23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 034-080302
Offentliggjort
18.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

ARGO I/S - GBP vest

Vindere

Containere fra Vest-pladser

(07.05.2020)
JSK Container A/S
Svalehøjvej 20
3650 Ølstykke

Sandblæsning mm. af containere fra ARGOs genbrugspladser, Gadstrup Sortering og Audebo Miljøcenter


ARGO I/S - GBP vest

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S - GBP vest
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
E-mail: ibk@argo.dk
Telefon: +45 46347500

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/123972348.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/123972348.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/123972348.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sandblæsning mm. af containere fra ARGOs genbrugspladser, Gadstrup Sortering og Audebo Miljøcenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ARGO driver bl.a. 14 genbrugspladser samt Audebo Miljøcenter og Gadstrup Genbrugsanlæg. På disse steder modtager ARGO affald i forskellige fraktioner. Affaldet modtages i containere.

ARGO vurderer løbende behovet for reparation, rengøring, sandblæsning og maling, coating samt efterfølgende påsætning af ARGOs logo. Det er denne opgave, som ARGO udbyder ved dette udbud. ARGO leverer containerne til leverandørens virksomhed. Transportomkostningen afholder ARGO, og derfor indgår ARGOs transportudgift i tildelingen af de 2 delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Containere fra Vest-pladser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ARGO driver bl.a. 14 genbrugspladser samt Audebo Miljøcenter og Gadstrup Genbrugsanlæg. På disse steder modtager ARGO affald i forskellige fraktioner. Affaldet modtages i containere.

ARGO vurderer løbende behovet for reparation, rengøring, sandblæsning og maling, coating samt efterfølgende påsætning af ARGOs logo. Det er denne opgave, som ARGO udbyder ved dette udbud. ARGO leverer containerne til leverandørens virksomhed. Transportomkostningen afholder ARGO, og derfor indgår ARGOs transportudgift i tildelingen af de 2 delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Containere fra Øst-pladser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ARGO driver bl.a. 14 genbrugspladser samt Audebo Miljøcenter og Gadstrup Genbrugsanlæg. På disse steder modtager ARGO affald i forskellige fraktioner. Affaldet modtages i containere.

ARGO vurderer løbende behovet for reparation, rengøring, sandblæsning og maling, coating samt efterfølgende påsætning af ARGOs logo. Det er denne opgave, som ARGO udbyder ved dette udbud. ARGO leverer containerne til leverandørens virksomhed. Transportomkostningen afholder ARGO, og derfor indgår ARGOs transportudgift i tildelingen af de 2 delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav om positiv egenkapital i det senest tilgængelige årsregnskab.

Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 tilsvarende opgaver (tilsvarende = samme omfang af krav og fleksibilitet som ARGO stiller i nærværende udbud).

Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: De udførte opgaver i henhold til aftalen;

2) Beløb: Vederlag for aftalen;

3) Startdato: Dato for opstart af opgavens udførelse;

4) Slutdato: Dato for aftaleforholdets ophør (hvis relevant);

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Værktøj, materiel og teknisk udstyr:

Tilbudsgiver skal erklære at kunne disponere over det nødvendige udstyr for at kunne gennemføre kontrakten.

Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. del II.A i ESPD, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. Del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Krav om positiv egenkapital i det senest tilgængelige årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 tilsvarende opgaver (tilsvarende = samme omfang af krav og fleksibilitet som ARGO stiller i nærværende udbud).

Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: De udførte opgaver i henhold til aftalen;

2) Beløb: Vederlag for aftalen;

3) Startdato: Dato for opstart af opgavens udførelse;

4) Slutdato: Dato for aftaleforholdets ophør (hvis relevant);

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

5 000 000 DKK vedr. erhvervsforsikring.

Værktøj, materiel og teknisk udstyr:

Tilbudsgiver skal erklære at kunne disponere over det nødvendige udstyr for at kunne gennemføre kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 tilsvarende opgaver (tilsvarende = samme omfang af krav og fleksibilitet som ARGO stiller i nærværende udbud).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Deltagelse ikke mulig.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Deltagelse ikke mulig.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2020

Send til en kollega

0.048