23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 027-061823
Offentliggjort
07.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.03.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Varme A/S og Guldborgsund Vand A/S

Vindere

Valgt firma

(30.04.2020)
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Opdateringer

Rettelse
(09.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 09-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 11-03-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen udskydes fra den 9. marts 2020 kl. 12.00 til den 11. marts 2020 kl. 12.00.

Pleje af grønne områder, herunder vintervedligeholdelse


Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Varme A/S og Guldborgsund Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Spildevand A/S
CVR-nummer: 32 55 98 24
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 52344166

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b36fb8a9-3629-4607-af3d-0d3fe07fea14/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Varme A/S
CVR-nummer: 32 55 99 56
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b36fb8a9-3629-4607-af3d-0d3fe07fea14/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Vand A/S
CVR-nummer: 32 55 99 80
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing F.
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b36fb8a9-3629-4607-af3d-0d3fe07fea14/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b36fb8a9-3629-4607-af3d-0d3fe07fea14/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b36fb8a9-3629-4607-af3d-0d3fe07fea14/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b36fb8a9-3629-4607-af3d-0d3fe07fea14/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af pleje af grønne områder, herunder vintervedligeholdelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Varme A/S og Guldborgsund Vand A/S (herefter i fællesskab benævnt "ordregiver") har et behov for pleje af ordregivers grønne områder og befæstede arealer i forbindelse med ordregivers renseanlæg, pumpestationer, regnvandsbassiner, vandværker, boringer, centraler og visse administrationsbygninger.

For at sikre plejen ønsker ordregiver derfor at indgå én kontrakt med én leverandør, som skal varetage plejen af de grønne områder og befæstede arealer.

Kontrakten indgås for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

Kontrakten indeholder elementer af en rammeaftale, idet ordregiver i medfør af 7 optioner kan tilkøbe leverandørens bistand i det omfang, ordregivers behov herfor opstår. Ordregiver vurderer dog, at kontraktens primære genstand ikke er en rammeaftale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Nykøbing Falster

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Varme A/S og Guldborgsund Vand A/S (herefter i fællesskab benævnt "ordregiver") har et behov for pleje af ordregivers grønne områder og befæstede arealer i forbindelse med ordregivers renseanlæg, pumpestationer, regnvandsbassiner, vandværker, boringer, centraler og visse administrationsbygninger.

For at sikre plejen ønsker ordregiver at indgå én kontrakt med én leverandør, som skal varetage plejen af de grønne områder og befæstede arealer.

Kontrakten indgås mellem ordregiver og leverandøren for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Kontrakten indeholder elementer af en rammeaftale, idet ordregiver i medfør af option 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 kan tilkøbe leverandørens bistand i det omfang, ordregivers behov herfor opstår. Ordregiver vurderer dog, at kontraktens primære genstand ikke er en rammeaftale.

Leverandøren skal (for en fast årlig sum) forestå drift, vedligehold og pleje af de grønne arealer, som er beskrevet i udbudsmaterialets bilag A, bilag B og bilag C.

Derudover indeholder kontrakten følgende optioner, som ordregiver kan udnytte helt eller delvist, såfremt der sker ændringer i omfanget af de arbejder, som beskrevet i bilag A, bilag B og bilag C, såfremt ordregiver får behov for leverandørens ydelser på andre lokaliteter end de, som er nævnt i bilag A, bilag B og bilag C, eller såfremt vejret medfører, at der er behov for snerydning og/eller saltning:

- Option 1: Drift/pleje af græsarealer,

- Option 2: Drift/pleje af hække og hegn,

- Option 3: Drift/pleje af belægninger,

- Option 4: Vintervedligeholdelse.

Yderligere har ordregiver med option 5 mulighed for at tilkøbe leverandørens bistand i forbindelse med retablering af forsinkelsesbassiner.

Ordregiver (Guldborgsund Spildevand A/S) er derudover i gang med at renovere 4 renseanlæg, som forventes afleveret i løbet af 2021 og 2022, samt i gang med at etablere 12 forsinkelsesbassiner, som forventes ibrugtaget i løbet af 2021. Ordregiver har med option 6 (forsinkelsesbassinerne) og option 7 (renseanlæggene) mulighed for at tilkøbe pleje af de grønne områder og befæstede arealer i forbindelse med renseanlæggene og forsinkelsesbassinerne, når behovet herfor opstår, dvs. når renseanlæggene og forsinkelsesbassinerne ibrugtages af ordregiver.

Kontrakten forventes at træde i kraft den 1.5.2020 og vil løbe indtil ind 30.4.2022. Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

Kontrakten udbydes som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens § § 56-57.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder følgende optioner, som ordregiver kan udnytte helt eller delvist, såfremt der sker ændringer i omfanget af de arbejder, som beskrevet i bilag A, bilag B og bilag C, såfremt ordregiver får behov for leverandørens ydelser på andre lokaliteter end de, som er nævnt i bilag A, bilag B og bilag C, eller såfremt vejret medfører, at der er behov for snerydning og/eller saltning:

- Option 1: Drift/pleje af græsarealer,

- Option 2: Drift/pleje af hække og hegn,

- Option 3: Drift/pleje af belægninger,

- Option 4: Vintervedligeholdelse.

Yderligere har ordregiver med option 5 mulighed for at tilkøbe leverandørens bistand i forbindelse med retablering af forsinkelsesbassiner.

Derudover er ordregiver i gang med at renovere 4 renseanlæg, som forventes afleveret i løbet af 2021 og 2022, samt i gang med at etablere 12 forsinkelsesbassiner, som forventes ibrugtaget i løbet af 2021. Ordregiver har med option 6 og option 7 mulighed for at tilkøbe pleje af de grønne områder og befæstede arealer i forbindelse med renseanlæggene og forsinkelsesbassinerne, når behovet herfor opstår, dvs. når renseanlæggene og forsinkelsesbassinerne ibrugtages af ordregiver.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For de to (2) seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver give oplysninger om følgende:

— Tilbudsgivers omsætning,

— Tilbudsgivers soliditetsgrad.

Såfremt der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal tilbudsgiver oplyse herom.

Dokumentation: tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene ved fremsendelse af tilbudsgivers to (2) seneste revisorgodkendte årsregnskaber eller ved en tilsvarende revisorerklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal samt en ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge ovennævnte oplysninger vedrørende sin finansielle og økonomiske kapacitet, skal tilbudsgiver anføre dette. Bemærk: de fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelsen af mindstekravene, skal indgive særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. For tilbudsgiveren og den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på, gælder, at tilbudsgiveren og enheden skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal hver konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD. For sammenslutninger af virksomheder gælder, at deltagerne skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen for den økonomiske og finansielle kapacitet, hæfter disse solidarisk for alle forpligtigelser omfattet af kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav:

— En årsomsætning på minimum 7 000 000 DKK i hver af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår,

— En soliditetsgrad på minimum 15% i hver af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have udført mindst tre (3) tilsvarende opgaver inden for de seneste tre (3) år (regnet fra fristen for tilbudsafgivelse).

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelsen af mindstekravene, skal indgive særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. For tilbudsgiveren og den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på, gælder, at tilbudsgiveren og enheden skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal hver konsortiedeltager vedlægge et særskilt ESPD. For sammenslutninger af virksomheder gælder, at deltagerne skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have udført mindst tre (3) tilsvarende opgaver inden for de seneste tre (3) år (regnet fra fristen for tilbudsafgivelse).

Ved "tilsvarende opgaver" forstås udførelse af arbejde, som hver for sig eller tilsammen har vedrørt:

— Udførelse af pleje af grønne områder, der:

1) I omfang er sammenlignelige med det udbudte omfang, jf. bilag A, bilag B og bilag C,

2) Har omfattet pleje af græsarealer,

3) Har omfattet pleje af hække og hegn,

4) Har omfattet pleje af belægninger,

5) Har omfattet vintervedligeholdelse (snerydning og saltning), og

6) Har omfattet retablering af forsinkelsesbassiner.

Det er et krav til de anførte referencer, at de primære medarbejdere, der har været tilknyttet opgaven, som referencen vedrører, stadig er ansat hos tilbudsgiver.

Referencen skal indeholde: beskrivelse af arbejdet, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning), navn på den offentlige eller private modtager samt kontaktoplysninger på kontaktperson (som ordregiver forbeholder sig at kontakte).

Bemærk: tilbudsgiver må maksimalt anføre 10 referencer. Angiver tilbudsgiver mere end 10 referencer, vil ordregiver alene tage de første 10 referencer i ESPD'et i betragtning. Angivelse af mere end 10 referencer vil ikke medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt.

Dokumentation: den vindende tilbudsgiver skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, kunne dokumentere referencelisten i form af kontaktoplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer, hos modtageren, som kan bekræfte tilbudsgivers udførelse af pleje af grønne områder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Udbuddet.dk, hvor ESPD løsningen er integreret.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Det fulde udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbuddet.dk Eventuelle spørgsmål bedes ligeledes stillet via udbuddet.dk

Er tilbudsgiver et konsortium eller en lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx støttevirksomhed), skal deltagerne i konsortiet/sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet gælder endvidere, at tilbudsgiver skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtigelser under kontrakten.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2020

Send til en kollega

0.063