23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-547177
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.12.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5bf5d66c-d585-4863-9249-2c03356845aa/homepage

Udbyder

Rudersdal Kommune

Vindere

Valgte firmaer

(14.02.2020)
Ebbe Dalsgaard A/S
Vejenbrødvej 45 A
2980 Kokkedal

(14.02.2020)
OK Nygaard A/S
Beringvej 19
8361 Hasselager

Beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Erling Kristiansen
E-mail: erkr@moe.dk
Telefon: +45 27236316

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5bf5d66c-d585-4863-9249-2c03356845aa/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.rudersdal.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5bf5d66c-d585-4863-9249-2c03356845aa/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5bf5d66c-d585-4863-9249-2c03356845aa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5bf5d66c-d585-4863-9249-2c03356845aa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022

 

Delkontraktnr.: Delaftale 1. Beplantningspleje på vejarealer 2020-2022
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77314000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Veje i Rudersdal Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter beplantningspleje på vejarealer i Rudersdal Kommune.

Beplantningspleje omfatter pleje af følgende elementer:

- Græsflade,

- Rabatgræs,

- Naturgræs,

- Bunddækkende buske,

- Busket,

- Krat.

Samlet omfang: Ca. 250 000 m2 græsareal.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse 1+1 +1 år på tilsvarende vilkår og pris.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse 1+1 +1 år på tilsvarende vilkår og pris.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse på vejarealer 2020-2022

 

Delkontraktnr.: Delaftale 2. Ukrudtsbekæmpelse på vejarealer mv. 2020-2022
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77312000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Veje, fortove og grusstier mm. i Rudersdal Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ukrudtsbekæmpelse med hedvand på veje, fortove og grusstier mm. i Rudersdal Kommune.

Samlet omfang:

Ca. 170 km langs veje + ca. 80 km på grusstier.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse 1+1+1 år på tilsvarende vilkår og pris.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse 1+1+1 år på tilsvarende vilkår og pris.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivere skal efter krav fra ordregiver dokumentere opfyldelsen af udbudsbekendtgørelsens minimumskrav til økonomisk egnethed ved fremlæggelse af følgende:

— Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring i form af forsikringscertifikat, forsikringspolice eller tilsvarende dokument,

— Tilbudsgivers seneste årsrapport med revisorpåtegning ledsaget af en erklæring fra tilbudsgiver om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelsen af årsrapporten,

— Erklæring om økonomiske nøgletal, angivet af tilbudsgivers ledelse og bekræftet af tilbudsgivers revisor, såfremt tilbudsgiver er underlagt revisionspligt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delaftale 1: Beplantningspleje på vejarealer 2020-2022:

— Årlig omsætning på minimum 2 000 000 DKK de 3 seneste afsluttede regnskabsår, jf. ESDP Del IV B, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt,

— Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår, jf. ESPD del IV B,

— Forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende ting- og personskader med en forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK pr. skadebegivenhed ved upload af forsikringspolice og senest fremsendte præmiebetaling.

Delaftale 2: Ukrudtsbekæmpelse på vejarealer mv. 2020-2022:

— Årlig omsætning på minimum 4 000 000 DKK de 3 seneste afsluttede regnskabsår, jf. ESDP Del IV B, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt,

— Positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår, jf. ESPD del IV B,

— Forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende ting- og personskader med en forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK pr. skadebegivenhed ved upload af forsikringspolice og senest fremsendte præmiebetaling.

For tilbudsgivere, der ønsker at afgive tilbud på begge delaftaler, er mindstekravet til årlig omsætning 6 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivere skal efter krav fra ordregiver dokumentere opfyldelsen af udbudsbekendtgørelsens minimumskrav til teknisk-faglig egnethed ved fremlæggelse af følgende:

- Liste over tilsvarende opgaver, opdelt i beplantningspleje og ukrudtsbekæmpelse med angivelse af en overordnet karakteristik af kontrakten,

- Bevis for faglige kvalifikationer vedr. udførelse af tjenesteydelser langs og på veje, fx. ved fremlæggelse af gyldigt bevis for "Vejen som arbejdsplads" eller anden dokumentation for udførte driftsopgaver på eller langs veje inden for de seneste 3 år, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt,

- Dokumentation for, at leverandørens traktorers motorer overholder grænseværdien Trin III A for traktorer. For danske tilbudsgivere kan dette ske ved et udtræk fra https://motorregister.skat.dk

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delaftale 1: Beplantningspleje på vejarealer 2020-2022:

- Minimum én tilsvarende opgave vedrørende beplantningspleje på veje, udført inden for de seneste 3 år, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt,

- Mindst 1 medarbejder skal have bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads”,

- Motorer skal overholde grænseværdien Trin III A for traktorer.

Delaftale 2: Ukrudtsbekæmpelse på vejarealer mv. 2020-2022:

- Minimum én tilsvarende opgave vedrørende ukrudtsbekæmpelse på veje og stier, udført inden for de seneste 3 år, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt,

- Mindst 1 medarbejder skal have bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads”,

- Motorer skal overholde grænseværdien Trin III A for traktorer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder klausuler vedr. socialt og etisk ansvar samt krav om overholdelse af ILO-konventioner. Kravene er beskrevet i udbudsmaterialets særlige betingelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbud eller til at få oplysninger om indholdet heraf.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2022.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vejledning vedr. tilbudsgiveres adgang til udbudsportalen Ethics:

Tilbudsgivere, der ikke tidligere har anvendt Ethics, følger linket og trykker på 'Opret ny bruger' i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Her får man mulighed for at oprette sig i systemet, og kan derefter tilgå udbudsmaterialet. Oprettelsen er gratis.

Tilbudsgivere, der allerede er oprettet i Ethics fra tidligere udbud, skal blot logge ind.

Elektronisk fakturering kræves til Rudersdal Kommunes EAN-nummer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019

Send til en kollega

0.079