23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

UDBUD AF LABORATORIEFORSØG TIL TEST AF AOP-METODER OVERFOR FORURENINGSFANEN FRA GRINDSTEDVÆRKET


Region Syddanmark

OpgavebeskrivelseNærværende udbud har af d. 26. september 2019 været annonceret på udbud.dk, hvor opgaven på det tidspunkt var opdelt i 3 delaftaler. Da der alene indkom tilbud på delaftale 2 og 3 i sidste udbudsrunde, har ordregiver valgt at genudbyde delaftale 1 i et selvstændigt udbud. Nærværende udbud er således et genudbud af delaftale 1.

Genudbuddet omfatter test af rensning af forurenet grundvand med 3 forskellige avancerede oxidationsmetoder (AOP) i enten laboratoriet eller på mobilt anlæg. Grundvandet er bl.a. forurenet med farmaceutiske stoffer (de såkaldte Grindstedværkstoffer), chlorerede opløsningsmidler samt nedbryd-ningsprodukter heraf og benzen.

Delaftale 1 omfatter test af tre AOP-metoder A-C.
A: Ozon (O3)
B: O3 + Brintperoxid (H2O2)
C: UV+ H2O2
For alle 3 metoder A-C gælder, at der skal ske en forbehandling/forrensning til fjernelse af jern og mangan, og at der efter AOP-rensning af grundvandet ud-føres en efterbehandling i form af rensning med aktivt kul.

Delaftale 2 omfatter test af en enkelt AOP-metode: H2O2+fast katalysator. Vinder af delaftale 1 modtager vand fra vinderen af delaftale 2 (Water IQ, Hol-land) til kulrenseforsøg.
Delaftale 3 omfatter økotoksikologiske tests. Vinderen af delaftale 1 skal sen-de prøver af kulrenset vand fra både delaftale 1 og delaftale 2 til vinder af del-aftale 3 (DHI, Danmark).
Koordineringen mellem laboratorierne ift. tidsplanen er derfor væsentlig og de præcise tidspunkter for levering/modtagelse af vand inden for rammerne beskrevet i tidsplanen skal således aftales nærmere ifm. opstart af arbejdet.

ABRf: Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed, vil være gældende for nærværende opgave.
Annonceret12. november 2019 19:55:00 CET
Deadline11. december 2019 12:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode90733900, 90733700
MyndighedstypeRegion

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierNedenfor fremgår opstillede mindstekrav til økonomisk formåen samt teknisk formåen i relation til egnethedsvurderingen af den udbudte opgave.

Ordregiver foretager denne egnethedsvurdering på baggrund af en helhedsvurdering af særligt den leverede opgavebeskrivelse, som skal overbevise Ordregiver om, at den pågældende tilbudsgiver kan løfte opgaven.
Såfremt Ordregiver vurderer, at en tilbudsgiver ikke er egnet til at håndtere opgaven, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise tilbudsgiveren som værende uegnet grundet manglende opfyldelse af opstillede mindstekrav, herunder mindstekrav til økonomisk- samt teknisk formåen, nærmere fremgår straks nedenfor.

Økonomisk formåen:
1 Tilbudsgiver bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Nettoomsætning for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
Det er et mindstekrav, at omsætningen i hvert af de to afsluttede regnskabsår er på minimum 1 mio. kr.

2 Ansøger bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.
Det er et mindstekrav, at egenkapitalen i hvert af de to afsluttende regnskabsår er positiv.

Teknisk formåen:
1 Tilbudsgiver bedes levere en opgavebeskrivelse på maksimum 15 sider.
Indhold:
Opgavebeskrivelsen skal, med udgangspunkt i den særlige arbejdsbeskrivelse, beskrive hvordan tilbudsgiver vil gribe opgaven an.

Det er et mindstekrav at opgavebeskrivelsen for delaftale 1 indeholder følgende:

1.1 En beskrivelse af og begrundelse for valg af fremgangsmåde til test af hver metode omfattet af delaftalen der bydes på, herunder valg af filtreringsmetode ved forrensningen
1.2 En oversigt over alle analyser og målinger det udføres under forsø-gene ud over de prøver der jf. de særlige arbejdsbeskrivelser sen-des til analyse ved Eurofins i Danmark.
1.3 Oplysning om forventet vandmængde til brug for gennemførelse af alle forsøg under den givne delaftale, inklusive samtlige analyser og målinger, inklusive den vandmængde som skal anvendes til alle ana-lyser på eksternt laboratorie (Eurofins).
1.4 Oplysning om forventet mængde renset vand som genereres ved forsøgene.
1.5 En beskrivelse af hvorledes det udtagne vand håndteres på lokalite-ten, hvordan vandet transporteres til laboratoriet og hvordan vandet opbevares og håndteres i laboratoriet eller det mobile anlæg med henblik på at minimere tab samt nedbrydning af de mange flygtige stoffer som eks. benzen og chorerede stoffer.
1.6 En beskrivelse af om der er nogle særlige krav eller specifikationer i forbindelse med udlevering af grundvand.
1.7 En tidsplan med angivelse af delaktiviteter ved udførelsen af forsø-gene.
1.8 En disposition for rapportering af resultaterne.
1.9 En plan for sikkerhed og sundhed for projektet.


2 Tilbudsgiver bedes oplyse en referenceliste.
Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af mindst 3 og højest 5 sammenlignelige referencer for de seneste 8 år, med beskrivelse af leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de i referencerne anførte kon-taktpersoner med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

3 Tilbudsgiver skal vedlægge CV'er for de/den ansvarlige for projektets gennemførelse. Herunder CV for projektleder samt CV´er for 2 tekniske nøglepersoner. Der er følgende mindstekrav:
› Minimum 5 års relevant erfaring (gælder projektlederen)
› Minimum 2 års relevant erfaring (gælder tekniske nøglepersoner)
› Minimum referencer på 2 projekter i henhold til referencelisten (gælder projektlederen).

Kontaktperson

NavnAnne Kragh
Telefon+45 40204853
E-mailakra@cowi.com

Ordregiver

NavnRegion Syddanmark
AdresseDamhaven 12
7100 Vejle
DK
Telefon+45 76631000
E-mailkontakt@rsyd.dk
WWWwww.regionsyddanmark.dk

Modtager af tilbud

Navni henhold til udbudsvilkår
Adresse for modtagelse af tilbudi henhold til udbudsvilkår

Send til en kollega

0.062