23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-567047
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S

Rammeaftale spuling og TV-inspektion For Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand


Silkeborg Spildevand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 31857848
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energi Viborg Vand A/S
CVR-nummer: 258117117
Postadresse: Industrivej 15
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Mandrup
E-mail: pia@energiviborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.energiviborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale spuling og TV-inspektion For Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af kloakledninger i Viborg og Silkeborg Kommuner for Energi Viborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S. Rammeaftalen vedrører opgaver i forbindelse med fornyelsesplanlægning, nyanlæg og drift.

Hovedtjenesteydelserne i forbindelse med opgaven er følgende:

- Spuling af hovedledninger,

- Spuling af stikledninger,

- TV-inspektion af hovedledninger,

- TV-inspektion af stikledninger samt stik på stik ledninger,

- Brønd- og bygværksinspektion,

- Rapportering af ovenstående ydelser.

De stipulerede tjenesteydelser i forbindelse med opgaven er følgende:

- Vedligeholdelsestiltag (rodskæring, affræsning & cutting).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 053 350.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000
90470000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Viborg og Silkeborg Kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale spuling og TV-inspektion omfatter spuling og TV-inspektion i forbindelse med planlægningsopgaver, driftsopgaver, fornyelsesprojekter samt nyanlæg i Silkeborg og Viborg Kommuner.

Da der er tale om et fælles offentligt udbud mellem Energi Viborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S, skal der afleveres et samlet tilbud og der findes én vinder. Efterfølgende indgår vinderen rammeaftale med Silkeborg Spildevand A/S om levering af ydelserne i Silkeborg Kommune og rammeaftale med Energi Viborg Vand A/S om levering af ydelserne i Viborg kommune.

Rammeaftalen giver ordregiver ret til men ikke pligt til at bestille de ydelser hos entreprenøren, som rammeaftalen omfatter på disse vilkår i rammeaftalens løbetid. Der er således tale om ikke eksklusiv rammeaftale.

Ved ordregivers brug af rammeaftalen tildeles større opgaver ved indgåelse af ATR-skema, mens mindre opgaver tildeles som beskrevet i arbejdsbeskrivelsen afsnit 1.4.1 – Bestilling af mindre opgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 65
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 159-392718
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Norva24 Danmark A/S
Postadresse: Rydagervej 27
By: Albertslund
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2620
Land: Danmark
E-mail: norva24.kloak@norva24.dk
Telefon: +45 70120122

Internetadresse: www.norva24.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 053 350.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2019

Send til en kollega

0.094