23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 206-503263
Offentliggjort
24.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HOFOR A/S

Vindere

Ventilservice

(27.03.2020)
Tecprof A/S
Sandbakken 15
3660 Stenløse

Ventilservice


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kathrine Daugaard Larsen
E-mail: kathla@hofor.dk
Telefon: +45 27953805

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252701&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=252701&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, Vand, Spildevand, Fjernkøling, Vind og Bygas

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ventilservice

Sagsnr.: 24.02-01242
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler Leverandørens service af ventiler på Amagerværket. Amagerværket har et sted mellem 10 000 og 11 000 ventiler som løbende har behov for service. HOFOR udbyder derfor rammeaftale på service af ventiler. Rammeaftalen omfatter følgende:

1) service af ventiler i forbindelse med årlig revision af Amagerværket;

2) tilkald for service af ventiler ved konstateret fejl og mangler ved ventilen, og

3) lovpligtigt eftersyn på sikkerhedsventiler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42130000
42131000
42131140
42131147
42132000
50500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler Leverandørens service af ventiler på Amagerværket. Amagerværket har et sted mellem 10 000 og 11 000 ventiler som løbende har behov for service. HOFOR udbyder derfor rammeaftale på service af ventiler. Rammeaftalen omfatter følgende:

1) service af ventiler i forbindelse med årlig revision af Amagerværket;

2) tilkald for service af ventiler ved konstateret fejl og mangler ved ventilen, og

3) lovpligtigt eftersyn på sikkerhedsventiler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og organisation / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

HOFOR har ret til at forlænge Rammeaftalen op til 2 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før Rammeaftalens ophør, om Rammeaftalen ønskes forlænget.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 30%.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

— Ansøger skal påvise mindst 1 og max 3 referencer hvor ansøger har udført service på ventiler på kraftvarmeværker eller tilsvarende anlæg af omfang og kompleksitet,

— Ansøger skal påvise mindst 1 og max 3 referencer hvor ansøger har udført lovpligt eftersyn på sikkerhedsventiler på kraftvarmeværker eller tilsvarende anlæg af omfang og kompleksitet. Derudover skal ansøger for disse referencer påvise, at ansøger er certificeret til at udføre lovpligtige eftersyn på sikkerhedsventiler.

Ansøger skal samlet for referencer påvise mindst 2 og max 6 referencer totalt, samt at ansøger er certificeret til at udføre lovpligtige eftersyn på sikkerhedsventiler.

For hver reference ovenfor, bør ansøgerne angive følgende i referencelisten:

I. Navn på Ordregiver,

II. Aftalens løbetid i måneder og år,

III. Aftalens samlede sum,

IV. Beskrivelse af hvilke typer af ventiler der er blevet udført service på og hvilke opgaver der var indehold i servicen.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter HOFORs modtagelse af fyldestgørende betalingsanmodning.

Uden at Leverandørens ansvar derved begrænses, forpligter Leverandøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum 7 500 000 DKK pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/11/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Formålet med forhandling er, at tilbudsgiverne får adgang til at optimere deres tilbud. Endvidere er formålet at få præciseret kravene, da der kan ske tilpasninger af udbudsmaterialet på baggrund af forhandlingsforløbet.

Det forventes, at der afholdes én forhandlingsrunde. HOFOR forbeholder sig dog retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

HOFOR forbeholder sig ret til at gøre brug af Tilbudsgivernes tidligere tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb, hvis dette viser sig nødvendigt. Tilbudsgiver er således ikke frigjort fra sine tidligere tilbud ved deltagelse i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2019

Send til en kollega

0.063