23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 094-170093
Offentliggjort
18.05.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.06.2015 Kl. 12:00

Addresse
Orbicon A/S
Klostermarken 12
Att: Jens Haugstrup Jensen
8800 Viborg
Telefon: +45 87281100
Mailadresse: jhje@orbicon.dk
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Udbyder

Vestforsyning Erhverv A/S

Vindere

(08.01.2016)
Thingstrup Maskinstation K/S
Hvolbyvej 2
7500 Vemb

Tømning af bundfældningstanke.

(09.01.2016)
Thingstrup Maskinstation K/S
Hvolbyvej 2
7500 Vemb

Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) i Holstebro Kommune


Vestforsyning Erhverv A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vestforsyning Erhverv A/S
Nupark 51
Att: Jette Fleng Christensen
7500 Holstebro
DANMARK
Telefon: +45 96127300
Mailadresse: jfj@vestforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vestforsyning.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Orbicon A/S
Klostermarken 12
Att: Jens Haugstrup Jensen
8800 Viborg
DANMARK
Telefon: +45 87281100
Mailadresse: jhje@orbicon.dk
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Orbicon A/S
Klostermarken 12
Att: Jens Haugstrup Jensen
8800 Viborg
DANMARK
Telefon: +45 87281100
Mailadresse: jhje@orbicon.dk
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Andet: Spildevandsselskab
I.3) Hovedaktivitet
Andet: Spildevandsforsyning
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) i Holstebro Kommune.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser

NUTS-kode DK041

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 2

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 3 600 000 EUR
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet og rammeaftalen omfatter tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) samt tilhørende administrative ydelser. Den vindende tilbudsgiver ( herefter Entreprenør) skal endvidere varetage kontakt til og kommunikation med grundejere og borgere, udarbejde tømningsattest samt udføre kvalitetssikring og egenkontroller.
Der er i alt ca. 4 900 bundfældningstanke som skal tømmes årligt.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90460000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til pkt. II.1.5).
Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1.12.2015 og ophøre den 31.12.2017 med option på forlængelse med 2 gange 1 år frem til den 31.12.2019. Selve tømningerne skal påbegyndes den 1.2.2016.
Eventuel forlængelse sker på samme vilkår som i rammeaftalen.
Rammeaftalens værdi er anslået til at udgøre ca. 1 800 000 DKK ekskl. moms om året. Anslået samlet værdi er ca. 7 200 000 DKK ekskl. moms.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Denne rammeaftale kan forlænges.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.12.2015. Færdiggørelse 31.12.2017

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der kræves sikkerhedsstillelse iht. AB 92 svarende til min.10 % af den årlige kontraktsum ekskl. moms (beregnet på basis af det afgivne tilbud jr. tilbudslisten).
Se endvidere udbudsbetingelserne.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling for det udførte arbejde sker i henhold til de dokumenterede tømninger og de dokumenterede øvrige ydelser.
Se endvidere udbudsbetingelserne.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Entreprenøren anses som den eneste ansvarlige for rammeaftalens opfyldelse.
Såfremt Entreprenøren er en sammenslutning af aktører (konsortium) skal disse påtage sig et solidarisk ansvar for rammeaftalens opfyldelse over for Ordregiver samt udpege en befuldmægtiget, som med bindende virkning for alle sammenslutningens deltagere kan indgå aftaler vedrørende rammeaftalen.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der stilles krav om at Entreprenørens medarbejdere skal have gennemført et kursus som slamsuger operatør.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: a) Firmanavn og adresse, CVR-nr., tlf. nr. og e-mail adresse, samt kontaktperson hos Entreprenør.
b) Beskrivelse af eventuelle underentreprenører.
c) Tro og love-erklæring, hvoraf det fremgår, at Entreprenøren ikke befinder sig i de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet), artikel 45 anførte udelukkelsessituationer.
d) Tro og love-erklæring, hvoraf det fremgå, at Entreprenøren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekg. nr. 336 af 13.5.1997.
e) Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagerne i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligtige de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift. De i pkt. III.2.1) - III.2.3) krævede oplysninger skal desuden vedlægges for samtlige konsortiedeltager. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, kan de manglende oplysninger have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
f) Såfremt Entreprenøren ønsker at der skal lægges vægt på underentreprenørers økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at underentreprenørerne stille disse kompetencer til rådighed for Entreprenøren i forbindelse med rammeaftalens opfyldelse. De i pkt. III.2.1) - III.2.3) krævede oplysninger skal desuden vedlægges for sådanne underentreprenørers vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en underentreprenørs vedkommende, kan de manglende oplysninger have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: a) Regnskab for de seneste 3 regnskabsår. Alternativt en revisorattesteret erklæring med oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår, omfattende omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital.
De i pkt. III.2.1) - III.2.3) krævede oplysninger skal desuden vedlægges for eventuelle konsortiedeltageres og underentreprenørers vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud kan de manglende oplysninger have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
a) Entreprenørens referenceliste fra tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år (påbegyndt eller afsluttet inden for de seneste 3 år). Referencerne bør angive kunde, kundens kontaktperson, opgavens størrelse (årlig kontraktsum), kort beskrivelse af Entreprenørens egne ydelser samt udførelsesperioden.
b) En uddybende beskrivelse af maksimalt 3 udvalgte referencer fra referencelisten (maksimum 3 for det samlede team omfattende alle konsortiedeltagere og eventuelle underentreprenører) som ansøger finder særligt relevante i relation til den udbudte opgave. De udvalgte referencer bør ledsages af underskrevne udtalelser fra de pågældende kunder (kundetilfredshedserklæringer).
De i pkt. III.2.1) - III.2.3) krævede oplysninger skal desuden vedlægges for eventuelle konsortiedeltageres og underentreprenørers vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud kan de manglende oplysninger have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 3: og største antal 5
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.6.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Der foreligger ikke yderligere materiale, der kan rekvireres i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation.
Udgifter til udarbejdelse af prækvalifikations materiale honoreres ikke.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
1200 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://erhversstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Fax: +45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): 1) Klage over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret.
2) Klager over andet end Ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under 1) skal være indgivet inden:
— 45 kalenderdage efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU - Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 6 måneder efter at Ordregiver har indgået en rammeaftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I de tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://'www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.5.2015

Send til en kollega

0.063