23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 029-067752
Offentliggjort
11.02.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Frederikssund Kommune

Udbud af tøjvaskydelse


Frederikssund Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Erik Kjerstrup Abrahamson
E-mail: jekab@frederikssund.dk
Telefon: +45 47351238

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116381530.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tøjvaskydelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederikssund Kommune udbyder vaskeordning af tøj og linned til visiterede borgere i Frederikssund kommune (ydelseskategori 1) samt vaskeordning af tøj til beboere og teknisk personale på kommunens omsorgscentre samt borgere på rehabiliteringsafdelingen og på kortvarigt ophold (ydelseskategori 2).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelseskategori 1 - vask af tøj og linned til visitererede hjemmeboende borgere:

Ydelsen omfatter pt. 173 borgere i Frederikssund Kommune. Det skal understreges, at antallet af visiterede borgere løbende vil forandre sig. Endvidere gøres opmærksom på, at ydelsen er omfattet af § 83 i LBK nr. 1284 af 17.9.2015 (Serviceloven), hvilket betyder, at borgerne skal tilbydes frit leverandørvalg.

Ordregiver vil imødekomme kravet om frit leverandørvalg ved at vælge 2 leverandører (den vindende tilbudsgiver samt en fritvalgsleverandør) eller såfremt dette ikke er muligt alternativt at vælge en enkelt leverandør og derudover giver borgerne mulighed for at vælge andre leverandører gennem fritvalgsbeviser. Der henvises nærmere om dette under afsnit 5.4.

Det er ordregiver, der som offentlig forvaltning træffer afgørelse om tildeling og omfanget af hjælpen. Denne visitation sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp inden for rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt, jf. Frederikssund Kommunes til en hver tid gældende kvalitetsstandarder for tøjvask. Nugældende kvalitetsstandard er til orientering vedlagt som udbudsbilag 1.

Den geografiske fordeling af de nuværende, visiterede borgere fremgår af GIS kort, jf. udbudsbilag 2.

Ydelseskategori 2 - vask af tøj til borgere og teknisk personel på omsorgscentre mv.:

Nedenfor angives det estimerede, gennemsnitlige antal beboere og medarbejdere, som vil være omfattet af ydelseskategori 2.

Omsorgscenter/afdeling beboere antal tekniske medarbejdere

Nordhøj, Skibby 47 2

De Tre Ege, Jægerspris 45 2

Tolleruphøj, Frederikssund 29 2

Pedershave, Frederikssund 91 2

Solgården, Slangerup 44 2

Rehabiliteringsafdelingen (placeret på Frederikssund Hospital), Frederikssund 10-12 -

De Tre Ege, Afdeling C (kortvarigt ophold), Frederikssund 3-4. Denne ydelse er ikke omfattet af servicelovens § 83, og den vindende tilbudsgiver vil være eksklusiv leverandør på ydelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 211-517298
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af tøjvaskydelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/01/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Trasbo A/S
Postadresse: Jernager 9
By: Skibby
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 4050
Land: Danmark
E-mail: trasbo@trasbo.dk
Telefon: +45 47527435
Fax: +45 47527625
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020

Send til en kollega

0.125