23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 034-078850
Offentliggjort
18.02.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.com/home/

Anmodning om deltagelse

Til
20.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.com/home/

Udbyder

Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Ny Skole i Kødbyen - NSK2_Skole


Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Søager
E-mail: JK6P@kk.dk
Telefon: +45 33663366

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.com/home/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny Skole i Kødbyen - NSK2_Skole

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisen (NSK2_Skole) omfatter projektering og udførelse af en 3-sporet skole med idrætshal og madskole samt udearealer. Byggefeltet er markant placeret i tæt bymæssig bebyggelse nær fredede bygninger (Den Hvide Kødby), etageboliger og baneterræn. Lokalplanen angiver overordnede rammer for byggeri på det kompakte byggefelt, og som en del af tilbuddet vil der skulle afleveres forslag til en bygning, der løser de funktionelle krav inden for disse rammer. Det kompakte byggefelt og begrænsede tilkørselsmuligheder indebærer udfordringer for realiseringen af projektet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
45300000
45400000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Skolen skal opføres på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevgade, i det sydvestlige hjørne af Den Hvide Kødby på Vesterbro.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisen (NSK2_Skole) omfatter projektering og udførelse af en 3-sporet skole med idrætshal og madskole samt udearealer. Byggefeltet er markant placeret i tæt bymæssig bebyggelse nær fredede bygninger (Den Hvide Kødby), etageboliger og baneterræn. Lokalplanen angiver overordnede rammer for byggeri på det kompakte byggefelt, og som en del af tilbuddet vil der skulle afleveres forslag til en bygning, der løser de funktionelle krav inden for disse rammer. Placeringen og de overordnede rammer har potentiale til et projekt, der kan blive et lokalt, markant vartegn, synligt for mange.

Det kompakte byggefelt og begrænsede tilkørselsmuligheder indebærer udfordringer for realiseringen af projektet. Tilbuddet vil skulle forholde sig til hvordan byggeplads og -takt tilrettelægges, sådan at projektet kan realiseres inden for de trafikale rammer og inden for bygge- og anlægsforskriften for byggeri i Københavns Kommune og andre relevante forskrifter.

Det er vigtigt, at projekteringen af det tilbudte forslag sker i tæt samarbejde med bygherren og andre interessenter. Krav til dette vil være en del af udbuddet og som en del af tilbuddet skal afleveres en plan for dette samarbejde.

Bygherre på opgaven er Byggeri København (ByK). Børne og Ungdomsforvaltningen (BUF) er bestiller på skolen og Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) er medbestiller på idrætshallen. BUF og KFF står for driften af hver deres områder, og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) er driftsherre på bygningsdriften. Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) er myndighed på både lokalplanproces og byggetilladelser m.v.

Kontrakten forventes tildelt december 2020. ABT-aflevering forventes til april 2024.

Det kan oplyses, at den udbudte opgave omfatter projektering. Omfanget af denne projektering fremgår af de beskrivelser, der ligger i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og samarbejde / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se denne bekendtgørelse punkt III.1).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optrækning og bortskaffelse af spuns, samt forlængelse af byggeplads og drift af samme. Se udbudsmaterialet for uddybning.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

II.2.5) Tildelingskriterier uddybes i udbudsbetingelserne vedlagt udbudsmaterialet på RIB-software.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav til ansøgers omsætning og soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- En gennemsnitlig årsomsætning på mindst 300 000 000 DKK for de 2 seneste tilgængelige regnskabsår,

- En gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 15% for de 2 seneste tilgængelige regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år. For referencer bør angives:

(a) Entreprisesum,

(b) Udførelsesperiode,

(c) Ansøgers rolle og ydelse,

(d) Bygherre,

(e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise),

f) Beskrivelse af opgaven.

Ved sammenlignelige projekter forstås bygge- og anlægsprojekter, der indeholder et eller flere af følgende elementer:

- Byggeri af lignende størrelse, kompleksitet og funktion, der demonstrerer erfaringer med udformning af læringsmiljøer og sammenhæng mellem ude- og indearealer,

- Byggeri af lignende størrelse, der demonstrerer erfaringer med indpasning i bevaringsværdig kontekst,

- Byggeri af lignende størrelse, der demonstrerer erfaringer med håndtering af kompliceret byggepladslogistik, som fx byggeplads i tæt bebygget område.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Ved udvælgelse af de mest relevante referencer lægger ordregiver bl.a. positiv vægt på følgende:

- At referencen indeholder flere end ét af ovenstående elementer,

- At referencen er gennemført som totalentreprise,

- At referencen er til et afleveret byggeprojekt.

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 5 referencer, inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal leveres mindst én reference, der anses for sammenlignelig efter kriterierne i III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast og de heri indeholdte vilkår for bl.a. CSR, arbejdsklausul og inddragelse af praktikanter.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgning skal indgives via Byggeweb - TN797172A på adressen https://www.rib-software.dk/ Der vil blive åbnet for samme mandag d. 17.2.2020, kl. 12:00.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

- Udfyldt ESPD (udfyldes i Byggewebs ESPD-løsning),

- Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Såfremt ansøgningen er baseret på andres økonomiske og/eller tekniske formåen, skal der fremsendes dokumentation for, at disse enheder er juridisk forpligtet til at stille nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Ordregiverens skabelon kan eventuelt anvendes.

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til Byggeweb Udbud.

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål skal stilles på det konkrete Byggeweb udbud under ”Spørgsmål og svar”. Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via Byggeweb.

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Udvalgte ansøgere vil i forbindelse med prækvalifikation blive afkrævet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2020

Send til en kollega

0.094