23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-496757
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Havs- och vattenmyndigheten

Subvention för återvinning och skrotning av fritdsbåtar


Havs- och vattenmyndigheten

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Havs- och vattenmyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-6420
Postadress: Gullbergs strandsgata 15 Gullbergs strandsgata 15
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 411 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Robert Göransson
E-post: robert.goransson@havochvatten.se
Telefon: +46 106986299

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.havochvatten.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=46266
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=46266
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Subvention för återvinning och skrotning av fritdsbåtar

Referensnummer: 2978-19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50244000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tjänsten ska utföras för att genom skrotning med återvinning av fritidsbåtar minska risken för plast i havet.

Subventionen som ges avser fritidsbåtar som ägs och lämnas in av fysiska privatpersoner.

Upphandlingen avser att Havs- oc vattenmyndigheten ger subvention till leverantör för att därigenom öka antalet fritidsbåtar som skrotas och återvinns.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
50243000
50244000
90511300
90512000
90514000
90700000
90722000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsten ska utföras för att genom skrotning med återvinning av fritidsbåtar minska risken för plast i havet.

Subventionen som ges avser fritidsbåtar som ägs och lämnas in av fysiska privatpersoner.

Upphandlingen avser att Havs- oc vattenmyndigheten ger subvention till leverantör för att därigenom öka antalet fritidsbåtar som skrotas och återvinns.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/11/2019
Slut: 31/12/2019
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Option kommer att finnas för fortsatt subvention under år 2020.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förlängning möjlig för år 2020.

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågan.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se förfrågan.

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/11/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Postadress: Sten Sturegatan 14
Ort: Göteborg
Postnummer: 411 39
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Telefon: +46 317327000
Fax: +46 317117859

Internetadress: www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.062