23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 076-134256
Offentliggjort
20.04.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.05.2015 Kl. 12:00

Addresse
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen
Strandgade 29
Mette Marie Nielsen
1401 København K
menie@mst.dk

Udbyder

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen

Vindere

(01.07.2015)
Rostra Kommunikation A/S
Svanemøllevej 58
2900 Hellerup

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald


Miljøministeriet, Miljøstyrelsen

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse

2015/S 076-134256

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen
Strandgade 29
Mette Marie Nielsen
1401 København K
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://mst.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3) Hovedaktivitet

Miljø

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København.

NUTS-kode DK011

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Nærværende udbud omfatter tjenesteydelser vedrørende konkret udvikling, implementering, opdatering og redaktion af en portal specifikt dedikeret til vidensformidling og erfaringsudveksling mellem kommunerne, og i en generelt styrket kommunikationsindsats for at øge genanvendelsen af husholdningsaffald i Danmark jf. målet om 50 % genanvendelse i 2022.

Projektet indeholder både på forhånd definerede ydelser og en række ad hoc ydelser.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71800000, 90712000, 90713000, 90720000, 90721000, 72212500, 72212510, 72212511, 72212224

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms: 3 200 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 24.6.2015. Færdiggørelse 31.12.2017

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betaling foregår iht. betalingsplan, jf. udbudsmaterialet. Kontraktsummen er fordelt med 1 000 000 DKK i 2015, 1 100 000 DKK i 2016 og 1 100 000 DKK i 2017.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Sammenslutningens parter skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: En væsentlig del af opgaven skal udføres af en konsulent, placeret fysisk hos Miljøstyrelsen, jf. udbudsmaterialet.

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive den i udbudsbetingelsernes bilag 1 vedlagte tro og love erklæring om at de ikke er dømt for én eller flere af de former for kriminalitet, der er nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, eller er omfattet af et eller flere af de forhold, der er nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c.

2) Tilbudsgiver skal herudover i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger også udfylde og underskrive den i udbudsbetingelsernes bilag 2 vedlagte tro og love erklæring.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 3) Oplysninger om egenkapital og soliditetsgrad ved udgangen af seneste afsluttede årsregnskabsperiode, samt virksomhedens omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår.

4) Dokumentation for, at tilbudsgiver har eller kan få den for kontrakten relevante erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der stilles krav om en omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår på minimum 1 500 000 DKK, en egenkapital ved udgangen af seneste afsluttede årsregnskabsperiode på minimum 200 000 DKK og en soliditetsgrad på ikke under 10 %.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

5) Der skal vedlægges maks. 5 referencer for projekter, som tilbudsgiver har udført inden for det udbudte område de seneste 3 år. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

— kort beskrivelse af projektet samt projektets relevans i forhold til det udbudte projekt

— kontaktperson hos den virksomhed/offentlige institution som projektet er udført for

— kontraktperiode; og

— kontraktværdi.

6) Beskrivelse af hvilke foranstaltninger tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskravene for deltagelse er:

— fremlæggelse af minimum 2 referencer hvor leverandøren har løst kommunikationsopgaver for det offentlige, og hvor både hjemmesider og sociale medier har været de centrale kommunikationskanaler

— fremlæggelse af mindst 1 reference hvor leverandøren har løst opgaver, hvor faglig viden og erfaringsudveksling skulle formidles og faciliteres, så det kunne bruges direkte i aktørers daglige arbejde med at udvikle og implementere borgerrettede løsninger

— fremlæggelse af mindst 1 reference hvor leverandøren har arbejdet med at øge videndeling mellem en stor og spredt aktørskare

— fremlæggelse af mindst 2 referencer hvor leverandøren har arbejdet med affald og genanvendelse og med affaldsområdets udvikling mod kredsløbstankegang (cirkulær økonomi).

Såfremt tilbudsgiver af gyldig grund, f.eks. at virksomheden er ny aktør på området, ikke kan fremlægge den krævede dokumentation for referencer, skal tilbudsgiver søge sin tekniske kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal tilbudsgiver også henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Flere af de ovennævnte krav til referencer kan godt opfyldes af samme referenceprojekt.

— Dokumentation for at der i firmaet er implementeret et system til sikring af kvaliteten af ydelserne.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

MST-770-00171

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

27.5.2015 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet downloades fra adressen http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/

Eventuelle rettelser og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på samme sted som udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af »lov om håndhævelse af udbudsreglerne«, lov nr. 492 af 12.5.2010, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

15.4.2015

 

Send til en kollega

0.047