23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 034-081372
Offentliggjort
18.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/123758648.aspx

Udbyder

Novafos A/S

Opdateringer

Rettelse
(10.03.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-03-2020
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-03-2020
Time: 12:00

Rådgiverydelser vedrørende kildepladsundersøgelser i Ballerup, Egedal og Frederikssund


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Hansson
E-mail: evh@novafos.dk
Telefon: +45 44208249

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/123758648.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/123758648.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/123758648.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rådgiverydelser vedrørende kildepladsundersøgelser i Ballerup, Egedal og Frederikssund

 

Sagsnr.: S17-1064
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Novafos udbyder rådgiverydelsen for plandelen i forbindelse med anlæggelse af nye kildepladser fordelt over Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre kommuner, som forventeligt løber over de kommende 5 år.

Opgaven indbefatter en opdateret kortlægning af den udnyttelige grundvandsressource i Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre, indledende og evt. udvidede kildepladsundersøgelser, lodsejerhåndtering samt VVM-redegørelser med henblik på opnåelse af indvindingstilladelser for udvalgte potentielle kildepladser.

Tryk her https://permalink.mercell.com/123758648.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311300
71318000
71351200
71351210
71800000
90713100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Novafos udbyder rådgiverydelsen for plandelen i forbindelse med anlæggelse af nye kildepladser fordelt over Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre kommuner, som forventeligt løber over de kommende 5 år.

Opgaven indbefatter en opdateret kortlægning af den udnyttelige grundvandsressource i Ballerup, Egedal, Frederikssund og Lejre, indledende og evt. udvidede kildepladsundersøgelser, lodsejerhåndtering samt VVM-redegørelser med henblik på opnåelse af indvindingstilladelser for udvalgte potentielle kildepladser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalens løbetid er 5 år fra kontraktindgåelsen. Herudover er der option på forlængelse i op til 3 år yderligere. Samlet set er den maksimale løbetid således 96 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på at rådgiver kan varetage lodsejerforhandlinger i forbindelse med kildepladsundersøgelserne. Optionen er frivillig for tilbudsgiver.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 finder anvendelse for udbuddet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabs-år,

- Tilbudsgiver skal dokumentere den positive egenkapital ved fremsendelse af regnskaber for de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal som minimum kunne fremvise 3 relevante referencer, som dokumenterer erfaring fra arbejde med hydrogeologisk modellering og kildepladsundersøgelser, (herunder blandt andet geofysiske målinger, prøve-boringer og pumpeforsøg), samt udarbejde VVM-redegørelser med henblik på opnåelse af indvindingstilladelser. Opgaverne behøves ikke at være afsluttet, men må ikke være mere end 3 år gamle.

Som dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet skal tilbudsgiver angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson;

(b) Dato for opgavens udførelse;

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal som minimum kunne fremvise 3 relevante referencer, som dokumenterer erfaring fra arbejde med hydrogeologisk modellering og kildepladsundersøgelser, (herunder blandt andet geofysiske målinger, prøve-boringer og pumpeforsøg), samt udarbejde VVM-redegørelser med henblik på opnåelse af indvindingstilladelser. Opgaverne behøves ikke at være afsluttet, men må ikke være mere end 3 år gamle.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Det vil ikke være muligt at være til stede ved åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2020

Send til en kollega

0.156