23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 094-170078
Offentliggjort
18.05.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Addresse
Mail: miljoe@regionh.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2015 Kl. 12:00

Addresse
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Kontaktpunkt: Center for Regional Udvikling
Att: Frederik Bak
3400 Hillerød

Udbyder

Region Hovedstaden

Afgrænsende forureningsundersøgelser i Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Kontaktpunkt(er): Center for Regional Udvikling
Att: Frederik Bak
3400 Hillerød
DANMARK
Telefon: +45 38665665
Mailadresse: miljoe@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.regionh.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Miljø
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Afgrænsende forureningsundersøgelser i Region Hovedstaden.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Region Hovedstaden.

NUTS-kode DK01

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af afgrænsende forureningsundersøgelser på lokaliteter med bolig i Region Hovedstaden, herunder risikovurdering i forhold til indeklimaet samt evt. udarbejdelse af afværgeprogram og skitseprojekt. Supplerende undersøgelser, analyser eller lignende, der måtte vise sig nødvendige, som følge af resultaterne af den udførte afgrænsende forureningsundersøgelse, for at udføre opgaven, er tillige omfattet af kontrakten.
Der er udført indledende undersøgelser på lokaliteterne der viser forurening med olie og/eller klorerede opløsningsmidler. Andre forureningskomponenter kan forekomme.
Undersøgelserne udbydes i 2 delaftaler efter denne prækvalifikation. Hver delaftale består af ca. 3 lokaliteter, der skal undersøges. Nærmere oplysninger vil fremgå af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver kan vælge at byde på én eller begge delaftaler, men tilbudsgiver kan kun blive tildelt den ene delaftale. Der skal ikke tages stilling til delaftalerne i forbindelse med prækvalifikation.
Regionen forventer at indgå kontrakt med rådgiver i september 2015 med sigte på at gennemføre undersøgelserne samt afrapportering i 2. halvdel af 2015 og 1. halvdel af 2016.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90732400

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
En afgrænsende forureningsundersølgese, risikovurdering samt evt. afværgeprogram og skitseprojekt for hver lokalitet.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1Betegnelse: Delaftale 1: Afgrænsende forureningsundersøgelse på ca. 3 lokaliteter
1) Kort beskrivelse
Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af afgrænsende forureningsundersøgelser på ca. 3 lokaliteter, herunder risikovurdering i forhold til indeklimaet samt evt. udarbejdelse af afværgeprogram og skitseprojekt. Supplerende undersøgelser, analyser eller lignende, der måtte vise sig nødvendige som følge af den udførte afgrænsende forureningsundersøgelse, er tillige omfattet af kontrakten. Tidligere undersøgelser på lokaliteterne viser jord- og grundvandsforurening med olie. Andre forureningskomponenter kan forekomme.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90732400

3) Mængde eller omfang
Afgrænsende forureningsundersøgelser og risikovurdering samt evt. afværgeprogram og skitseprojekt på ca. 3 lokaliteter i Region Hovedstaden.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Prækvalifikationen vedrører både delaftale 1 og 2. Tilbudsgiver kan kun få tildelt den ene delaftale. Der skal ikke tages stilling til delaftalerne i forbindelse med prækvalifikation.
Delaftale nr.: 2Betegnelse: Delaftale 2: Afgrænsende forureningsundersøgelser på ca. 3 lokaliteter
1) Kort beskrivelse
Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af afgrænsende forureningsundersøgelser på ca. 3 lokaliteter, herunder risikovurdering i forhold til indeklimaet samt evt. udarbejdelse af afværgeprogram og skitseprojekt. Supplerende undersøgelser, analyser eller lignende, der måtte vise sig nødvendige som følge af den udførte afgrænsende forureningsundersøgelse, er tillige omfattet af kontrakten. Tidligere undersøgelser på lokaliteterne viser jord- og grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler og/eller olie. Andre forureningskomponenter kan forekomme.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90732400

3) Mængde eller omfang
Afgrænsende forureningsundersøgelser og risikovurdering samt evt. afværgeprogram og skitseprojekt på ca. 3 lokaliteter i Region Hovedstaden.
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Prækvalifikationen vedrører både delaftale 1 og 2. Tilbudsgiver kan kun få tildelt den ene delaftale. Der skal ikke tages stilling til delaftalerne i forbindelse med prækvalifikation.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Konsortier skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøgers firmanavn, adresse, CVE nr., kontaktperson, denne e-mail og tlf. nr.

2) Erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i en af de i direktiv nr. 2004/18/EØF artikel 45 stk. 1 eller stk. 2 litra a), b), c) eller f) anførte udelukkelsessituationer eller er udelukket som følge af forfalden, ubetalt gæld til det offentlige i strid med lovbekendtgørelse nr. 336/1997. Som erklæring kan skabelonen på: www.regionh.dk/miljoeudbud

3) Erklæring om habilitet, idet Region Hovestaden for ansøgere, hvor der efter de afgivne oplysninger kan være habilitetsspørgsmål vil træffe afgørelse herom. Som erklæring kan anvendes skabelonen på: www.regionh.dk/miljoeudbud

4) Hvis ansøgeren er et konsortium, skal de i 1), 2) og 3) nævnte oplysninger afgives for alle konsortiedeltagere.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Økonomiske nøgletal i form af omsætning, egenkapital, balance og resultat efter skat for de seneste to offentliggjorte regnskabsår. Oplysningerne kan noteres i skema på: www.regionh.dk/miljoeudbud

2) Bevis for erhvervsansvarsforsikring med angivelse af dækningsnummer.
3) Hvis ansøgningen indleveres af et konsortium skal de i 1) og 2) nævnte oplysninger afgives for alle konsortiedeltagere.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Region Hovedstaden kræver, at rådgiver er forsikret for 10 000 000 DKK for tingskade og 10 000 000 DKK for personskade.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Firmaets referencer fra lignende projekter med afgrænsende forureningsundersøgelser og risikovurderinger samt udarbejdelse af afværgeprogrammer. Der ønskes kun referencer fra de seneste 3 år.
Referencerne bedes indeholde en kort beskrivelse af undersøgelsen og anvendte metoder, periode for udførelse og angivelse af kunden og kundens kontaktperson. Referencer kan beskrives i skabelon på regionh.dk/miljoeudbud
Hvis ansøgningen indleveres af et konsortium, skal oplysningerne afgives for alle konsortiedeltagere.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der skal som minimum opgives 5 referencer. Ved flere end 20 referencer, skal de 20 mest relevante referencer markeres.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgere vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der vurderes at have de bedste og mest relevante referencer. Vurderingen vil blive foretaget ud fra de i del III.2.3) afgivne oplysninger.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
15005793
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.6.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
1) Udbuddet er opdelt i to delaftaler. Tilbudsgiver kan vælge at byde på én eller begge delaftaler, men tilbudsgiver kan kun blive tildelt én delaftale. Der er kun én prækvalifikation, og tilbudsgiver skal derfor ikke tage stilling til delaftalerne ifm. prækvalifikationen.
2) Vi ønsker at modtage anmodningen om prækvalifikation i 1 underskrevet papirversion (original) samt på CD-ROM eller USB-nøgle.

3) På www.regionh.dk/miljoeudbud findes skabeloner, som kan anvendes til afgivelse af oplysninger om art. 45 og forfalden ubetalt gæld til det offentlige, økonomiske nøgletal og referencer.

4) I forbindelse med tilbudsafgivelsen vil tilbudsgiverne skulle erklære ikke at være inhabile i forhold til opgaven.

5) Evt. spørgsmål kan stilles ved at sende en mail til miljoe@regionh.dk med sagsnummer 15005793 som emnefelt. Eventuelle spørgsmål og svar vil blive givet anonymt på www.regionh.dk/miljoeudbud

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er prækvalificeret. Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i EU-Tidende om, at der er indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiver.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forubrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41745000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.5.2015

Send til en kollega

0.047