23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 026-059177
Offentliggjort
06.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/118773037.aspx

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Opdateringer

Rettelse
(04.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 05-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 10-03-2020
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 05-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 10-03-2020
Time: 12:00

Annullering
(20.03.2020)

Græsslåning på vej - og stirabatter i Bornholms Regionskommune


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/118773037.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/118773037.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/118773037.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af græsslåning på vej - og stirabatter i Bornholms Regionskommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bornholms Regionskommune udbyder græsslåning på rabatarealer i Bornholms Regionskommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

 

Bornholms Regionskommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter slåning af ca. 850 km veje samt 61 km cykelsti i eget tracé og 80 km i byzone samt rabatter og skråninger. I åbent land kontrakten er på 4 år og 3 måneder og træder i kraft den 1.9.2020 og udløber den 31.12.2024.

Ordregiver har en option på at kunne forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har en option på at kunne forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udelukkelsesgrundene omfatter:

- Grunde vedr. straffedomme,

- Gunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

- Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgivers resultat før skat,

- Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervsansvarsforsikring, der dækker ting- og personskade.

Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal have et positivt resultat før skat i det senest afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have en erhvervsansvarsforsikring, der dækker ting- og personskade med minimum 10 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed. Derudover skal tilbudsgiver have tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Medarbejdere, som udfærdiger midlertidige afspærringsplaner, har ansvaret for afspærringen eller fører tilsyn med afspærringen skal have bestået vej-EU kurset vejen som arbejdsplads Trin I og II (eller lignende) og have et gyldigt kursusbevis. Dette skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis.

Medarbejdere, der i praksis skal udføre græsslåningen samt håndtere afspærringen i marken (opsætning, vedligehold og nedtagning mv.) skal som minimum have gennemført AMU-kurset vejen som arbejdsplads (eller tilsvarende). Dette skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

 

Der kan være store omkostninger forbundet med anskaffelse af materiel til udførelse af opgaverne under rammeaftalen hvorfor der udbydes en rammeaftale som kan løbe over fire år.

 

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2020

Send til en kollega

0.125