23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 236-579062
Offentliggjort
06.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258317&B=ROSKILDE

Udbyder

Roskilde Kommune

Levering af renhold og græsslåning


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ronni Klarskov Andersen
E-mail: ronnika@roskilde.dk
Telefon: +45 46313059

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258317&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258317&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af renhold og græsslåning

 

Sagsnr.: 326388
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90610000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Roskilde Kommune udbyder hermed kontrakt vedr. levering af renhold og græsslåning. Udbuddet vedrører renholdelse og ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, offentlige stier, parkeringsarealer og midterheller med henholdsvis fast og løs belægning. Græsslåning af græsrabatter i by- og landområder samt på helle anlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233141
77312000
77312100
90612000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Roskilde Kommune udbyder hermed kontrakt vedr. levering af renhold og græsslåning. Udbuddet vedrører renholdelse og ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, offentlige stier, parkeringsarealer og midterheller med henholdsvis fast og løs belægning. Græsslåning af græsrabatter i by- og landområder samt på helle anlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Frivillige udelukkelsesgrunde jf. §137:

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljømæssige, sociale- eller arbejdsretlig område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til denne lovs bilag 2, eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjem-hørende,

- Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet,

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefor-drejning,

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsynings-virksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

- Tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

- Tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen her i landet eller det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Egenkapital anføres i ESPD del IV, B, under punktet Nøgletal,

- En gennemsnitlig årlig omsætning, det seneste år regnet fra tilbudsfristens udløb, på min. 1 000 000 DKK ekskl. moms, inden for det område, som kontrakten vedrører. Med "det område, som kontrakten vedrører" menes renholdelse inkl. ukrudtsbekæmpelse og græsslåning langs veje og stier. Oplysning anføres i ESPD del IV, B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Have udført mindst én tilsvarende opgave, som den udbudte, inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristens udløb. Med tilsvarende opgave menes renholdelse inkl. ukrudtsbekæmpelse og græsslåning langs veje og stier, ikke nødvendigvis på samme reference. I ESPD del IV, C anføres referencer (maksimalt 5). Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet (type og omfang), kunde og omsætning.

Vedlægges der referencer vedr. rammeaftaler eller løbende kontraktforhold, skal de have været i kraft i minimum 1 år. Referencer fra enkelt opgaver skal være afsluttede på tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger</div>
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/01/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2019

Send til en kollega

0.063