23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 238-584987
Offentliggjort
10.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Færgeselskabet Læsø K/S

Vindere

(05.03.2020)
YX Danmark A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(24.12.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 10-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-01-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver har foretaget en præcisering af, hvilke oplysninger tilbudsgiverne skal angive i henhold til at ordregiver kan identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet "Pris": Ordregiver henviser til rettelsesbladet for en detaljeret beskrivelse af ændringen. I forbindelse med præciseringen udskydes tilbudsfristen til den 20.1.2020 kl. 12:00.

Offentligt udbud af marinegasolie til Læsø Kommune


Færgeselskabet Læsø K/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Færgeselskabet Læsø K/S
CVR-nummer: 30680235
Postadresse: Havnepladsen 1
By: Vesterø
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9940
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Weede
E-mail: kw@mdc.center
Telefon: +45 41666748

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f4bc7dd-a3dc-4e93-9840-1183fa6cb66d/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f4bc7dd-a3dc-4e93-9840-1183fa6cb66d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f4bc7dd-a3dc-4e93-9840-1183fa6cb66d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f4bc7dd-a3dc-4e93-9840-1183fa6cb66d/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Færgedrift

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af marinegasolie til Læsø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende leverance af Marinegasolie (MGO) til Færgeselskabet Læsø K/S. Færgeselskabet Læsø K/S, der er ejet af Læsø Kommune, driver 2 færger, som sejler mellem Frederikshavn og Vesterø. Leveringen af marinegasolie sker derfor kontinuerligt fordelt over hele året. Nærværende udbudte kontrakt omfatter kun leverance af Marinegasolie (MGO) til færgedriften og leverancer til færgerne. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.2.2020 til og med den 31.1.2022 med en option på forlængelse på 1 år.

Færgeselskabet Læsø K/S sender opgaven i udbud, men selskabet opløses pr. 1.1.2020 som selskabsform, og fra 1.1.2020 drives læsøfærgen kommunalt af Læsø Kommune. Aftalen indgås derfor i 2020 med Læsø Kommune som kontraktuel aftalepartner. Der henvises til udbudsbetingelserne og kontraktudkastet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omhandler levering af marinegasolie til brug som brændstof i læsøfærgerne. Leverancerne finder hovedsageligt sted i Frederikshavn og i mindre grad på Læsø og andre lokationer i Danmark. Den udbudte ydelse omfatter en kontrakt på levering af minimum 1 500 000 liter standard marinegas-olie pr. år af typen (DMA ISO 8217:2017 eller tilsvarende) med en massefylde på max 860 kg/m3 og et svovlindhold på max 500 ppm. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.2.2020 til og med den 31.1.2022 med en option på forlængelse på 1 år. Leveringen af marinegasolie sker kontinuerligt fordelt over hele året. Der henvises til kontraktudkastet for en specificering af kravene til levering.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten med 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten med 1 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers egenkapital for det seneste regnskabsår. Oplysningen afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sine referencer inden for de seneste 3 år på levering af brændstof til skibe med et årligt leveringsomfang på minimum 500 m3. Referencerne kan således også vedrøre andre brændstoftyper end den i dette udbud efterspurgte, men referencerne skal vedrøre levering til skibe. Leveringsomfanget skal have været på minimum 500 m3 fordelt over 1 år. Oplysningerne indtastes i ESPD`et med angivelse af: kunde, evt. CVR nr., årstal, mængde (antal m3). Alternativt kan tilbudsgiver udfylde referenceliste i et særskilt bilag, hvortil der henvises i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 3 referencer inden for de seneste 3 år vedrørende levering af minimum 500 m3 brændstof pr. år til skibe.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 219-538455
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/01/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 er afskåret fra at afgive tilbud. Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis tilbudsgiver befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, og 2. Tilbudsgiver skal erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, og 2. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2019

Send til en kollega

0.062