23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 093-167099
Offentliggjort
15.05.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rødovre Kommune

Vindere

Vinder:

(15.05.2015)
Jysk Energi
Skivevej 120
7500 Holstebro

Aftale med elektricitetshandelsselskab om løbende levering af elektricitet


Rødovre Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
Att: Torben Bjerre
2610 Rødovre
DANMARK
Telefon: +45 36377074
Mailadresse: udbud@rk.dk
Fax: +45 36377770

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.rk.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: ja

Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
DANMARK

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
DANMARK

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
DANMARK

Høje Taastrup Kommune
Bygade 2
2630 Taastrup
DANMARK

Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
DANMARK

Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Aftale med elektricitetshandelsselskab om løbende levering af elektricitet.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Levering af elektricitet til forbrugssteder i 7 forskellige kommuner: Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

NUTS-kode DK012

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indkøb af elektricitet.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09310000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet
I en udtalelse fra 29.6.2011 skriver Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, at køb af elektricitet på en varebørs også er undtaget udbudspligten. Konkurrencestyrelsens udtalelse sammenfatter de forhold, som skal være opfyldt for at en ordregivende myndighed kan foretage en direkte tildeling til et gas-handelsselskab om levering af elektricitet købt på en børs: — elektricitet-handelsselskabet skal købe elektriciteten på varebørsen på vegne af den ordregivende myndighed.— elektricitet-handelsselskabet kan handle i eget navn, men det skal fremgå af formidlingsaftalen at ejendoms retten til den leverede elektricitet er den ordregivende myndigheds. — Det samlede elektricitet indkøb skal foretages på en varebørs så som Nord Pool. — Formidlingsaftalen skal indeholde volumen fleksibilitet i forhold til det forventede forbrug.— Selve formidlingsydelsen i forbindelse med køb af elektricitet på en varebørs er undtaget udbudspligt. — For at sikre sig mod at aftalen kan erklæres uden virkning eller at der kan pålægges en økonomisk sanktion,bør den ordregivende myndighed offentliggøre en »Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed« og afholde en frivillig standstill-periode i henhold til § 4 i Håndhævelsesloven. Aftalen mellem de tilsluttede kommuner og gas-handelsselskabet udformes, således at alle ovennævnte forhold bliver indarbejdet i aftaleteksten.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Jysk Energi
Skivevej 120
7500 Holstebro
DANMARK
Mailadresse: salg@jyskenergi.dk
Telefon: +45 96106677
Internetadresse: www.jyskenergo.dk

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfsst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) Håndhævelseslovens § 7 stk. 2 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: stk. 2: Klage over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (stk. 1) skal være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden:
— 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen
— 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over ovenstående beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
For øvrige klager fastsætter Håndhævelsesloven ikke nogen klagefrist.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11.5.2015

Send til en kollega

0.047