23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 218-534236
Offentliggjort
12.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Naturstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(08.01.2020)

Naturstyrelen har besluttet at annullere det igangværende udbud (begge delaftaler) ud fra en erkendelse af, at der er behov for at foretage ændringer i udbudsmaterialet. Endvidere er der ikke opnået tilstrækkelig konkurrence.

Annullering
(08.01.2020)

Naturstyrelen har besluttet at annullere det igangværende udbud (begge delaftaler) ud fra en erkendelse af, at der er behov for at foretage ændringer i udbudsmaterialet. Endvidere er der ikke opnået tilstrækkelig konkurrence.

Køb og servicering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsen


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Cayan Cetin
E-mail: cacet@nst.dk
Telefon: +45 20806038

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251404&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251404&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb og servicering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsen

Sagsnr.: NST-0463-00013
II.1.2) Hoved-CPV-kode
16600000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører køb og servicering af 2 fabriksnye og en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: 2 fabriksnye udkørselsmaskiner,

- Delaftale 2: 1 brugt udkørselsmaskine.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 850 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

2 fabriksnye udkørselsmaskiner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16820000
50530000
51522000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale vedrører køb og servicering af 2 fabriksnye udkørselsmaskiner.

Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale.

Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 9 000 driftstimer (for hver udkørselsmaskine).

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af delaftalen, herunder de relevante tekniske mindstekrav.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinens teknik / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Førerkomfort / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 625 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1 brugt udkørselsmaskine

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16820000
50530000
51522000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale vedrører køb og servicering af 1 brugt udkørselsmaskine.

Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale.

Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af delaftalen, herunder de relevante tekniske mindstekrav.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinens teknik / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Førerkomfort / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftstimer / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 225 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD Del IV, afsnit B.

Delaftale 1, 2 fabriksnye udkørselsmaskiner:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

3) Relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Delaftale 2, 1 brugt udkørselsmaskine:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

3) Relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B:

Ad 1. Erklæring om eller årsregnskab med virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ad 2. Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital foreligger.

Ad 3. Dokumentation for, at tilbudsgiver har eller kan få den for kontrakten relevante erhvervs- og produktansvarsforsikring. Dokumentationen skal være i form af enten kopi af forsikringspolice, forsikringsbevis indeholdende dækningsområde samt dækningssummer udstedt af forsikringsselskab eller tilsagn fra anerkendt forsikringsselskab om tegning af erhvervs- og produktansvarsforsikring. Tilsagnet skal være gældende fra underskrivelse af kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes og vedlægges et særskilt ESDP med de oplysninger, der kræves i Del II-IV og VI.

Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen for at opfylde mindstekrav, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder. Disse andre enheder skal hver især udfylde et selvstændigt ESPD, hvor følgende punkter som minimum skal udfyldes: Del II, punkt A og B, Del III, punkt A, B og C, Del IV, punkt B og/eller C (afhængig af hvilke dele, tilbudsgiver baserer sig på), samt Del VI.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

Delaftale 1, 2 fabriksnye udkørselsmaskiner:

Ad 1. En samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Ad 2. En positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

Ad 3. En relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 000 000 DKK for person- og tingskade.

Delaftale 2, 1 brugt udkørselsmaskine:

Ad 1. En samlet årlig omsætning på mindst 2 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Ad 2. En positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

Ad 3. En relevant erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 000 000 DKK for person- og tingskade.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal konsortiet blot samlet set leve op til mindstekravene. Som undtagelse hertil gælder dog, at hvor der er fastsat mindstekrav til forsikringsdækning, kan konsortiedeltagernes dækningssummer ikke lægges sammen med henblik på at opfylde mindstekravet. I disse tilfælde skal mindst én af deltagerne eller selve konsortiet kunne dokumentere selvstændig opfyldelse af mindstekravet.

Hvis tilbudsgiver byder på begge delaftaler, skal mindstekrav for omsætning for delaftale 1 og 2 ikke lægges sammen. Dækningssum for erhvervs- og produktansvarsforsikring for delaftale 1 og 2 skal heller ikke lægges sammen, hvis tilbudsgiver byder på begge delaftaler.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD Del IV, afsnit C:

For Delaftale 1, 2 fabriksnye udkørselsmaskiner:

En liste med de betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Delaftale 2, 1 brugt udkørselsmaskine:

En liste med de betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt forstås følgende:

- Delaftale 1: Fabriksnye udkørselsmaskiner af tilsvarende størrelse og kapacitet og til tilsvarende formål,

- Delaftale 2: Brugte udkørselsmaskiner af tilsvarende størrelse og kapacitet og til tilsvarende formål.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om 10 relevante referencer pr. delaftale fra leverancer af lignende varer inden for de seneste 3 år.

Der kan maksimalt angives 20 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, en sammenslutning af virksomheder, eller om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen

Indeholder det afleverede tilbud flere referencer end det anførte maksimum, forbeholder ordregiver sig ret til kun at medtage det maksimale antal referencer i egnethedsvurderingen, startende med den førstnævnte reference.

Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencerne, men ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer med henblik på at få attesteret oplysningerne om de udførte opgaver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 10 og maksimalt 20 relevante referencer pr. delaftale fra leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen)

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder i forbindelse med service og reparation særlige vilkår om overholdelse af arbejdsklausul for leverandøren og eventuelle underleverandører.

Der henvises desuden til udkast til kontrakt, serviceaftale og reparationsaftale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/12/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

A) Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske skriftligt via det elektroniske udbudssystem. Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt der opleves problemer med det elektroniske udbudssystem, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support enten på mail til: dksupport@eu-supply.com eller telefonisk på: (+45) 70

20 80 14.

B) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

C) Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

D) Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller faglige formåen, skal tilbudsgiver underskrive en støtteerklæring. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring (bilag D til udbudsbetingelserne).

E) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

F) Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

G) I relation til punkt II.1.5 og punkt II.2.6 bemærkes, at beløbet er et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

H) I relation til punkt II.1.3 bemærkes, at kontrakten ikke kun vedrører varer, men også en tjenesteydelse.

I) I relation til punkt II.2.7 bemærkes, at serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 9 000 driftstimer for delkontrakt 1 (for hver fabriksny udkørselsmaskine). Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer for delkontrakt 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2019

Send til en kollega

0.062