23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-572656
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Færgeselskabet Læsø K/S

Offentligt udbud af marinegasolie til Læsø Kommune


Færgeselskabet Læsø K/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Færgeselskabet Læsø K/S
CVR-nummer: 30680235
Postadresse: Havnepladsen 1
By: Vesterø
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9940
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Weede
E-mail: kw@mdc.center
Telefon: +45 41666748

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9df604ac-5c52-489e-ad12-0d0753b2fc70/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Færgedrift

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af marinegasolie til Læsø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende leverance af Marinegasolie (MGO) til Færgeselskabet Læsø K/S. Færgeselskabet Læsø K/S, der er ejet af Læsø Kommune, driver 2 færger, som sejler mellem Frederikshavn og Vesterø. Leveringen af marinegasolie sker derfor kontinuerligt fordelt over hele året. Nærværende udbudte kontrakt omfatter kun leverance af Marinegasolie (MGO) til færgedriften og leverancer til færgerne. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.1.2020 til og med den 31.12.2021 med en option på forlængelse på 1 år.

Færgeselskabet Læsø K/S sender opgaven i udbud, men selskabet opløses pr. 1.1.2020 som selskabsform, og fra 1.1.2020 drives læsøfærgen kommunalt af Læsø Kommune. Aftalen indgås i 2019 med Færgeselskabet Læsø K/S, og overdrages fra 1.1.2020 til Læsø Kommune, som derefter bliver kontraktuel aftalepartner. Der henvises til udbudsbetingelserne og kontraktudkastet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09134000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omhandler levering af marinegasolie til brug som brændstof i læsøfærgerne. Leverancerne finder hovedsageligt sted i Frederikshavn og i mindre grad på Læsø og andre lokationer i Danmark. Den udbudte ydelse omfatter en kontrakt på levering af minimum 1 500 000 liter standard marinegasolie pr. år af typen (DMA ISO 8217:2017 eller tilsvarende) med en massefylde på max 860 kg/m3 og et svovlindhold på max 500 ppm. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.1.2020 til og med den 31.12.2021 med en option på forlængelse på 1 år. Leveringen af marinegasolie sker kontinuerligt fordelt over hele året. Der henvises til kontraktudkastet for en specificering af kravene til levering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten med 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 219-538455
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har som følge af de indkomne spørgsmål kunnet konstatere en række uhensigtsmæssigheder ved det nuværende udbud. Af hensyn til blandt andet at kunne sikre det nødvendige grundlag for tilstrækkelig konkurrence om ordregivers indkøb af marinegasolie annulleres nærværende udbud derfor. Ordregiver forventer af offentliggøre et nyt udbud om levering af marinegasolie snarest.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019

Send til en kollega

0.047