23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 029-066190
Offentliggjort
11.02.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
13.03.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Nyt OUH - Totalentreprise vedrørende delprojekt 11 (DP11) - Steno Diabetes Center Odense (SDCO)


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicedirektør Kenneth Holm
E-mail: DP11@4projectsmail.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?LinkID=3fe18ee5-d384-4e92-aa18-379031163531
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyt OUH - Totalentreprise vedrørende delprojekt 11 (DP11) - Steno Diabetes Center Odense (SDCO)

 

Sagsnr.: DP11
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Regionsrådet godkendte den 22.8.2016 visionen for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark i form af et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af et Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Sammen med en forbindelsesgang mellem Nyt OUH somatik og Voksenpsykiatrien, der kobler sig på SDCO, udgør dette samlet Delprojekt 11 (DP11).

Visionen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er:

— at bremse væksten i antallet af personer med nyopstået diabetes,

— at personer med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet.

Der forventes at blive behandlet ca. 9 000 patienter årligt på centret, som skal være et kraftcenter for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder til gavn for alle med diabetes i Region Syddanmark.

Byggeprojektet forventes at omfatte ca. 20 000 m2 nybyggeri. Centret skal etableres i en ny bygning ved det Nye Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

Byggeriet er et delprojektet i ”Nyt OUH”, men det er uden for kvalitetsfondens rammer og kontrakter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215100
45215140
71500000
71540000
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense S, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) skal etableres som en ny bygning ved det Nye Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Byggeprojektet forventes at omfatte ca. 20 000 m2 nybyggeri, fordelt med ca. 12 300 m2 Steno Diabetes Center, 3 700 m2 parkeringskælder og 3 400 m2 forbindelsesgang.

Kontrakten udbydes i et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 61-66, således at der gennemføres en prækvalifikation, hvor der prækvalificeres 4 tilbudsgivere. Totalentreprisen indebærer granskning af det foreliggende materiale og færdigprojektering af byggeriet. Projektet udbydes som tidligt udbud i totalentreprise, idet der er projekteret frem til og med dispositionsforslag og på udvalgte dele på projektforslagslignende niveau. Videre-/færdigprojektering påhviler den vindende tilbudsgiver, idet parterne dog skal have en tæt dialog og samarbejde herom. Den vindende tilbudsgiver overtager ansvaret for det foreliggende projektmateriale. Denne proces er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.

Der gøres opmærksom på, at Region Syddanmark forbeholder sig retten til at tildele kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Forhandlingsfasen gennemføres med op til 2 forhandlingsrunder på baggrund af det første indledende tilbud. Hvis det måtte vise sig nødvendigt, kan Region Syddanmark dog tilføje yderligere forhandlingsrunder eller yderligere indledende tilbud, men det er ikke forventningen, at dette bliver tilfældet.

Totalentreprisekontrakten skal suppleres med indkøb på delkontrakter, hvor der er afhængigheder med Nyt OUH komplekset. Dette gælder inden for tværgående entrepriser og bygherreleverancer. Kontrahering sker af Nyt OUH projektet.

Det forventes, at det nye byggeri opføres i perioden primo 2021 til medio 2023.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt Region Syddanmark modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere 4, vil Region Syddanmark ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen, jf. punkt III.1.3).

Der vil blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere der i relation til den udbudte opgave, dokumenterer de bedste kompetencer i form af referencer og erfaringer (set i forhold til relevans, størrelse og kompleksitet). Ved vurderingen vil Region Syddanmark særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere at have følgende kompetencer:

- Arkitektkompetencer vedrørende projektering af behandlings- og forskningshuse, lærings-, videns- og sundhedshuse eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som SDCO. Det tillægges positiv vægt, hvis ansøger har erfaring med detailprojektering,

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af behandlings- og forskningshuse, lærings-, videns- og sundhedshuse eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som SDCO. Det tillægges positiv vægt, hvis ansøger har erfaring med detailprojektering,

- Udførelse af behandlings- og forskningshuse, lærings-, videns- og sundhedshuse eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og /eller kompleksitet som SDCO,

- Komplekse projekter, hvor fokus har været at skabe forøget værdi gennem et tæt samarbejde med bygherren i projektet. Det tillægges positiv vægt, hvis ansøger har erfaring med ”tidlig inddragelse” i lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som SDCO, hvor ansøger har indgået i et tæt samarbejde med bygherre.

Referencer vedrørende totalentreprise eller hovedentreprise tillægges positiv vægt. Referencer, som er udført som totalentreprise, tillægges mere vægt end arbejder udført som hovedentreprise.

Nyere referencer tillægges mere vægt end ældre referencer.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige arbejder, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte arbejder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil den 20.2.2020 blive afholdt informationsmøde hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest 2 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af antal deltagere, herunder navn, titel og virksomhed.

Tilmelding til mødet sker pr. e-mail til DP11@4projectsmail.com

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive et ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår:

Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, oplyses om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Derudover angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed under ESPD Del IV, afsnit B (»Etablering af virksomhed«),

- Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår:

Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om soliditetsgraden på ansøgningstidspunktet,

- Bekræftelse på mulighed for at stille garanti i henhold til totalentreprisekontrakten.

Ansøgeren skal anføre/bekræfte, at den i henhold til totalentreprisekontrakten krævede sikkerhed, jf. punkt 9 i udkast til totalentreprisekontrakt, kan stilles ved kontraktindgåelse. Sikkerhedsstillelsen skal i den sammenhæng beregnes ud fra en entreprisesum på 400 000 000 DKK ekskl. moms. Bekræftelsen kan ske i ESPD Del IV, afsnit B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav").

ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Region Syddanmark har til hensigt at tildele kontrakten til at fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når Region Syddanmark forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Soliditetsgrad:

Årsrapport, der viser virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Omsætning i de 3 seneste år:

Årsrapport, der viser virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Bekræftelse på mulighed for at stille garanti.

Erklæring fra pengeinstitut eller anden garantistiller om at ansøgeren forventeligt kan stille sikkerhed svarende til den i totalentreprisekontrakten krævede sikkerhed, jf. totalentreprisekontrakten. Selve garantien skal alene stilles af den vindende tilbudsgiver efter kontraktindgåelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves, at ansøger dokumenterer:

- At ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15% i det seneste disponible regnskabsår,

- At ansøger har haft en samlet årlig omsætning på mindst 200 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste disponible regnskabsår,

- At ansøger kan stille med en bekræftelse på muligheden for at stille en garanti, jf. ovenfor.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det pågældende regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 6 betydeligste sammenlignelige arbejder som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Referencerne skal indeholde oplysning om projektnavn, kundens kontaktdata, opgavernes omfang – herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion). Ved angivelse af dato for arbejderne bedes ansøger angive datoen for arbejdernes påbegyndelse og afslutning. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke føre til ukonditionsmæssighed, men det vil kunne komme ansøger til skade ved udvælgelsen.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der kan maksimalt angives 6 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 6 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 6 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres hvilke referencer, der er de første 6 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. pkt. 3 i udbudsbetingelserne, skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger/tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet.

Grundet ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af reference kan ansøger supplere beskrivelsen af de op til 6 reference angivet i ESPD i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Ansøger kan angive sine referencer i det af Region Syddanmark udarbejdede skema til brug herfor (Appendiks7). Skemaet kan findes på Viewpoint sammen med det øvrige udbudsmateriale. Ansøger kan derfor nøjes med at lave en kort beskrivelse af referencerne i ESPD’et. Der gøres opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag. Ansøgers supplerende oplysninger om teknisk og faglig kapacitet må maksimalt fylde 2 A4 sider pr. reference. Tekst ud over 2 sider vil ikke indgå i vurderingen.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Region Syddanmark har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder Region Syddanmark sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på, at få attesteret oplysningerne om referencen herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves at ansøger dokumenterer:

- At ansøger har mindst 1 reference vedrørende opførelse af byggeri i totalentreprise af mindst en tilsvarende økonomisk størrelse (300 000 000 – 400 000 000 ekskl. moms),

- At ansøger har mindst 1 reference vedrørende arkitektprojektering i totalentreprise eller hovedentreprise,

- At ansøger skal have mindst 1 reference vedrørende ingeniørprojektering i totalentreprise eller hovedentreprise.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten indeholder desuden en social klausul med krav om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. som forpligter entreprenøren. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/04/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Region Syddanmark benytter udbudsportalen Viewpoint, hvor det samlede udbudsmaterialet kan tilgås. Der henvises til følgende link: https://download.4projects.com?LinkID=3fe18ee5-d384-4e92-aa18-379031163531

Processen for adgang til materialet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne, hvortil der derfor henvises.

Der er fri teknisk support ved kontakt til Viewpoint pr. e-mail: viewpoint@forprojects.dk eller pr. telefon: +45 3145 4603.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4., medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Region Syddanmark har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.1.5 og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontrakten, inklusive prisen for alle optioner.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Region Syddanmark kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Region Syddanmark yder vederlag til de tilbudsgivere, der deltager i hele udbudsforretningen og afleverer et endeligt konditionsmæssigt tilbud. Der ydes dog ikke deltagelsesvederlag til den vindende tilbudsgiver. Vederlaget er 175 000 DKK ekskl. moms.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020

Send til en kollega

0.078