23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 086-156029
Offentliggjort
05.05.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.06.2015 Kl. 12:00

Addresse
EnviDan A/S
Att: Søren Brandt
Mailadresse: slb@envidan.dk

Udbyder

Odsherred Spildevand A/S

Bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg ved Tengslemark med tilhørende udløbsledning


Odsherred Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Odsherred Spildevand A/S
Hovedgaden 39
Att: Sascha Boserup
4571 Grevinge
DANMARK
Telefon: +45 70120049
Mailadresse: sab@odsherredforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.odsherredforsyning.dk

Yderligere oplysninger fås her: EnviDan A/S
Sommervej 31E, 4 et.
Att: Søren Brandt
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 60238353
Mailadresse: slb@envidan.dk
Internetadresse: http://envidan.dk/

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: EnviDan A/S
Sommervej 31E, 4 st.
Att: Søren Brandt
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 60238353
Mailadresse: slb@envidan.dk
Internetadresse: http://envidan.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: EnviDan A/S
Sommervej 31E, 4 et.
Att: Søren Brandt
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 60238353
Mailadresse: slb@envidan.dk
Internetadresse: http://envidan.dk/

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Andet: spildevand
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kontrakt om bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg ved Tengslemark med tilhørende udløbsledning.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odsherred.

NUTS-kode DK022

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af en totalentreprise for etablering af et nyt centralt renseanlæg på omkring 40 000 PE (middel over året) ved Tengslemark, med tilhørende udløbsledning til havet (landledning og havledning).
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90420000, 90490000, 71800000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Alle relevante rådgivningsydelser i forbindelse med myndighedsbehandling, forundersøgelser, udbud, tilbudsvurdering, kontrahering og gennemførelse.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Udbudsmaterialet vil indeholde specifikke krav til forsikringsdækning (beskrives nærmere i udbudsmaterialet).
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling sker månedsvis bagud i forhold til leverede ydelser (beskrives nærmere i udbudsmaterialet).
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Flere tilbudsgivere i forening skal hæfte solidarisk for kontrakten. Et af firmaerne skal være bemyndiget til at indgå aftaler med bindende virkning for alle firmaer i samarbejdet.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: De krævede oplysninger nedenfor afleveres for alle firmaer, som evt. byder i forening.
1) Ansøgers firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail og selskabsform samt sagsansvarlige med dennes kontaktoplysninger. Ved flere firmaer i forening oplyses endvidere hvem der har bemyndigelsen på konsortiets vegne.
2) Der skal afleveres en underskrevet tro og love erklæring om ingen ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. bekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
3) Der skal afleveres en underskrevet erklæring om, at ansøger ikke er omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde der er angivet i artikel 45, stk. 1 og 2 i Direktiv 2004/18/EF.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: De krævede oplysninger nedenfor afleveres for alle firmaer, som evt. byder i forening.
1) Årsregnskab for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller revisorattesteret erklæring med oplysning om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende nettoomsætning, resultat før skat, aktiver, egenkapital, soliditetsgrad, overskudsgrad og likviditetsgrad. Såfremt virksomheden har eksisteret kortere end 3 år, fremlægges oplysninger så længe virksomheden har eksisteret.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
De krævede oplysninger nedenfor afleveres for alle firmaer, som evt. byder i forening.
1) Fremlæggelse af referencer for lignende opgaver som ansøger har løst indenfor de seneste 5 år, med angivelse af; ordregiver, tidspunkt, honorar og en kort beskrivelse af rådgiveropgaven og projektet. Hvis en virksomhed ikke har eksisteret i 5 år, fremlægges referencer for den periode virksomheden har eksisteret suppleret af eventuel anden dokumentation og redegørelse for teknisk kapacitet.
2) Redegørelse af virksomhedens basisorganisation.
3) Oplysning om antal medarbejdere der er beskæftiget med rådgivning vedrørende lignende opgaver indenfor spildevandsrensning, oplyst for følgende fagområder og discipliner: el/SRO, Maskin/smed, Byg/anlæg, Procesdesign/dimensionering, Projektledelse og Byggeledelse (der skal ikke vedlægges CV'er).
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de tekniske og økonomiske oplysninger, som beskrevet under pkt. III, der sikre en god konkurrence - herunder særligt:Den bedst mulige opfyldelse af flest krav under pkt. III.2.3).
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
10.6.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Der er tale om et begrænset udbud, hvilket indebærer, at virksomheder der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal anmode om prækvalifikation.
Anmodningen om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.2 angivne betingelser for deltagelse. Ansøgende virksomheder skal således afgive samtlige i pkt. III.2.1, III.2.2 og III.2.3 angivne oplysninger, erklæringer mv. for at komme i betragtning som eventuel tilbudsgiver. Afgivelse af anmodning om prækvalifikation skal ske på e-mail til (fremsendes i skrivebeskyttet-format, pdf):
Søren Lindtofte Brandt

slb@envidan.dk

+45 6023 8353
Frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikation fremgår af pkt. IV.3.4.
Der foreligger ikke yderligere materiale, der kan rekvireres i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation.
Forventet tidsplan for udbud af valg af bygherrerådgiver er juli-september 2015.
Juridiske personer vil først i deres endelige tilbud skulle angive navn og faglige kvalifikationer for de personer, der er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne, jf. pkt. III.3.2.
Al kommunikation, såvel mundtligt som skriftligt, i forbindelse med aftalens ydelser, skal være på dansk.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Internetadresse: http://klfu.dk/

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over ikke at være prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgeren. Klager over udbuddet skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klages skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.4.2015

Send til en kollega

0.047