23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-553523
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
20.12.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/af021412-5185-4ca7-abe3-a4ad12874ec6/homepage

Udbyder

Aalborg Kloak A/S

Vindere

(26.03.2021)
Kemira Oyj
København K

Polymer til renseanlæg placeret i Aalborg kommune


Aalborg Kloak A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Ingemann Larsen
E-mail: martin.larsen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25207000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/af021412-5185-4ca7-abe3-a4ad12874ec6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/af021412-5185-4ca7-abe3-a4ad12874ec6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/af021412-5185-4ca7-abe3-a4ad12874ec6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandshåndtering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Polymer til renseanlæg placeret i Aalborg kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24962000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Leverancen omhandler levering af varer- og tjenesteydelser til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Levering omhandler tørpolymer, vådpolymer og aminer (herefter benævnt Polymer) til både forafvanding af overskudsslam og slutafvanding af slam fra termofilt og mesofilt drevne rådnetanke.

Levering omhandler ligeledes driftssupport ved:

— Opstart af renseanlæggene ifm. kontraktimplementering,

— Løbende forbedringer af Polymerforbrug,

— Fuldskalatest af Polymer mhp. forbedring af afvandingsprocessen

— Teknisk afklaring af Polymerens egnethed ved procesmæssige komplikationer.

Polymer anvendes i renseanlæggenes slambehandling som flokkuleringsmiddel, der får de faste stoffer i spildevand til at samle sig og bundfældes.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for levering af Polymer, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om Polymer, herunder dosering, procesforhold og anvendelse af Polymer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Jf. afsnit II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har ret til at forny aftalen på de samme vilkår på op til 1 år ad gangen.

Forlængelse kan ikke foretages mere end 2 gange.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, foretages en begrænsning af ansøgere til 5, der opfordres til at afgive tilbud, efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til leverancen, som aftalen omfatter, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4. I jo højere grad leverancerne omfatter de af udbuddet omfattede varer og tjenesteydelser, desto mere relevant er leverancerne vurderet.

Skala for relevans af referencer:

1: Ikke relevant

2: Mindre relevant

3: Relevant

4: Meget relevant

5: Særdeles relevant

Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristens udløb. Kun referencer, der vedrører leverancer på en kontrakt, som er udløbet eller er startet op og fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret det mest relevante erfaringsgrundlag, vurderet på baggrund af:

Objektivt kriterier til anvendelse for udvælgelsen:

Begrænsning af ansøgere baseres i henhold til nedenstående oplistede prioritering:

a) Relevansen af kandidatens tidligere leverancer sammenlignet med den korte beskrivelse af indkøbet jf. ovenstående afsnit II.1.4 og II.2.4, med hensyn til leverancernes karakter, kvantitet og værdien af udført levering af tørpolymer og udført levering til renseanlæg med termofilt drift af rådnetanke,

b) Relevansen af kandidatens tidligere leverancer sammenlignet med den korte beskrivelse af indkøbet jf. ovenstående afsnit II.1.4 og II.2.4, med hensyn til leverancernes karakter, kvantitet og værdien af udført levering af vådpolymer og udført levering til renseanlæg med mesofilt drift af rådnetanke.

Udvælgelsen af kandidaterne vil basere sig på de angivne oplysninger opgivet af tilbudsgiver i ESPD´et i henhold til afsnit III.1.3.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse, jf. afsnit II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver har valgt ikke at opdele rammeaftalen i delaftaler grundet hensynet til at sikre stordriftsfordele.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal anvende den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) via Ethics og angive følgende information i ESPD afsnit IV.B:

"Solvensgrad": Ansøger skal angive sin solvensgrad for de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år, såfremt sådan information er tilgængelig, jf. afsnit IV.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

"Solvensgrad": Ansøger skal have haft en solvensgrad på mindst 5% i hver af de seneste tre (3) reviderede og afsluttede finansielle år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal anvende den elektroniske version af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og angive følgende information I ESPD afsnit IV.C:

Referencer:

Ansøger skal udfylde listen I ESPD´et med minimum 1 og maksimalt 5 af de vigtigste lignende leverancer, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4 indenfor de seneste 3 år og bør fortrinsvist omfatte:

— En beskrivelse af hver levering, der klart tilkendegiver hvilke dele af leveringen der er lignende med ordregivers korte beskrivelse jf. afsnit II.1.4 og II.2.4,

— Information om i hvilken periode levering blev udført,

— Polymernavn,

— Karakteren, kvantitet og værdien af leveringerne,

— Modtageren af leverancen (Specifikke navne foretrækkes, men skal nødvendigvis ikke inkluderes).

Listen må maksimalt indeholde 5 lignende leverancer. Såfremt listen indeholder mere end 5 leverancer vil ordregiver kun tage de første 5 oplistede referencer i betragtning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne påvise erfaring i form af mindst 1 og maksimalt 5 leverancer, med oplysninger som efterspurgt i Del III.1.3, af Polymer til forafvanding på et tilsvarende spildevandsrenseanlæg med rådnetank, hvor værdien af leverancen skal udgøre minimum 100 000 DKK eksklusive moms og hvor kontraktperioden som minimum har udgjort 1 år, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal kunne påvise erfaring i form af mindst 1 og maksimalt 5 leverancer, med oplysninger som efterspurgt i Del III.1.3, af Polymer til slutafvanding på et tilsvarende spildevandsrenseanlæg med rådnetank, hvor værdien af leverancen skal udgøre minimum 100 000 DKK eksklusive moms og hvor kontraktperioden som minimum har udgjort 1 år, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4, inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt man ønsker at afgive ansøgning i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics. Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A,II.C,III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende),

— I del II.C: Ansøger skal angive, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet,

— I del II.D: Ansøger skal angive, om ansøger har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter,

— I del III: Ansøger skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136,

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen. - I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis ansøger afgiver ansøgning sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C).

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Ansøger kan alene indgive én ansøgning.

Ansøgningen skal afgives elektronisk på Ethics.

Anslået samlet værdi jf. del II.1.5 og anslået værdi jf. del II.2.6 skal læses som rammeaftalens maksimale værdi i rammeaftalens aftaleperiode jf. afsnit II.2.7.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager angående en kandidats manglende prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. §7(1). I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk)

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende øvrige frister for indgivelse af klage:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019

Send til en kollega

0.031