23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 019-041969
Offentliggjort
28.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.02.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rtxuniajus

Udbyder

Techcollege

Techcollege, ny bager-, slagter- og tjenerbygning


Techcollege

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Techcollege
CVR-nummer: 46994051
Postadresse: Øster Uttrup Vej 1
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygningschef Bjarne Bro Pedersen
E-mail: bbpe@techcollege.dk
Telefon: +45 25266656

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.techcollege.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rtxuniajus
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44 62 35 28
Postadresse: Visionsvej 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Allan Hasselby Bjerregaard
E-mail: ahbj@cowi.com
Telefon: +45 21720620

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Techcollege, ny bager-, slagter- og tjenerbygning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Techcollege ønsker at opføre en ny bager-, slagter- og tjenerafdeling på ca. 2 400 m2 for at understøtte den faglige forankring, på disse områder og samtidig knytte dem tættere sammen med de andre uddannelser, der er på food-området.

Techcollege ønsker at opføre en bygning, der kan medvirke til at være et nyt samlingspunkt for food-uddannelserne og samtidigt et fyrtårn for faglig udvikling inden for uddannelse i branchen.

Målet er en bygning med plads til både fordybelse og ro samt klart indblik i værksteder og aktiviteter i huset. Et hus, der har et særligt fokus på at invitere til at se de forskellige fagdiscipliner og bringe mere samarbejde på tværs af fagene.

Opgavens økonomiske ramme, defineret ved ABR 18 § 4, stk. 2 (c), er fastlagt til 41 000 000 DKK ekskl. moms.

Den samlede økonomiske ramme, defineret ved ABR 18 § 4, stk. 4 (a), er fastlagt til 53 400 000 DKK ekskl. moms.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
71520000
71530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Techcollege

Rørdalsvej 10

9000 Aalborg

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som en projektkonkurrence som totalrådgivning med et begrænset antal deltagere i henhold til udbudsloven, efter forudgående prækvalifikation.

Tildelingskriteriet er "økonomisk mest fordelagtige tilbud" med bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Selve tjenesteydelsen består af totalrådgivning iht. Danske ARK og FRI's standard ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018.

Herunder også projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning.

For nærmere information henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi / Vægtning: 55 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 30/06/2020
Slut: 31/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede, i tilfælde af at der måtte være mere end 5 egnede ansøgere, vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte virksomhedsreferencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende projektreferencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende både arkitekt-, og ingeniørfaglige rådgivningsydelser. Dette særligt i forbindelse med miljøer til bager/slagter/tjener; både mht. uddannelsesinstitutioner og erhvervslokaler – så som hoteller, detailhandel med delikatesse, bager osv. – samt lignende projekter. Ordregiver lægger vægt på referencer af høj arkitektonisk kvalitet med fokus på etablering af åbne og fleksible læringsmiljøer med optimale flow- og sammenhængsforhold.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/03/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationen håndteres på udbudsprotalen iBinder, https://www.ibinder.com

Det samlede udbudsmateriale kan tilgås via iBinder på det link som fremgår af nærværende udbudsbekendtgørelse.

Det er den enkelte tilbudsgivers ansvar at registrere om man er i besiddelse af hele udbudsmaterialet, og tilbudsgiveren skal i modsat fald gøre bygherrerådgiveren opmærksom på, hvis dette ikke er tilfældet.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2020

Send til en kollega

0.11