23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 236-578918
Offentliggjort
06.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb5b017e-2e14-41ec-b32f-093436a368d5/homepage

Udbyder

Vækstfonden

Vindere

Valgt firma

(23.03.2020)
ID Partner ApS
Strandvejen 125
2900 Hellerup

Rengøring hos Vækstfonden


Vækstfonden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vækstfonden
CVR-nummer: 16294675
Postadresse: Strandvejen 104 A+B
By: Hellerup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Ødegaard Møgeltoft
E-mail: MMO@VF.dk
Telefon: +45 30103337

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb5b017e-2e14-41ec-b32f-093436a368d5/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb5b017e-2e14-41ec-b32f-093436a368d5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb5b017e-2e14-41ec-b32f-093436a368d5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fb5b017e-2e14-41ec-b32f-093436a368d5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rengøring hos Vækstfonden

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte aftale omfatter rengøringsydelser og midlertidige rengøringsydelser af ordregivers bygninger på ordregivers adresse, Strandvejen 104A+B, 2900 Hellerup. Den udbudte aftale omfatter endvidere samtlige rengøringsremedier i forbindelse med levering af rengøringsydelserne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919200
90919100
90911100
90911200
90910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

På Vækstfondens adresse; Strandvejen 104A+B, 2900 Hellerup.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Formålet med udbudsforretningen er, at ordregiver får dækket sit behov for rengøring i forbindelse med udvidelse af lokaler. Ordregiver udbyder en aftale vedrørende rengøring hos Vækstfonden, Strandvejen 104A+B, 2900 Hellerup. Den udbudte aftale omfatter rengøringsydelser og midlertidige rengøringsydelser af toiletter, omklædningsfaciliteter, reception, spiseområde til kantine, mødelokaler, trapper og elevator, gangbaner og omkring arbejdsstationer, kontorarealer, kopirum, indvendige glasvægge samt tekøkkener og kaffespots i ordregivers bygninger på ordregivers adresse, Strandvejen 104A+B, 2900 Hellerup. Den udbudte aftale omfatter endvidere levering af samtlige rengøringsremedier i forbindelse med levering af ovennænvte rengøringsydelser.

Den under pkt. II.2.6) anførte anslåede værdi er baseret på den maksimale kontraktperiode på 6 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen indeholder en option på forlængelse med 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som vurderes som bedst egnede til løfte opgaven af den udbudte art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de beskrevne referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på erfaring med levering af sammenlignelige rengøringsydelser.

Ordregivers vurdering heraf foretages på baggrund af ansøgernes dokumenterede erfaringer med levering af rengøringsydelser (1) i sammenlignelig økonomisk størrelse (2) omfattende flere af de i pkt. II.2.4 beskrevne lokationstyper leveret på (3) flerårige aftaler om levering af sammenlignelige rengøringsydelser. Her lægger ordregiver i første række vægt på, at så mange referencer som muligt omhandler både 1, 2 og 3 i samme reference, hvor de her beskrevne rengøringsydelser omfatter så mange af de under pkt. II.2.4 anførte lokationstyper som muligt, og i anden række, at de enkelte referencer omhandler (1) rengøringsydelser i sammenlignelig økonomisk størrelse og (2) omfatter flere af de i pkt. II.2.4 beskreve lokationstyper.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal udfylde ESPD'ets del IV.B med samlet årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, at ansøgeren har en

— Årsomsætning på minimum 5 000 000 DKK ekskl. moms i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal udfylde ESPD'ets del IV. C med en beskrivelse af minimum 1 og maksimum 5 referencer af lignende karakter som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år. Bemærk at beskrivelsen vil blive anvendt til såvel vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, samt til vurdering af de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, jf. pkt. II.2.9).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen, at tilbudsgiver som minimum påviser erfaring ved mindst 1 sammenlignelig referencer af lignende karakter. Med lignende karakter forstås:

1) rengøringsydelser med en sammenlignelig årlig økonomisk værdi svarende til den angivne kontraktværdi eller højere og

2) omfattende en flerhed af de lokationstyper, som er en del af den udbudte opgave. Begge forhold skal være opfyldt for at referencen opfylder mindstekravet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD med de oplysninger, som er efterspurgt i ESPD'ets del II.A, II.C, III.A, III.B., III.C, IV.B, IV.C og V. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under Del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren, samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD Del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud LBK nr. 593 af 2.6.2016 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1,

— Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2019

Send til en kollega

0.047