23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-017699
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Herlev Kommune

Bekendtgørelse: udbud af vintertjenester


Herlev Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Thorn Jensen
E-mail: jacob.thorn@herlev.dk
Telefon: +45 44527039

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112090678.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bekendtgørelse: udbud af vintertjenester

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herlev Kommune udbyder opgaverne vintertjenester på ca. 80 kilometer offentlig vej i Herlev Kommune, som består af sne- og glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udbuddet omfatter 3 delaftaler som til sammen er estimeret til et årligt forbrug på 600 000 DKK., hvoraf det fordeler sig som følgende:

— Delaftale 1: 250 000 DKK,

— Delaftale 2: 220 000 DKK,

— Delaftale 3: 130 000 DKK.

Alle delaftale udbydes som en 3-årig rammeaftale til ikrafttræden 1.11.2019 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Hovedveje og større veje

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter glatførebekæmpelse og kombineret snerydning og glatførebekæmpelse med stor lastbil på hovedveje og større veje.

Tilbudsgiver skal stille en stor lastbil med fører til rådighed til indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller materiel til rådighed i form af saltkar og plov, som leverandør skal anvende.

Delaftale 1 vil blive tildelt én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Mindre veje

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter glatførebekæmpelse og kombineret snerydning og glatførebekæmpelse med lille lastbil på mindre veje og stier.

Tilbudsgiver skal stille en lille lastbil med fører til rådighed til indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller saltkar til rådighed, som leverandør skal anvende.

Delaftale 2 vil blive tildelt én leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Snerydning med traktor

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter snerydning med traktor på veje og stier.

Ordregiver skal have 10 traktorer til rådighed, som indkaldelse efter behov. Ordregiver stiller ikke materiel til rådighed.

Tilbudsgiver skal byde ind med enten 2, 4, 6, 8 eller 10 traktorer, som tilbudsgiver kan stille til rådighed.

Antallet af leverandører kontrakten vil blive tildelt afhænger af, hvor mange traktorer tilbudsgiverne byder ind med. Ordregiver vil tildele kontrakten til de tilbudsgivere med lavest evalueringssum indtil ordregiver råder over 10 traktorer. Tilbudsgivere skal derfor være opmærksomme på, at tilbudsgiver ikke er sikret at alle traktorer, som tilbudsgiver byder ind med vil blive anvendt. Se nærmere forklaring i udbudsbetingelserneafsnit 7.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 179-436113
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Hovedveje og større veje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DBI-Byg A/S
Postadresse: Ole Rømersvej 1A
By: Helsingør
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: jo@dbi-byg.dk
Telefon: +45 49709844
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Mindre veje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3: Snerydning med traktor

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Den Kreative Gartner
Postadresse: Gammel Klausdalsbrovej 569
By: Herlev
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Telefon: +45 44946981
Fax: +45 44946982
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CB Service
Postadresse: Ejbyvej 71
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2740
Land: Danmark
E-mail: christianbruse@gmail.com
Telefon: +45 31490799
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 520 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

Send til en kollega

0.063