23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 034-080285
Offentliggjort
18.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.02.2020

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=263760&B=KOEGE

Udbyder

Køge Kommune

Opdateringer

Rettelse
(17.03.2020)Yderligere oplysninger
I lyset af regeringens udmelding og situationen omkring Covid-19/Corona bliver fristerne i forbindelse med vores udbud forlænget.
Både tilbudsgivere og ordregivere befinder sig i en situation med ændret og sikkert nedsat arbejdsevne, og forudsætningerne for en effektiv konkurrenceudsættelse sikres bedst gennem en forlængelse.
Processen fortsætter blot over en længere periode.

Vandløbsvedligeholdelse i Køge Kommune


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Benn Gade
E-mail: benn.gade@koege.dk
Telefon: +45 56676945

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=263760&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=263760&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud vedr. vandløbsvedligeholdelse i Køge Kommune

 

Sagsnr.: 2020-031739
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedr. størstedelen af vandløbene i Køge Kommune. Opgaven omfatter vandløbsvedligeholdelse af en længde på 65 km åbent vandløb 2 gange årligt. Vandløbene skal grødeskæres 2 gange i sæsonen og hovedparten skal kantskæres under 2. grødeskæring. Dertil kommer 5 km rørlagte vandløbsstrækninger med 60 inspektionsbrønde, som skal tilses. 23 sandfang skal tilses. Desuden er der ekstraarbejder associeret med vandløbsvedligeholdelsen.

Den vindende tilbudsgiver er den hvis tilbud vurderes som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Vægtningen er fastsat til 50% pris og 50% kvalitet. Nærmere herom i udbudsbetingelserne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedr. størstedelen af vandløbene i Køge Kommune. Opgaven omfatter vandløbsvedligeholdelse af en længde på 65 km åbent vandløb 2 gange årligt. Vandløbene skal grødeskæres 2 gange i sæsonen og hovedparten skal kantskæres under 2. grødeskæring. Dertil kommer 5 km rørlagte vandløbsstrækninger med 60 inspektionsbrønde, som skal tilses. 23 sandfang skal tilses. Desuden er der ekstraarbejder associeret med vandløbsvedligeholdelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten indeholder option for kommunen på forlængelse i op til yderligere 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ekstraarbejder med tømning af sandfang, beskæring af buske og træer, reparation af ødelagte rørlagte strækninger eller åbning af rør, oprensning af kontrolopmålte strækninger m.v.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Omsætningskrav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en omsætning hver af de seneste 3 år svarende det dobbelte af kontraktværdien (1 000 000 DKK årligt gange 6 år gange 2 = 12 000 000 DKK).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal fremlægge en reference på en lignende opgave, der er varetaget indenfor de seneste 3 år. Referencen skal indeholde: Kontaktoplysninger, ydelsens karakter og omfang.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2020
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/09/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/03/2020
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2020

Send til en kollega

0.062