23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 238-584164
Offentliggjort
10.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/116994073.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

Vindere

Valgt firma

(26.02.2020)
Grøn Vækst A/S
Øde-Hastrup-Vej 65
4000 Roskilde

Opdateringer

Rettelse
(13.01.2020)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 16-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-01-2020
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 16-01-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-01-2020
Time: 12:00

Et smukkere Egedal - pleje og vedligeholdelse af grønne arealer


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Henriksen
E-mail: jens.henriksen@egekom.dk
Telefon: +45 72596219

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116994073.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/116994073.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/116994073.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af et smukkere Egedal

 

Sagsnr.: 19/1238
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Egedal Kommune udbyder, som offentligt udbud en kontrakt der omfatter pleje og vedligeholdelse af grønne arealer, samt forskellige typer af beplantning. Kontrakten omfatter ligeledes forskellige serviceopgaver der omhandler renholdelse. Der indgås aftale med 1 leverandør og den udbudte kontrakt forudsætter et tæt samarbejde imellem Kommunen og den private leverandør.

Den udbudte kontrakt har en varighed af 2 år med mulighed for forlængelse af yderligere 2 x 2 år til i alt 6 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 180 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77320000
77340000
90513200
90600000
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Egedal Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Egedal Kommune udbyder, som offentligt udbud en kontrakt der omfatter pleje og vedligeholdelse af grønne arealer, samt forskellige typer af beplantning. Kontrakten omfatter ligeledes forskellige serviceopgaver der omhandler renholdelse. Tilbudsgivere skal være opmærksom på at kontrakten forudsætter et tæt samarbejde imellem - Kommunens Materialegård, som varetager in-house opgaver lignende det udbudte - og den private leverandør. Hensigten med den udbudte kontrakt er at parterne skal udveksle erfaringer, viden og iøvrigt samarbejde om læring, således at der samlet set opnås en mere effektiv helhedsorienteret drift.

Den udbudte opgaven omfatter:

— Drift, grøn pleje og renhold af cirka 49 lokaliteter/arbejdsområder,

— Rabatklipning langs offentlige veje og stier i Kommunen,

— Forbedrings-projekter,

— Øvrige opgaver beskrevet i materialet.

Kontrakten udbydes med en varighed af 2 år og 2 optioner på forlængelse med hver 2 års varighed.

Den udbudte opgave udbydes primært til tilstandskrav hvor opgaven løses på leverandørens egen foranledning, således at det fastsatte tilstands niveau til enhver tid er overholdt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Klippekortspulje / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetscases / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 180 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse af kontrakt i yderligere 2 x 2 år. Det vil sige i alt maksimalt 6 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der indgår i kontrakten 2 optioner, som hver især indeholder mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i et relevant handelsregister i det land, hvor tilbudsgiveren har hjemsted. Danske virksomheder skal være registreret i CVR-registret.

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende udskrift fra at være optaget i relevant handelsregister medmindre oplysningerne er gratis tilgængelige ordregiver.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Den samlede årlige omsætning for det seneste disponible regnskabsår,

— Resultat af den primære drift for det seneste disponible regnskabsår,

— Egenkapital for det seneste disponible regnskabsår,

— Ekstern revisionspåtegning,

— Erhvervsansvarsforsikring af tilbudsgivers ting- og personskade.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Den samlede årlige omsætning for det seneste disponible regnskabsår skal være mindst 5 000 000 DKK,

— Resultat af den primære drift for det seneste disponible regnskabsår skal være positivt,

— Egenkapitalen for det seneste disponible regnskabsår skal være positivt,

— Regnskabet for det det seneste afsluttede regnskabsår må ikke indeholde forbehold for tilbudsgiverens fortsatte drift eller påpege forhold, der strider mod dansk lovgivning.

Følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen anses som tilfredsstillende og skal på forlangende kunne forelægges i form af:

- Godkendt årsrapport for det seneste disponible regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

Tilbudsgiver skal ikke fremlægge de ovenstående oplysninger, hvis ordregiver kan tilgå de efterspurgte oplysninger gratis, fra en offentligt tilgængelig kilde (cvr.dk eller lign.)

— Tilbudsgiver skal have gyldig erhvervsansvarsforsikring dækkende ting- og personskade med forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK per skadesbegivenhed i et af finanstilsynets anerkendt forsikringsselskab. Som dokumentation for overholdelse af dette mindstekrav, skal tilbudsgiver på opfordring kunne fremvise forsikringscertifikat, gyldig police eller anden tilstrækkelig dokumentation.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Reference for lignende opgaver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal indenfor de sidste 3 år have udført mindst 1 lignende arbejder, jf. nedenfor. Perioden på 3 år regnes fra tilbudsfristen.

Lignende arbejder afgrænses ud fra følgende kriterier:

1) Indholdsmæssigt: Referencelisten skal samlet set indeholde udførelse af opgaver for private virksomheder og/eller offentlige myndigheder indeholdende pleje og vedligehold af græsarealer, beplantning og rabatklipning langs offentlig vej;

2) Årlig værdi: Referencelistens samlede årlige værdi skal være på mindst 1 500 000 DKK.

Den enkelte reference bør indeholde en beskrivelse af arbejdet/opgave med en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt for ordregiver at vurdere om referencen indeholder en eller flere af de efterspurgte ydelser.

Den enkelte reference bør indeholde det årlige beløb for udførelsen, udførelsesperiode, kontaktperson og kontaktoplysninger hos referencen. Udbyder forbeholder sig retten til at kontakte referencer.

Der skal angives mindst 1 reference og maksimalt 3 referencer.

I det omfang tilbudsgiver ønsker at angive flere oplysninger om den anmodede reference, end der kan rummes i ESPD'et, opfordrer ordregiver tilbudsgiver til at anvende separate bilag til ESPD'et samt i den relevante rubrik i ESPD'et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.

På den måde står det ordregiver klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD'et i et separat dokument.

Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, jf. ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver udbyder opgaven som omvendt licitation, hvor der ikke er konkurrence på "Pris". Derfor er der under Del II.2.5 angivet at "Pris vægter 0%.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2019

Send til en kollega

0.126