bilag 1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinernes egnethed / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges af Naturstyrelsen på uændrede betingelser med et skriftligt varsel til entreprenøren på 3 måneder. Forlængelse kan ske 2 gange, hver gang med op til 1 års forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- En gennemsnitlig årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår på mindst 750 000 DKK.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B:

Til 1. Erklæring om virksomhedens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig formåen i dette udbud.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Der henvises til kontraktens afsnit 15.

Der er stillet uddannelsesmæssige krav til medarbejdere, som skal udføre nærmere angivne opgaver under kontrakten. Der henvises til kontraktens afsnit 14.

Tilbudsgiver skal i hele kontraktperiodens løbetid opretholde en relevant erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 mio. for person- og tingskade.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 27/07/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt II.1.5 og II.2.6 bemærkes, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid inklusive forlængelser.

Den udbudte opgave består primært i flishugning i forbindelse med naturpleje, og færdsel skal derfor ske i særligt følsomme naturområder. Elever forventes ikke at kunne køre i sådanne områder uden risiko for at forårsage uønskede alvorlige skader på arealerne. Bestandsgående flishugning med tilhørende frakørsel er herudover en arbejdsopgave, hvor den samlede produktion afhænger af, at begge maskiner kører samtidig og kan opretholde et tempo, der er afstemt efter hinanden. Kortere eller længere standsninger (fx i forbindelse med skoleophold) af den ene maskine eller lav produktion på den ene maskine vil således kunne medføre en samlet standsning og/eller produktionsnedgang for begge maskiner, og et krav om elevanvendelse i denne kontrakt vurderes derfor at være særlig byrdefuldt for entreprenøren. Naturstyrelsen har derfor samlet set vurderet, at kontrakten ikke er egnet til at rumme en krav om anvendelse af elever, da det ikke vil være proportionalt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2020

Send til en kollega

0.047