23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 094-170083
Offentliggjort
18.05.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Vordingborg Kommune, Vej-, Park- og Havneservice
Valdemarsgade 43, Postboks 200
Att: Thomas Eglin
4760 Vordingborg
Telefon: +45 55362498
Mailadresse: theg@vordingborg.dk

Indlevering af tilbud

Til
26.06.2015 Kl. 12:00

Addresse
Vordingborg Kommune, Vej-, Park- og Havneservice
Valdemarsgade 43, Postboks 200
Att: Thomas Eglin
4760 Vordingborg
Telefon: +45 55362498
Mailadresse: theg@vordingborg.dk

Udbyder

Vordingborg Kommune, Vej-, Park- og Havneservice

Tømning af rendestensbrønde 2015-2018 i Vordingborg Kommune


Vordingborg Kommune, Vej-, Park- og Havneservice

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vordingborg Kommune, Vej-, Park- og Havneservice
Valdemarsgade 43, Postboks 200
Att: Thomas Eglin
4760 Vordingborg
DANMARK
Telefon: +45 55362498
Mailadresse: theg@vordingborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vordingborg.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Tømning af rendestensbrønde 2015-2018 i Vordingborg Kommune.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vordingborg Kommune.

NUTS-kode DK022

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Tømning af rendestensbrønde på kommunale veje og arealer.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90642000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Ca. 5 000-6 000 årlige brøndtømninger.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: 1 års forlængelse af kontrakten.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Skriftligt tilsagn om sikkerhedsstillelse fra bank eller tilsvarende skal fremvises ved indgåelse af aftalen.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Kvartalsvis betaling.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Solidarisk hæftelse.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Vordingborg Kommune vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af en af de i udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a) -c) og e) -f) anførte situationer. Vordingborg Kommune forbeholder sig derfor ret til i forbindelse med aftaleindgåelse, at forlange en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen af den/de tildelte virksomhed(er), højst 6 måneder gammel, eller anden tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de nævnte udelukkelsesgrunde.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: At vedlægge regnskabsoplysninger for de 3 seneste afsluttede regnskabsår, omfattende:
— samlet omsætning
— soliditetsgrad
— egenkapital
— omsætning inden for relevante aktivitetsområde som kontakten vedrører.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ved udvælgelsen vil det være et minimumskrav at tilbudsgiver skal have haft en omsætning minimum 2 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— at vedlægge en liste over de betydeligste sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 3 år med angivelse af kontraktsum, tidspunkt og ordregiver
— at vedlægge oplysning hvilket materiel og teknisk udstyr tilbudsgiver disponerer over til opfyldelse af kontakten.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ved udvælgelsen vil det være et minimumskrav at leverandøren kan dokumentere minimum 2 referencer for udførelse af arbejde tilsvarende det udbudte arbejde i det relevante udbud.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 75

2. Organisation, bemanding og materiel. Vægtning 25

 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
26.6.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 60 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 29.6.2015 - 12:00

Sted:

Vej-, Park- og Havneservice, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg.

 

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: De bydende og deres repræsentanter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Ikke relevant

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrencestyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.konkurrencestyrelsen.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.5.2015

Send til en kollega

0.062